Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelsesdidaktiske principper

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

På Professionshøjskolen Metropols læreruddannelse stilles der høje krav til de studerende, og det forventes at de studerende stiller høje krav til undervisningen og uddannelsen. Læreruddannelsen er en fuldtidsuddannelse der kræver stort engagement og aktiv deltagelse i studielivets mange facetter.

Med denne læreruddannelse bliver det meget tydeligt at der ikke findes én læreruddannelse men mange læreruddannelser der udfolder sig via den studerendes fagkombinationer og valg. Den studerende har således mulighed for at indtænke en særlig profil i læreruddannelsen hvor man fx kan have fokus på naturfag, sprogtilegnelse eller æstetiske og kreative læreprocesser og fokus rettet mod en særlig aldersgruppe af elever.

At være lærer i den danske folkeskole er et spændende, krævende og udfordrende arbejde. Professionsudøvelsen kræver at man grundlæggende set har den indstilling at man vil noget med nogen, og dette kræver at man både er fagligt kyndig i sin baggrund – og myndig, empatisk og indfølende i sin ageren.

På Metropol sikres dette i uddannelsen via forskellige fokusområder og strategiske satsninger som vil være styrende for de valg og prioriteringer der foretages i uddannelsens tilrettelæggelse.

At ville noget med nogen er en grundlæggende pædagogisk præmis for det at være i en dannelses- og uddannelsessammenhæng. Dette noget udmøntes i fag og tværfaglige sammenhænge hvor der sættes tydelige mål som ekspliciteres for de deltagende. Det gælder i læreruddannelsen såvel som i folkeskolen.

Det kræver en høj faglighed baseret på et tydeligt vidensgrundlag og en høj grad af forskningsinddragelse der styrker den studerendes evne til at reflektere. I praktikken og i øvrige studieaktiviteter styrkes den studerendes performative færdigheder. Denne kombination af viden, færdigheder og refleksion knyttes til det handlingskrav der ligger som en naturlig del af professionen. Der arbejdes kreativt, eksperimenterende og konkluderende med en bred variation af studieaktiviteter. Herved får den studerende redskaber til at legitimere sin praksis – viden der virker – og til at udfordre vante forestillinger og normer i folkeskolen – viden der udfordrer. Således forberedes den studerende til at agere på kyndig basis.

For at blive professionel lærer kræves også en stor grad af personlig integritet samt lyst til at deltage aktivt i en demokratisk samfundsudvikling. Læreruddannelsen er et kreativt og udfordrende studium, der stiller krav til den studerendes personlige udvikling, idet den studerende forventes at have en høj grad af selvstændighed kombineret med en udpræget samarbejdsevne og -lyst. Den studerende skal turde tage autoriteten på sig og basere den på et personligt, professionelt og fagligt grundlag. Der arbejdes derfor med den studerendes relationskompetence og evne til at lede læringsfællesskaber. Således forberedes den studerende til at agere på myndig, empatisk og indfølende basis.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V