Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Pædagogisk ledelse

Studieordning: 2012

Kursets identitet

Det frivillige kursus i pædagogisk ledelse er tænkt til studerende der har ønsker om senere i deres karriere at gå ind i ledelsesopgaver på skoleområdet. Kurset giver merit for et af modulerne på diplomuddannelsen i ledelse, såfremt den studerende vælger at afslutte kurset med en eksamen og består denne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne på et samfundsmæssigt, organisations-, lærings- og dannelsesteoretisk grundlag udvikler forståelse for og metoder til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave.

Herved forstås igangsættelse af, deltagelse i og opfølgning på meningsskabende og udviklende aktiviteter og processer som medfører udvikling af skolens undervisning og øvrige pædagogiske virksomhed.

Endelig er formålet, at deltagerne får forståelse for skolen som en del af et politisk system, skolens funktion i samfundet og de heraf følgende opgaver og udfordringer.

Indholdsbeskrivelse

På kurset arbejdes med vilkår og muligheder i fem ledelsesarenaer: klasseledelse, teamledelse, projektledelse, afdelingsledelse og skoleledelse. Herunder det personlige lederskab.

Kursisterne kan tilegne sig viden om forskellige tænkninger og teorier om pædagogisk ledelse, samt om forskellige metoder til håndtering heraf samt refleksioner over deres forskellige betydninger i forhold til skolens pædagogiske og didaktiske virksomhed, dannelses- og læringsprocesser, samt i forhold til skolens særlige organisatoriske vilkår, distribuerede ledelsesformer, professionskulturer og dens samfundsmæssige funktion som en del af det politiske system.

Kurset har en varighed svarende til 18 lektioner fordelt på fem undervisningsgange.

 

Bedømmelse/afslutningsform

Årsværk/ECTS

0,05 ÅV

Type

Skriftlig

Form

Skriftlig besvarelse af en problemstilling baseret på en case. Max fem normalsider. Casen udleveres mandag kl. 9:00 og afleveres fredag kl. 12:00

Varighed

Svarende til 18 lektioner

Grundlag for bedømmelse

Studieordningen

Betingelser for gennemførsel

80% fremmøde

Bedømmelse

Godkendt / Ikke godkendt. Intern censur v/ underviseren

 

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V