Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bacheloropgaven

Studieordning: 2003

Fag: Bachelorprojekt

» §7 Den studerende udarbejder i tilknytning til et af sine liniefag en større selvstændig faglig – pædagogisk opgave i et selvvalgt emne - bacheloropgaven. Opgaven der er individuel og skriftlig, udarbejdes i sammenhæng med de pædagogiske fag og eventuelt praktikken og afsluttes normalt i 8. semester.
Stk. 2 Emnet for opgaven skal være relevant for uddannelsens formål og sigte mod lærerens arbejde. Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende demonstrere evne til at anvende faglig og pædagogisk viden under brug af akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode.
Stk. 3 Opgavens emne skal være godkendt af rektor. Den studerende vejledes af lærerne i de berørte fag.«

»§16. Den større selvstændige opgave, bacheloropgaven, jf. § 7, bedømmes ved en individuel mundtlig prøve af en af lærerne i liniefaget, af en af lærerne i de pædagogiske fag og af en eller flere ministerielt beskikkede censorer. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation ved prøven.«

Undervisning og organisering
Hver enkelt studerende får tilknyttet to vejledere, én fra det valgte liniefag og én fra det pædagogisk-psykologiske fagområde.

Opgaven er individuel. Der arrangeres et fælles introduktionsforløb for hele årgangen i forbindelse med starten af 7. semester. Der organiseres vejledning og i årsplanen afsættes skriveuger.

Formålet med introduktionsforløbet er dels at komme godt fra start ved at igangsætte skriveprocesser, samt at gøre rede for og arbejde med begreberne akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode i en lærerarbejdssammenhæng.

I løbet af det fælles introduktionsforløb afholdes tillige første vejledning hvor begge vejledere er tilstede og godkendelse af emne og foreløbig problemformulering efterfølgende skal foreligge.

Der afholdes skriveuger i uge 2, 3 og 4 i uddannelsens 8. semester. I disse uger er årgangens øvrige undervisning aflyst. I perioden mellem introduktionsforløbet og skriveugerne organiseres vejledning individuelt for den enkelte studerende.

Den skriftlige bacheloropgave afleveres på studiekontoret. Til dette er der udarbejdet en formel forside som skal udfyldes og anvendes. Datoen for aflevering fastsættes af seminariet og opslås på Fredsnyt.

Omfang
Bacheloropgaven fylder 0,15 årsværk, svarende til 9 ECTS-points . Bacheloropgaven har et omfang på 20 – 25 sider á 2600 enheder inkl. bilag mv. Vejledningsressourcens anvendelse aftales individuelt mellem den studerende og de involverede vejledere.

Eksamen
Bacheloropgaven bedømmes af en liniefagslærer, en lærer fra det pædagogisk-psykologiske fagområde og en ekstern censor. Den studerendes skriftlige fremstillingsform indgår i bedømmelsen.
Den mundtlige eksamen varer 45 min. inklusiv votering. Der gives én samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation ved prøven.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V