Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Praktik

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

§ 11. Praktikken har, ligesom fagene og professionsbachelorprojektet, til formål at skabe kobling mellem teori og praksis med henblik på at den studerende erhverver teoretisk funderede praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.

Stk. 2. Den studerende skal have praktik i de valgte undervisningsfag.

§ 12. Praktikken består af moduler på 5-15 ECTS-point og tilrettelægges således at der sker en uddannelsesmæssig progression i overensstemmelse med kompetencemålene på niveau I, II og III, jf. bilag 3.

Stk. 2. Praktikken skal forberedes, gennemføres og efterbehandles i samarbejde med undervisningsfagene og Lærernes grundfaglighed.

Stk. 3. Praktikken kan efter godkendelse af professionshøjskolen i det enkelte tilfælde finde sted på skoler på grundskoleniveau i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 4. Den studerende har mødepligt til praktikken.

§ 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler der indgår i praktiksamarbejdet på grundlag af kvalitetskrav som professionshøjskolen har udarbejdet.

Stk. 2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.

 

Bilag:

Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension der retter sig mod lærerens arbejde med elever, og (2) den analytiske dimension der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen.

 

I en professionsuddannelse som læreruddannelsen udgør faget praktik en helt grundlæggende bestanddel. Når man er i praktik på en skole, får man som studerende mulighed for at udøve, udvikle og udfordre særlige kompetencer i vekselvirkning med dem man har tilegnet sig i de øvrige fag i uddannelsen.

Faget praktik har såvel en praktisk pædagogisk som en analytisk dimension og studeres både på praktikskolen og i læreruddannelsen. Begge steder må den studerende reflektere over forholdet mellem teori og praksis med henblik på at erhverve sig forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Praktikken binder læreruddannelsen sammen og sikrer progressionen, blandt andet fordi praktik forberedes, gennemføres og efterbehandles i et samarbejde mellem undervisningsfagene og faget Lærerens grundfaglighed. Med afsæt i praktikfagets tre centrale kompetenceområder, didaktik, klasseledelse og relationsarbejde, arbejder alle fag og moduler i læreruddannelsen med praktikkens videns- og færdighedsmål.

Den studerende skal i praktik i alle sine valgte undervisningsfag.

Praktikportefolio

Den studerende dokumenterer sit arbejde i praktikken med en særlig praktikportefolio der udgør en del af grundlaget for hvert praktikmoduls evaluering.

Her har den studerende mulighed for at opsamle og bearbejde erfaringer fra praktikken i forskellige typer af opgaver, dokumenter, materialer, optagelser, artefakter, etc. Elementer fra portefolioen blive inddraget i selve prøven.

Den studerende vil her have mulighed for at fastholde og synliggøre sin egen professionsfaglige udvikling og læreproces og derved styrke det grundlag hvorpå lærerprofessionen udvikler sig.

Praktikteam

Praktik foregår altid i grupper a 2-4 studerende hvilket udgør ét praktikteam. På praktikniveau 1 dannes grupper a 4 studerende af praktikkontoret med baggrund i den studerendes valg af undervisningsfag 1.

Placering af praktikken

Praktikniveau 1 er placeret i uddannelsens 2. semester og er delt op i to delperioder af henholdsvis 2 og 4 ugers varighed. 4 uger er placeret i 2. semester og 2 uger er placeret i 1. semester hvor den studerende får mulighed for at få et førstehåndskendskab til professionen og eksperimentere med at afvikle kortere undervisningssekvenser. På praktikniveau 1 er undervisningsfag 1 i fokus.

Praktikniveau 2 er placeret i uddannelsens 5. semester og er delt op i to delperioder a hver 3 ugers varighed. I den første periode har den studerende mulighed for at afvikle praktikken på en af Professionshøjskolen Metropol godkendt skole i  udlandet eller afprøve praktikformer som ikke er i den danske folkeskole, men som bidrager til undervisningspligten (fx skoletjenester, hospitalsskoler eller specialskoler). I den anden periode afvikler den studerende almindelig praktik. De to delperioder kan også afvikles på samme skole hvis praktikken gennemføres på en af Metropols faste praktikskoler. På praktikniveau 2 er undervisningsfag 2 i fokus.

Praktikniveau 3 er placeret på uddannelsens 8. semester hvilket giver god mulighed for en tæt kobling til arbejdet med professionsbachelorprojektet. På praktikniveau 3 er undervisningsfag 3 i fokus. 

Krav til praktikskolerne

Professionshøjskolen Metropol har indgået partnerskabsaftaler med en lang række kommuner i Region Hovedstaden om afvikling af praktik og praksissamarbejde. Praktikken foregår altid på skoler som er godkendt af Professionshøjskolen Metropol, og den studerende har ikke mulighed for at ønske en særlig praktikskole. Praktikkontoret forestår matchningen af mulige praktikpladser med de aktuelle praktikteams.

Alle skoler skal udarbejde en uddannelsesplan som danner grundlag for Professionshøjskolen Metropols godkendelse af skolen som praktikskole, og som angiver rammer og indhold for den studerendes praktikophold.

Krav til den studerende

Til alle praktikperioder er knyttet indstillingskrav for at modulet kan godkendes, og der kan opnås adgang til prøven. Indstillingskravene er knyttet til både praktikskolen og uddannelsen. På praktikskolen udgør indstillingskravet 100% mødepligt, og på uddannelsen udgør det overholdelse af krav til portefolio.

Såfremt en studerende ikke opfylder mødepligten på skolen, afgør denne hvorvidt den studerendes fravær er af et mindre omfang, og derfor kan indhentes før deadline for godkendelse af modulet. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal praktikken gås om.

Såfremt en studerende ikke opfylder indstillingskravet på uddannelsen (portefolio), kan den studerende ikke få godkendt modulet. Den studerendes mentor afgør hvad der skal til for at indstillingskravene bliver opfyldt, og den studerende kan få adgang til prøven. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal den studerende i samarbejde med mentor og praktikkontor lægge en plan for hvordan det manglende skal indhentes inden næstkommende prøvetermin.

Se iøvrigt afsnittet om manglende opfyldelse af møde- og deltagelsespligt.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V