Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Manglende opfyldelse af deltagelsespligt og mødepligt

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Manglende opfyldelse af deltagelsespligten registreres af underviseren i modulet. Underviseren er forpligtet til at gøre den studerende bekendt med utilstrækkelig indfrielse af deltagelsespligten. Såfremt den manglende deltagelse er af et mindre omfang kan eventuelle alternative deltagelsesformer aftales. Såfremt den manglende deltagelse er af et større omfang kan underviseren afgøre at den studerende ikke har adgang til modulevalueringen.

Er underviseren i tvivl om en studerendes aktive deltagelse i studiet, kan den studerende indberettes til studievejledningen og indkaldes til samtale med studievejleder eller uddannelsesleder. Samtalen vil fokusere på årsager til den manglende deltagelse og muligheder for at sikre aktiv deltagelse fremover, herunder muligheder for at indhente det forsømte.

Ved manglende opfyldelse af deltagelsespligten af mindre omfang aftales en ny periode for den evt. mødepligtspålagte del, eller der udarbejdes en erstatningsaktivitet der bedømmes godkendt/ikke-godkendt. Der tilbydes ikke vejledning til denne. Afgørelse om hvilken aktivitet der skal udføres for at reparere på manglende opfyldelse af deltagelsespligten træffes af underviseren og beror på en afvejning af fraværets omfang set i forhold til begrundelsen for fraværet.

Ved manglende opfyldelse af deltagelsespligten af større omfang eller gentagen indberetning for manglende opfyldelse af deltagelsespligten og deraf følgende manglende deltagelse i modulevalueringer kan uddannelsesleder afgøre at den studerende varsles udmeldt af uddannelsen.

Der kan søges om dispensation fra sanktioner knyttet til manglende overholdelse af møde- og deltagelsespligt på baggrund af dokumenteret sygdom. Dispensation søges ved uddannelsesleder, og afgørelsen kan ikke ankes.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V