Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tværprofessionalitet og tværfaglighed i uddannelsen

Studieordning: 2011

Fag: Tværfaglig uge (1. årg.)

– Jf. bekendtgørelsen § 18, § 20-21, § 25, § 28

De studerendes forberedelse på at indgå i samarbejde med andre professioner i lærerjobbet tilgodeses gennem tværprofessionelt samarbejde i teori såvel som praksis. På Læreruddannelserne Metropol vil tværprofessionalitet foregå som studieelementer på alle årgange i de pædagogiske fag, i praktikfaget, enkelte linjefag samt i et særskilt forløb i et samlet omfang svarende til 8 ECTS.

Både linjefag og de pædagogiske fag er forpligtet på at inddrage tværfaglige og tværprofessionelle elementer og overvejelser, over hvordan fagene specifikt og i lærerarbejdet generelt indgår i samspil med øvrige faggrupper og professioner. Hvordan der konkret arbejdes vil afhænge af den studerendes kombination af linjefag. De pædagogiske fag vil beskæftige sig med (tvær-)faglighedsbegrebet og professionsbegrebet fra forskellige vinkler og med udgangspunkt i forskellige traditioner.

Praktikkens fleksible organisering giver i øvrigt mulighed for at deltage i skolernes tværfaglige og tværprofessionelle arbejde ved deltagelse i forskellige arrangementer på skolen. Den studerende vil i praktikforløbene komme i situationer med andre faglige undervisningsaktiviteter end den studerendes eget linjefagsvalg tilskriver, hvilket vil fordre at den studerende gør sig overvejelser over fagenes indbyrdes samspil.

Den studerende møder tværfaglige og tværprofessionelle temaforløb på de forskellige studieår:

  • På 1. årgang organiseres en tværfaglig projektuge, se afsnit nedenfor
  • På 3. årgang organiseres et tværprofessionelt forløb i samspil med andre lokale professionsuddannelser, se afsnit nedenfor
  • På 3. årgang organiseres en tværfaglig undervisningsuge med et fælles didaktisk tema i samarbejde med linjefagene fra 1. og 2. årgang. Dertil kommer en tværfaglig uge rund om linjefagene på 3. årgang. I forbindelse med professionsprojektet i tilknytning til praktikken på 3. årgang inddrages lærerarbejdets relation til skolens øvrige ressourcepersoner og eksterne samarbejdspartnere.
  • På 4. årgang kan der indgå tværprofessionelle dimensioner i tilknytning til fælles undervisning koblet til bachelorforløbet.

Tværfaglig projektuge på 1. årgang

Formålet med projektugen er, at de studerende – ved at arbejde tværfagligt og benytte forskellige arbejds- og formidlingsformer – kan udvikle kompetencer til at arbejde med tværgående emner og problemstillinger såvel i læreruddannelsen som i folkeskolen.

I projektugen arbejdes på tværs af holdopdelingen i et antal værksteder. Der er mødepligt til den tværfaglige projektuge. Det enkelte værksteds underviser(e) vurderer, om den studerende får godkendt eller ikke-godkendt sin deltagelse i projektet.

En studerende, der ikke får godkendt sin deltagelse, skal udarbejde en mindre skriftlig opgave af et omfang og med et emne, som besluttes og meddeles af studierektor efter indstilling fra værkstedets undervisere. Denne skriftlige opgave skal afleveres til studierektor. Dato for aflevering angives ved opslag. Herefter meddeler studierektor, om den studerende da har fået kurset godkendt. Studierektor kan uddelegere dette ansvar.

Det tværprofessionelle element på 3. årgang

Det tværprofessionelle element, jf. uddannelsesbekendtgørelsens §20 og 21 er under udarbejdelse i samarbejde med øvrige professionsuddannelser i Professionshøjskolen Metropol. Forløbet vil blive placeret på 3. årgang og være gældende for årgang 2009 i studieåret 2012/2013.

I forbindelse med professionsprojektet i tilknytning til praktikken på 3. årgang tematiseres lærer-arbejdets relation til skolens øvrige ressourcepersoner og eksterne samarbejdspartnere. De nærmere retningslinjer herfor formuleres i rammer og indhold for professionsprojektet, samt efter aftale med involverede undervisere.

Den tværfaglige uge på 3. årgang

Undervisningen varetages af undervisere fra linjefagene tilknyttet 3. årgang. Temaet tilgodeser at den studerende får mulighed for at koordinere erfaringer fra forskellige fag. Deltagelse i ugen er obligatorisk. Ugen skal være tilfredsstillende gennemført efter underviserens/undervisernes godkendelse.

Erstatning for ikke godkendt deltagelse i ugen sker i form af et oplæg, der skal være godkendt senest 1. april 2012.

Oversigt over studieordning 2011

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V