Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Fysik/kemi (forsøg)

Studieordning: 2012

Fag: Fysik/kemi

Fagets identitet

Linjefaget fysik/kemi fokuserer på at uddanne fysik/kemilærere til at varetage undervisning i grundskolen. Kernen i linjefaget er de didaktiske forhold vedrørende undervisning i fysik/kemi i grundskolen og arbejdet med fysiske, kemiske og teknologiske begrebsområder og problemstillinger. De studerende forberedes på selv at videreudvikle skolefaget i overensstemmelse med samfundets udvikling og deraf følgende krav til undervisningen. Centralt i faget er naturfaglige arbejdsmåder og tankegange til forståelsen og beskrivelsen af verden og samspillet mellem naturvidenskabelig modelbygning og eksperimentelt funderet naturbeskrivelse fra det mikroskopiske niveau til det kosmologiske.

Mål

Målet er, at den studerende opnår kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle

 1. en varieret undervisning i faget for alle elever samt medvirke til fagets udvikling i grundskolen, så eleverne lærer fysik/kemi og udvikler, vedligeholder og styrker deres interesse for faget,
 2. undervisning, der omfatter undersøgelser/eksperimenter og sammenknytter hypotesedannelse, dataopsamling, vurdering af data og modelbygning,
 3. virksomhedsbesøg, ekskursioner, feltarbejde og andre uformelle læringsmiljøer,
 4. undervisning med udgangspunkt i elevernes egne forestillinger, deres dagligdag og omgivelser,
 5. brug af fagdidaktisk forskning fra fagdidaktiske tidsskrifter og andre kilder i forbindelse med undervisningen,
 6. anvendelser af fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske og psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis og
 7. anvendelser af fysik/kemifaglig viden og tilhørende eksperimentelle metoder.
 8. Den studerende udvikler samtidig kompetence til at deltage i debatten om undervisningspraksis, fagets rolle i skolen, fagets samspil med andre fag og fagets rolle i samfundet.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er arbejdet med planlægning, analyse og vurdering af undervisning i fysik/kemi.

I arbejdet indgår kundskaber og færdigheder vedrørende grundlæggende begreber og teorier, herunder:

 1. Børns udvikling på forskellige alderstrin.
 2. Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering.
 3. Iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer og elev med særligt henblik på forskellige alderstrin.
 4. Færdighed i planlæggelse, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning og læreprocesser.
 5. Centrale bestemmelser for folkeskolen, undervisningsvejledninger og lokale læseplaner.
 6. Målsætning, udarbejdelse af årsplaner, udarbejdelse og anvendelse af undervisningsmaterialer, og brug af digitale materialer.
 7. Kønsforskelle i læringen, tosprogedes særlige forhold, børns og unges interesse for og engagement i naturvidenskab.
 8. Klasseledelse og samarbejde mellem lærere.
 9. Åbne/lukkede arbejdsformer, uformelle læringsmiljøer, ekskursioner og brug af Internettet.
 10. Hverdagserfaringer, hverdagsforestillinger og parallellæring.
 11. Fagets forhold til og samarbejde med andre fag.
 12. Det praktiske/eksperimenterende arbejde i undervisningen, herunder sikkerhedsbestemmelser om ansvar, laboratorieindretning, brandbekæmpelse og grundlæggende førstehjælp.

I arbejdet indgår grundlæggende faglige begreber, modeller og teorier, herunder:

 1. Stofs egenskaber, omdannelser og partikelnatur.
 2. Energi, energiformer, energiomsætninger og energistrømme.
 3. Felter og kræfter.
 4. Universets og Solsystemets dannelse, opbygning og udvikling.

I arbejdet indgår fysik og kemi i hverdag og samfund, herunder:

 1. Naturfænomener og deres udforskning.
 2. Omverdensforståelse.
 3. Kemiske og fysiske stofkredsløb.
 4. Ressourcer, energiforsyning og kemisk produktion.
 5. Teknologiens indhold af teknik og fysisk/kemisk viden.
 6. Vekselvirkning mellem naturvidenskab og teknologi.
 7. Naturvidenskabens rolle i samfundsudvikling, demokrati og kultur.

I arbejdet indgår den historiske udvikling i videnskabsfagene fysik og kemi, herunder:

 1. Elementer af videnskabsteori og -filosofi.
 2. Naturvidenskabens begrænsninger, naturvidenskab og etik.
 3. Udvalgte perioder i videnskabsfagenes historie.
 4. Historiske og moderne naturvidenskabelige verdensbilleder.
 5. Udvalgte træk ved den teknologiske udvikling.

I arbejdet indgår arbejdsmåder og tankegange, herunder brug af:

 1. Praktisk og eksperimentelt arbejde.
 2. Modeller, animationer og simulationer.
 3. Digital og analog dataopsamling.
 4. Databaser, tabeller, opslagsværker og Internet.

I arbejdet indgår laboratoriesikkerhed, herunder:

 1. Et obligatorisk sikkerhedskursus med mødepligt, som skal godkendes.
 2. Affaldshåndtering og miljøhensyn.
 3. Indretning, drift og vedligeholdelse af laboratorier.
 4. Risikomomenter og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med undervisning.
 5. Risikovurdering i forbindelse med udvælgelse og planlægning af undervisningsaktiviteter.

