Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab

Studieordning: 2012

Fag: Almen dannelse (KLM)

Fagets identitet

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab er et alment lærerkvalificerende fag, der anskuer dannelses- og værdispørgsmål ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idéhistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel. På tværs af fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder arbejdes der med forskellige menneske- og samfundssyn og deres betydning for den pædagogiske praksis i skolen.

Mål

Målet er, at den studerende tilegner sig kompetencer i

 1. at forholde sig til kristendommens og andre livsanskuelsers betydning for værdigrundlaget i en europæisk og en dansk kultursammenhæng,
 2. at forholde sig til skolens dannelsesopgave over for eleven som individ, borger i Danmark og i verden,
 3. at forberede skolens elever til at tage del i et samfund med ligeværd, åndsfrihed og folkestyre og
 4. at udvikle elevernes kritiske sans og mulighed for at tage stilling og handle i mødet med nye udfordringer samt at lære dem at leve sammen med respekt for hinandens værdier og normer.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

De tre indholdsområder belyser gensidigt hinanden

1. Religion og kultur

Indholdet er:

 1. Kristendommens fortællinger, grundbegreber og virkningshistorie med vægt på danske forhold.
 2. Jødedommen og islam som europæiske minoritetsreligioner.
 3. Religion og menneskerettigheder i et kulturmøde- og skoleperspektiv.
 4. Forholdet mellem religion, kultur og politik i aktuel belysning.
 5. Evangelisk-luthersk kristendoms betydning for demokrati, velfærdsstat og skole i Danmark.

2. Idéhistorie og etik

Indholdet er:

 1. Den europæiske humanistiske tradition fra antikken over renæssancen til oplysningstiden og frem til nutiden, herunder ideen om menneskerettigheder.
 2. Moderniserings- og sekulariseringsprocesser som baggrund for skolens virke.
 3. Etiske grundbegreber og deres betydning for skolens dannelsesidealer, herunder en vurdering af religiøse, kulturelle, etiske og eksistentielle spørgsmål i brydningen mellem tradition og modernitet samt i mødet med andre kulturer.
 4. Religions- og kulturmødet i skolen i et dannelsesteoretisk perspektiv.
 5. Centrale værdier af betydning for demokratisk medborgerskab, for eksempel tolerance, myndighed, lighed, frihed og broderskab.

3. Demokrati og medborgerskab

Indholdet er:

 1. Demokrati og medborgerskab i idéhistorisk perspektiv.
 2. Forskellige former for retsligt, politisk, socialt og kulturelt borgerskab.
 3. Identitetsmæssige aspekter af medborgerskab, herunder kulturelle, religiøse og eksistentielle.
 4. Den samfundsmæssige og politisk historiske baggrund for folkeskolens demokratiske dannelsestænkning.
 5. Etiske problemstillinger og dilemmaer i tilknytning til undervisning i demokratisk medborgerskab.
 6. Medborgerskab i skolen: Som et fag, som dimension i forskellige fag og som grundlag for skolens kultur.

4. It og den virtuelle verden

Indholdet er:

 1. It som mødested for kulturel udveksling og udvikling af medborgerskab.

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab på Institut for Skole og Læring – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Der arbejdes med faget, så dets forskellige indholdsområder tilgodeses, således som de er bestemt i fagets identitet, mål og centrale kundskabs- og færdighedsområder samt i den lokale indholdsbeskrivelse.

Arbejdet med dannelses- og værdispørgsmål sker ud fra sammenhængen mellem en religionsfaglig, en idehistorisk og en medborgerskabsrettet synsvinkel og danner således grundlag for skolens dannelsestænkning. Indholdet centreres om kristendom, islam, europæisk idehistorie, og medborgerskabsforståelse. Der etableres sammenhæng i fagets indhold ved et arbejde med etiske og eksistentielle spørgsmål på tværs af religion, filosofi, politiske traditioner og epoker. Sigtet med studiet af faget er at etablere grundlag for samarbejde med forældre og andre om skolens arbejde med dannelses- og værdispørgsmål, herunder også at medvirke til at kvalificere den studerende til klasseledelsesopgaven.

