Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Kursets identitet

Kurset sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab har et almendannende sigte vedrørende undervisning i livsstil, levevilkår, identitet, eksistentielle spørgsmål og værdier i grundskolens undervisning

Mål

Målet er, at den studerende tilegner sig kundskaber og færdigheder på de fagdidaktiske og fagmetodiske områder, som det timeløse fag omfatter, samt kompetence til at

 1. tilrettelægge undervisning og diskussioner vedr. sundhed og seksualitet med respekt for elevernes forforståelse, mangfoldighed og forskellige værdier,
 2. arbejde med fagets emner og problemstillinger i tværfaglige sammenhænge,
 3. tilrettelægge læringsforløb for elever med forskellige forudsætninger og i forskellige faglige sammenhænge og
 4. være i dialog med elever og forældre omkring mål for undervisningen i sundhed, seksualitet og familiekundskab.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

 1. Sundhedspædagogik, tværfaglige, projekt- og problemorienterede arbejdsgange.
 2. Undervisning med hensyntagen til en konkret målgruppes forudsætninger, behov og alder.
 3. Undervisning med udgangspunkt i seksualundervisningens særlige faglighed og udfordringer.
 4. Sundhedsfremmende undervisning baseret på et positivt, bredt og åbent sundhedsbegreb med inddragelse af elevmedbestemmelse og handlekompetence.
 5. Samarbejde internt i skolen samt inddragelse af parter uden for skolen.
 6. Årsager og betydning i forhold til livsstilens og levevilkårenes sammenhæng med sundhed, seksualitet og familieliv.
 7. Sundhedsmæssige forhold på individniveau, herunder krop, kost, motion, rygning, alkohol og stoffer, samspillet mellem sundhed og miljø og livsstils- og miljørelaterede sygdomme.
 8. Værdier og levevilkår i Danmark set i lyset af historiske, flerkulturelle og internationale perspektiver.
 9. Familiekundskab, herunder samlivsformer.
 10. Identitetsdannelse, herunder udvikling fra barn til voksen, drenge-/pigeroller, fysiske/psykiske forandringer i pubertet, seksualitet set i forhold til følelser, værdier og kønsroller.
 11. Seksualitet, grænser, seksuelt relaterede sygdomme, familieplanlægning og prævention.
 12. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, dets betydning for menneskets sundhed, også med udgangspunkt i skolen som arbejdsplads.
 13. Børns og unges rettigheder i familien, skolen og samfundet, herunder det virtuelle rum.

Indholdsbeskrivelse

Hovedsigtet med det frivillige kursus er, at den studerende opnårkompetence til at varetage undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) i folkeskolen.

Der vil i kurset specielt blive lagt vægt på:

 • En orientering om de SSF undervisningsmaterialer, som eleverne i folkeskolen kan præsenteres for i 1. til 10. klasse.
 • En bred præsentation og afprøvning af  undervisningsmetodikker, så den studerende har en solid ”værkstøjskasse” med sig fra kurset.
 • Et indgående kendskab til sundhedsbegreber, -diskurser, samt en normkritisk tilgang til seksualundervisning.
 • Viden om forskellige skolers sundhedspolitik

Kurset har en varighed på 18 lektioner, fordelt på 6 undervisningsgange. Kurset er placeret på 3 og 4 . årgang.

1. Kursusgang: 3 lektioner.
Introduktion til faget og faghæfte 21. Målet med kurset samt introduktion til forskellige øvelsesformer.

2. og 3. Kursusgang: 6 lektioner.
Viden om unges seksuelle adfærd, nyeste præventionsformer, kroppen, sexsygdomme, mm. med fokus på undervisning i ovenstående. Der arbejdes med konkrete øvelser.

4. Kursusgang: 3 lektioner.
Fokus på elevforudsætninger: Hvordan kan man tilrettelægge, seksualundervisningen, så den medtænker elevernes etnicitet, seksualitet, køn og alder. Der arbejdes med konkrete øvelser.

5. Kursusgang: 3 lektioner.
Fokus på sundhed, herunder det brede sundhedsbegreb. Sundhed set i et kritisk perspektiv. Mulighed for vejledning i gruppeopgaven.

6. Kursusgang: 3 lektioner.
Grupperne fremlægger deres undervisningsforløb med respons fra holdet og underviseren. Kurset evalueres. Ved tilfredsstillende fremmøde udstedes kursusbevis.

Gennemgående vil betragtninger omkring lærerroller, spørgeformer, læringsrum og anonymiseret undervisning indgå.

 

Årsværk/ECTS

0,05 ÅV/ 3 ECTS

Type

Præsentation af forslag til et konkret projektarbejdsforløb i folkeskolen.

Form

Skriftlig opgave der fremlægges for holdet

Varighed

18 lektioner fordelt på 6 undervisningsgange. Placering på 3. og 4. årgang.

Grundlag

Studieordning

Betingelser for godkendelse

Fremmøde svarende til (ca.) 80 % samt godkendelse af skriftlig opgave.

Bedømmelse

Godkendt/ikke-godkendt.
Intern bedømmelse ved undervisere.

 

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V