Eksamen

De nuværende regler for eksamen er gældende. Opgaverne skal udformes, så de studerende kan eksamineres i de nye mål og CKF´er for faget.

Fysik/kemi på Institut for Skole og Læring – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Fagets indhold og organisering

På grundlag af målbeskrivelsen og med inddragelse af alle de centrale kundskabs- og færdighedsområder tilrettelægges undervisningen i et samarbejde mellem underviser og de studerende.

Internationale perspektiver på naturvidenskab og fagdidaktik indgår i såvel praktisk som teoretisk arbejde.

Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

 

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning, oplæg ved studerende, gruppearbejde og vejledning. Desuden indgår et antal ekskursioner med og uden underviserledelse. Hertil kommer selvstændigt studiearbejde herunder forberedelse til undervisningen.

Dele af undervisningen tilrettelægges i samarbejde med holdets øvrige undervisere fx i forbindelse med det pædagogisk integrerede element.

De studerende forventes at læse faglitteratur på de nordiske sprog og engelsk. Desuden forventes de at gennemføre hovedparten af fagets praktisk/eksperimentelle aktiviteter på egen hånd.

Undervisningen tilrettelægges så de studerendes sprogfærdigheder udvikles fra et kontekstbundet hverdagssprog til et kontekstuafhængigt fagsprog. Herunder arbejdes med udvikling af børns mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder.

Informationsteknologi benyttes i forbindelse med dataopsamling, simulering af forsøg  og som fremlæggelsesredskab.

 

Fagets samspil med praktikken

Den studerende skal gennem praktikken

 1. tilegne sig viden om og færdigheder i at arbejde praktisk/eksperimenterende i undervisningen
 2. tilegne sig viden om elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog og hverdagsforestillinger og udviklingen mod det mere præcise fagsprog
 3. gøre sig erfaringer med klasseledelse i såvel formelle som mere uformelle læringsrum.

 

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

Den studerende udarbejder 6 opgaver à maksimalt 15 normalsider plus evt. bilag. Til hver opgave udarbejdes desuden en eksamensdisposition à 1 normalside- Opgaven og den tilhørende disposition danner udgangspunkt for den praktisk/mundtlige eksamen. Hver opgave skal tage udgangspunkt i et fagdidaktisk tema, der er relevant for undervisningen i folkeskolen og munde ud i et begrundet undervisningsforløb. Opgavernes fagdidaktiske temaer defineres nedenfor. Mindst én af opgaverne skal inddrage brug af dataloggerudstyr. Oplæg til opgaverne i øvrigt samt kriterier for godkendelse defineres nærmere af underviseren.

 

Titel

1. opgave

Type/Form

Fokus på risici og sikkerhedsforanstaltninger i fysik/kemi-lokalet. Skriftlig. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveres senest ved udgangen af fagets første semester.

 

Titel

2. opgave

Type/Form

Fokus på faglig progression fra natur/teknik til fysik/kemi. Skriftlig. Opgaven udarbejdes individuelt.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveres senest ved udgangen af fagets andet semester.

 

Titel

3. opgave

Type/Form

Fokus på naturfaglige arbejdsmetoder gennem eksemplarisk praktisk/eksperimentelt arbejde. Skriftlig. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveres senest ved udgangen af fagets andet semester.

 

Titel

4. opgave

Type/Form

Fokus på faglig læsning. Opgaven udarbejdes i grupper à 2-3.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveres senest ved udgangen af fagets tredje semester.

 

Titel

5. opgave

Type/Form

Fokus på fysik/kemi udenfor skolen og læring i eksterne læringsmiljøer. Opgaven udarbejdes individuelt.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveres senest medio april i fagets fjerde semester.

 

Titel

6. opgave

Type/Form

Fokus på evaluering af fysik/kemi-undervisning. Opgaven udarbejdes individuelt.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Afleveres senest medio april i fagets fjerde semester

 

Titel

Sikkerhedskursus

Type/Form

Deltagelse

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

 

 

Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder deltagelse i ekskursioner og gennem både eksperimentelt og teoretisk arbejde med faget.

Fagets seks opgaver skal være afleverede ved de specificerede fristers udløb og de seks eksamensdispositioner skal foreligge på „store afleveringsdag“ (ultimo fagets fjerde semester).

Holdets underviser vurderer om den enkelte studerende opfylder linjefagets deltagelsespligt.

 

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i fysik/kemi.

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Praktisk/mundtlig, individuel prøve.

Form

Samtale på baggrund af den studerendes præsentation, demonstration og uddybning af én af de afleverede eksamensdispositioner. Dispositionen udtrækkes ved skjult forhåndslodtrækning.

Varighed (inkl. votering)

Forberedelsestid: Den studerende meddeles hvilken eksamensdisposition, der er udtrukket 1½ time før prøven.
Selve prøven varer 45 min.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

1. Opfyldelse af deltagelsespligten for linjefaget fysik/kemi.

2. 6 opgaver à maks. 15 normalsider plus evt. bilag.

3. 6 eksamensdispositioner à 1 normalside.

4. Gennemført og godkendt sikkerhedskursus.

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V