Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieaktivitetsmodel

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Studiet foregår i spændingsfeltet mellem på den ene side læreruddannelsens praksis og de studerendes læreprocesser og på den anden side skolens praksis og elevernes læreprocesser. Gennem den studerendes egne erfaringer med undervisning og læring, øver den studerende sig i at reflektere over undervisning og læreprocesser, som medvirker til at udvikle den studerendes kompetencer til at begrunde, gennemføre og udvikle pædagogisk praksis i skolen.

Den studerende har medindflydelse og er forpligtet på at deltage aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og andre studieaktiviteter. Den studerendes arbejde med at tilegne sig kompetencer understøttes gennem forpligtende, varierede og involverende undervisnings- og studieaktiviteter. Studieaktiviteter forstås bredt og angiver de undervisnings-, studie- og læringsformer den studerende forventes at tage aktiv del i gennem studiet, og det angiver dermed også de krav, der stilles til den studerendes arbejdsindsats.

I alle uddannelsens moduler angives et minimum af studieaktiviteter, som indgår i modulet samt en vejledende fordeling af forventet arbejds- og studiebelastning i de fire kvadranter. Der indgår en progression og variation af studieaktiviteter henover modulerne og uddannelsen som helhed. Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er på 245 arbejdstimer pr. modul a 10 ECTS inklusiv evaluering. Timerne fordeles i alle studieaktivitetsmodellens kvadranter.

Den følgende studieaktivitetsmodel er gældende for læreruddannelsen på landsplan. Den synliggør hvem der initierer, og hvem der deltager i de forskellige undervisnings- studie- og læringsaktiviteter, og at studiet er et fuldtidsstudium bestående af forskellige aktiviteter. Den anvendes som afsæt for gensidig forventningsafstemning mellem undervisere og studerende.

(Arbejdet med at udfylde studieaktivitetsmodellen, herunder fordeling af forventet arbejds- og studiebelastning i de fire kvadranter, er i proces i beskrivelsen af de enkelte moduler):

 

Kategori 1
Deltagelse af undervisere og studerende, initieret af underviser
 
•Alle typer af undervisning, hvor der er en underviser tilstede (fysisk eller virtuelt/netbaseret)
•Vejledning, øvelser, feedback, introduktioner mv.
•Praktikundervisning, vejledning i praktikken
•Eksamen, prøver
 
Kategori 2
Deltagelse af studerende, initieret af underviser
 
•Projekt og gruppearbejde, arbejde med portfolio
•Forberedelse til undervisning, praktik  og eksamen initieret af underviser
•Arbejde med e-læringsopbjekter
•Praktik (observation, møder etc)
•Netbaseret introduktion til studieaktiviteter
•Studiebesøg, felt- og studieture
•Evaluering af studie-og undervisning
 
Kategori 3
Deltagelse af studerende, initieret af studerende
 
•Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen
•Selvstændige studieaktiviteter
•Studiegrupper
•Litteratursøgning
•Studiecafé
 
•Kategori 4
Deltagelse af undervisere og studerende, initieret af studerende
 
•Debatarrangementer
•Egen opsamling på gruppearbejde
•Studievejledning
•Fælles timer
 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V