Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Dansk - fællesforløb

Studieordning: 2012

Fag: Dansk

Fagets identitet

Kernen i danskfaget i læreruddannelsen er arbejdet med dansk sprog og tekster. Den studerende skal i arbejdet med de basale kulturteknikker og metoder til at fortolke og producere tekster opnå kompetence til at undervise i og udvikle faget i skolen. I faget indgår undervisning af elever med dansk som modersmål og elever med dansk som andetsprog.

Linjefaget skal som færdighedsfag, dannelsesfag og kulturformidlende fag bidrage til den studerendes faglige, fagdidaktiske og personlige udvikling i et dansk og internationalt perspektiv.

Dansk – fællesforløb

I fællesforløbet introduceres den studerende til alle fagets grundlæggende videns- og færdighedsområder. Der arbejdes med den studerendes egen udtryksfærdighed i forskellige genrer og medier. Eksempler på undervisning hentes især fra skolens mellemtrin (4.-6. kl.) til belysning af generelle, faglige og fagdidaktiske emner.

Mål

Målet med arbejdet i fagets fællesforløb er, at den studerende opnår følgende grundlæggende lærerfaglige kompetencer, der kvalificerer til fordybelse i specialiseringsforløbet:

 1. Analysere og fortolke sprog og tekster i forskellige genrer og i forskellige medier på et reflekteret metodegrundlag.
 2. Beskrive, analysere og vurdere eksempler på danskundervisning.
 3. Planlægge, gennemføre og evaluere danskundervisning på baggrund af analyse af bestemmelser for faget.
 4. Anvende viden om faget i et historisk perspektiv og beskrive det i et fremtidigt udviklingsperspektiv.
 5. Anvende danskfagets videnskabelige discipliner og forskningsresultater med tilknytning til undervisning i faget dansk af elever med dansk som modersmål og af elever med dansk som andetsprog.
 6. Kommunikere sikkert, hensigtsmæssigt og kreativt på korrekt dansk i forskellige genrer og forskellige medier.
 7. Anvende it til kommunikation og videnssøgning.
 8. Anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske og psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning i dansk og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

 1. Kundskaber og færdigheder med relevans for danskundervisning vedrørende erkendelses- og arbejdsformer, børns læring, betydningen af læringsmiljø, herunder undervisningsformer, arbejdsformer, materialer, lærebøger og fysiske rammer.
 2. Vejledning i forskellige typer undervisning i dansk og i forhold til børns udvikling.
 3. Evaluering af undervisning og læreprocesser i danskundervisning.
 4. Færdighed i planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning i dansk.
 5. Kundskab om og færdighed i at forholde sig analyserende til danskfagets begrundelse, formål og indhold i et historisk og nutidigt perspektiv.
 6. Kundskab om læringsteorier og metoder til undervisning i mundtlighed, læsning, skrivning og skriftlig udtryksfærdighed samt undervisning i fiktion og ikke-fiktion i forskellige medier.
 7. Færdighed i planlægning, valg, anvendelse og vurdering af materiale og metoder til undervisning i mundtlighed, læsning, skrivning, litteratur og medier.
 8. Færdighed i observation, dokumentation, analyse og vurdering af undervisning i dansk med inddragelse af teori.
 9. Kundskab om børns sproglige udvikling og læreren som sproglig vejleder i tale- og skriftsprog og i andre udtryksformer.
 10. Evaluering i dansk som udviklings- og læringsredskab.
 11. Nabosprogsdidaktik.
 12. It som fagrelateret anvendelses- og læringsområde.
 13. Andetsprogsdidaktik og dansk som dannelsesfag i den kulturelt mangfoldige skole.

Det talte sprog – tale og lytte

 1. Retorikkens mundtlige genrer (mundtlighed i samtale, samarbejde og diskussion).
 2. Den studerendes egen formidling og oplæsning.
 3. Børns talesproglige udvikling, herunder tosprogethed.
 4. Samspillet mellem tale- og skriftsprog.

Det skrevne sprog – læse og skrive

 1. Den studerendes egne læse- og udtryksfærdigheder.
 2. Forskellige læse- og skriveteknikker og -strategier bestemt af formål, medie og genre.
 3. Læsning og tekstanalyse.
 4. Børns skriftsprogudvikling og samspillet mellem skrive- og læseudvikling.
 5. De basale håndskriftformer på papir og tavle samt tekstbehandling på computer.

Sprog, sprogbeskrivelse og -vurdering

 1. Grundlæggende kundskaber om det danske sprogs bygning, brug, historie og variation som modersmål og andetsprog.
 2. Begreber og metoder fra kommunikationsteori, tekstlingvistik og pragmatik, fonetik og ortografi, semantik, grammatik og sprogsociologi.
 3. Kundskab om nabosprog.
 4. Færdighed i analyse af sprogbrug, sprogets funktion og virkemidler.

Litteratur og medietekster

 1. Grundlæggende kundskaber om teorier, begreber og metoder til beskrivelse, analyse og vurdering af litteratur og medietekster.
 2. Færdighed i analyse og fortolkning af tekster i forskellige genrer og medier ud fra bevidst valg af teori og metode.
 3. Kundskab om forskellige tekster på dansk, norsk og svensk, oversat litteratur samt ældre og nyere fiktion og ikke-fiktion for børn og voksne.
 4. Kundskab om litteratur- og medieteori, tekst- og genrehistorie.

Indholdsbeskrivelse og prøveform

Indholdsbeskrivelse af dansk, fællesforløb, samt prøvebestemmelser er sammenhængende med indhold og prøvebestemmelser for begge specialiseringsforløb. Se under et af specialiseringsforløbene for nærmere beskrivelse nedenfor.

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V