I samklang med praktikken på 1. årgang fokuseres der på læreropgavens etik og på elevernes læringsforudsætninger af religiøs, kulturel og politisk art.

Studiet af faget indeholder undervisning, vejledning og selvstudium. I undervisningen indgår underviseroplæg, oplæg fra studerende, afklarings- og uddybende drøftelser, samtaler og diskussioner. Informations- og kommunikationsteknologi inddrages som arbejdsredskab og arbejdsform samt gøres til genstand for faglig og pædagogisk drøftelse.

I faget arbejdes med fire temaer:

 • Det religiøse menneske
 • Det individuelle menneske
 • Det demokratiske menneske
 • Det sekulære menneske

 

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

Der skal i løbet af året udarbejdes og godkendes tre studieprodukter, for at den studerende kan blive indstillet til prøven. Studieprodukternes emner vælges inden for de fire temaer. Kriterier for emner og godkendelse fastsættes af underviseren.

 

Titel:

Studieprodukt et

Type/Form:

Mundtlig, med forudgående aflevering af to-fem siders skriftligt oplæg for fremlæggelsen. Opponenthverv i forhold til anden gruppe. Endvidere deltagelse i hele fremlæggelsesdagen

Omfang:

Mundtlig fremlæggelse. samt to-fem siders skriftligt oplæg

Bedømmelse:

Godkendt/ikke-godkendt

Respons:

Mundtlig fra underviser og opponenter

Afleveringsfrist:

Fastsættes af holdets underviser i holdets årsplan

 

Titel:

Studieprodukt to

Type/Form:

Kreativ fremlæggelse, med forudgående aflevering af to sider med en begrundet disposition. Opponenthverv. Endvidere deltagelse i hele fremlæggelsesdagen

Omfang:

Kreativ fremlæggelse, f.eks. et drama, en installation, plancher eller power-point-præsention .Opponenthverv i forhold til anden gruppe. Begrundet disposition på højst to normalsider

Bedømmelse:

Godkendt/ikke-godkendt

Respons:

Mundtlig fra underviser og opponenter

Afleveringsfrist:

Fastsættes af holdets underviser holdets årsplan

 

Titel:

Studieprodukt tre

Type/Form:

Skriftlig. Aflevering af to-siders begrundet disposition for en gennemgang af en problemstilling vedrørende ét af fagets fire temaer

Omfang:

2-siders begrundet disposition

Bedømmelse:

Studieproduktet bedømmes godkendt såfremt det er afleveret

Respons:

Mundtlig eller skriftlig – afgøres af holdets underviser

Afleveringsfrist:

Fastsættes af holdets underviser i holdets årsplan

 

Der, hvor det i studieprodukterne er relevant, inddrages praktikoplevelser.

 

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab.

 

Prøveopgave

Der trækkes lod mellem de fire temaer. Den studerende udarbejder en disposition for en gennemgang af en problemstilling vedrørende det trukne tema. Dispositionen inddrager faglig viden og refleksioner fra alle fagets kundskabs- og færdighedsområder i overensstemmelse med fagets identitet og mål. Anvendt litteratur anføres.

Omfang: højst 2 normalsider.

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,28 ÅV/16,8 ECTS

Type

Mundtlig, individuel prøve.

Form

Samtale på baggrund af skriftlig disposition.

Varighed (inkl. votering)

30 minutter.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Opfyldelse af mødepligten.
Tre godkendte studieprodukter i relation til fagets fire temaer.
Den studerende udarbejder en skriftlig disposition på højst 2 normalsider på baggrund af lodtrækning mellem de fire temaer.
Dispositionen afleveres et døgn efter, at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen.

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Den skriftlige disposition indgår ikke i bedømmelsen.
Der er ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V