Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

IntraSoL lukker i løbet af efteråret 2020. Hvis du bruger siden her, så bør du snarest muligt finde et alternativ, fx KP Intra, itslearning eller Teams (medarbejdere).

Praktikkens rolle og funktion i læreruddannelsen

NB: Ikke-aktuel studieordning. Den gældende studieordning findes på KP Intra under MIN UDDANNELSE: Studieordning.

Studieordning: 2003

Praktikken skal i samarbejde med liniefagene og de pædagogiske fag sætte de studerende i stand til alene og i samarbejde med andre at varetage undervisnings- og andre almene læreropgaver i skolen.

Praktikken har en nøglestilling, når der skal skabes helhed og sammenhæng i læreruddannelsen. For at sikre denne helhed og sammenhæng er der i tilknytning til hver praktikperiode fastlagt et tema- eller problemområde, der kan danne udgangspunkt ikke alene for praktikundervisningen, men også for undervisningen før og efter praktikken på seminariet. Hensigten hermed er at sikre progression og kontinuitet i praktikken som helhed og at give de studerende et fælles grundlag for praktikken uanset hvilken praktikskole, de kommer på. Desuden vil der være mulighed for at skabe sammenhæng mel-lem og synliggøre forskel dels på teori og praksis og synliggøre forskelle på de enkelte skolers praksis.

De pædagogiske fag giver de studerende redskaber til at foretage systematiske observationer og un-dersøgelser i praktikken samt vejleder de studerende i samarbejde med liniefagene omkring planlæg-ning af deres undervisningsforløb. Forberedelse til praktikken kan også ske med vejledning af prak-tiklæreren på praktikskolen eller med alle parter i fællesskab.

Det er intentionen, at praktikken skal give de studerende erfaring med og indsigt i lærerarbejdets ind-hold og vilkår gennem planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisning og gennem delta-gelse i øvrige læreropgaver i skolen. De studerendes lærerkompetence og lærerpersonlighed udvikles gennem refleksion over egen praksis støttet af praktiklærernes førvejledning, praktikiagttagelser og eftervejledning samt gennem undervisning af de studerende ved praktikstedets lærere.

De igangsatte refleksionsprocesser samt praktikobservationer mv. danner udgangspunkt for mundtlig og/eller skriftlig efterbearbejdning af praktikerfaringerne på seminariet.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V