Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

1. praktikperiode: Skolens og lærerens funktion og opgaver

Studieordning: 2003

1. praktikperiode: Skolens og lærerens funktion og opgaver
Praktikken består af 2 praktikperioder, som opfattes som en helhed.

Periode

Tema/problemområde, der vedrører:

CKF-områder for praktikuv.

“Ansvarlige” seminariefag (hovedansvarlige er understreget).

Koordinator

1. delperiode
(2 uger efter efterårsferien)

Skolen som institution og organisation

Ad (kursus), SiS og pædagogik.
Dansk eller matematik

En af stamholdets lærere

2. delperiode

(3 uger i marts) Læreren som klasselærer - lærerens samarbejde med elever og forældre

Ad (kursus), Pædagogik, (og kristendom./ livsoplysning).
Dansk eller matematik

En af stamholdets lærere

Mål:
Praktikperiodens mål er, at den studerende tilegner sig en grundlæggende indsigt i skolens og lærerens funktion og opgaver i forhold til børn og det omgivende samfund, herunder også forståelse for forholdet mellem undervisning, opdragelse og læring samt skole-hjem-samarbejdet.

Praktikgruppedannelse:
De studerende danner indenfor stamholdet praktikgrupper á 3-4 studerende. Et stamhold fordeles på 2 praktikskoler med max. 5 grupper på hver.

Organisering:
Stamholdet indgår i et samarbejde med en af seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Prak-tikken skal afvikles på en af disse faste skoler, og kan ikke erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole eller afvikles i forbindelse med et sådant.

Retningslinier for praktikskolen
a) Praktikskemaet:
Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Disse timer skal inde-holde dansk eller matematik afhængigt af det fag, de studerende har valgt som liniefag A. Gerne også timer i kristendomskundskab samt timer indenfor de praktisk-musiske fag. Timerne skal så vidt mu-ligt placeres i én normalklasse.

b) Vejledningstimerne:
Antallet af vejledningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning.

c) Praktikundervisningstimer:
Antallet af praktikundervisningstimer, der er fællestimer for alle studerende på skolen, vil fremgå af vejledningen for årgangen. Timerne varetages af praktikskolens lærere. Undervisningen fastlægges i samarbejde med de studerende med udgangspunkt i de angivne tema- og problemområder, praktikkens mål og CKF samt praktikskolens virksomhed i øvrigt.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V