Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Seminarielærerens medvirken

Studieordning: 2003

Seminarielærerne medvirker i praktikken dels som praktikkoordinatorer dels gennem vejledning af de studerende før, under og efter praktikken (de “ansvarlige” fags lærere).

Praktikkoordinatoren:
Hvert stamhold på 1. og 2. årgang har tilknyttet en “koordinator”, som er ansvarlig for praktikkens praktiske og administrative forberedelse, planlægning og evaluering.

På 3. årgang er liniefagslæreren i søjle C “koordinator”, og på 4. årgang er det liniefagslæreren i søj-le D, der er “koordinator”.

Arbejdsopgaverne er:

  • at afholde orienteringsmøde om praktikken sammen med en af praktiklederne ved årets begyndelse
  • at få praktikgruppedannelsen på plads på holdene
  • at deltage i planlægningsmødet på praktikskolen for 1. og 2. årgang
  • at afholde fælles evaluering efter praktikperiodens afslutning samt aflevere skriftligt referat til praktiklederne af denne evaluering

“Ansvarlige” fags lærere:
I relation til praktikkens tema/problemområde vælger de studerende et studieområde, som de forbereder, undersøger i praktikken og efterbehandler på seminariet. De lærere, som samarbejder omkring temaet/problemområdet er “ansvarlige” for praktikkens indhold.

Arbejdsopgaverne er:

  • vejledning i forbindelse med forberedelsen og planlægningen af praktikken
  • præsentation af relevante værktøjer til observation og undersøgelser i praktikken, f. eks. logbøger, observation o. l.
  • praktikbesøg
  • efterbehandling og bearbejdning af praktikerfaringer

De studerende aftaler rammer og omfang for seminarielærernes vejledning, praktikbesøg og evalue-ring af praktikken med lærerne ved årets begyndelse evt. i samarbejde med koordinator, jvf. afsnittet om rammerne for praktikken.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V