Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Møde- og deltagelsespligt

Studieordning: 2011

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 42-43

En studerende har efter optagelse på læreruddannelsen pligt til at deltage i uddannelsen.

Aktiv deltagelse er en vigtig forudsætning for at skabe et frugtbart og inspirerende studiemiljø.

Deltagelsespligten udmøntes på forskellig måde på de enkelte studieår og i de enkelte elementer af uddannelsen.

Mødepligt

Mødepligt betyder personlig tilstedeværelse i fysisk (eller virtuel) forstand ved alle undervisnings- og vejledningsaktiviteter.

Mødepligt optræder i følgende uddannelseselementer:

 • I faget praktik er der mødepligt.
 • første årgang er der mødepligt til al planlagt undervisning, aftalt vejledning samt til tværfaglig uge.
 • I de enkelte fag på 2., 3., og 4. årgang kan der være mødepligt til dele af undervisning, vejledning, ekskursioner mv. Mødepligten er beskrevet under de enkelte fags bestemmelser om deltagelsespligt.
 • I de frivillige kurser er der mødepligt.

At være studerende på Læreruddannelserne Metropol kan sammenlignes med det ansvar en ansat har over for sin arbejdsgiver. På læreruddannelsen er udgangspunktet derfor, at alle studerende møder til alle de nævnte undervisnings- og vejledningsaktiviteter.

Ved fravær bliver udeblivelsen registreret.

 • I faget praktik registrerer praktikskolen fravær
 • På første årgang registrerer underviserne fravær
 • Ved aktiviteter med mødepligt på 2., 3. og 4. årgang samt i frivillige kurser registrerer undervisererne fravær.

På første årgang: Underviseren registrerer fravær elektronisk efter hver undervisnings- og vejledningsaktivitet med mødepligt. Den studerende kan løbende selv holde øje med det registrerede fravær og har efterfølgende mulighed for at registrere fraværsårsag via Læreruddannelsens intranet.

Manglende opfyldelse af mødepligten

Ved fravær på mere end ca. 15 pct. i en praktikperiode skal den studerende enten „reparere“ eller gå hele praktikperioden om. Manglende opfyldelse af mødepligt i praktik betyder, at praktikfaget på det pågældende studieår ikke kan bedømmes. For flere bestemmelser, se afsnit 15 om praktik.

Er det registrerede fravær i undervisningsaktiviteter på første årgang 15-20 pct. på et givet tidspunkt i løbet af studieåret, bliver den studerende indkaldt til samtale i vejledningscenteret. Samtalen vil fokusere på årsager til fraværet og muligheder for at sikre opfyldelse af mødepligten fremover. Ved gentagen registrering af fravær over 15-20 pct., samt ved fravær mellem 20-40 pct. på årsbasis omkring 1. april, skal den studerende erstatte den tabte undervisning ved at udarbejde en skriftlig opgave, der enten stilles som hjemmeopgave eller ved en skriftlig prøve.

Hjemmeopgaven stilles ca. primo april med afleveringsfrist ca. en uge senere. Opgaven, der stilles ved en prøve, finder sted på en af læreruddannelsen meddelt dato i løbet af april. Opgaven stilles af fagkoordinatoren i faget/fagene, hvor mødepligten ikke er opfyldt. Hvilken opgaveform, der bliver aktuel i de enkelte fag, meddeles i forbindelse med opgørelsen af mødepligten omkring 1. april.

Hvis opgaven(-erne) ikke afleveres rettidigt eller ikke opfylder de stillede omfangs-, indholds- og formkrav eller hvis en studerendes fravær er større end 40 pct. skal faget eller hele studieåret tages om efter studierektors afgørelse.

Ved undervisnings- og vejledningsaktiviteter med mødepligt på 2., 3. og 4. årgang, fremgår det af de enkelte fags/elementers studieordningsbeskrivelser, hvordan evt. kompensation for manglende fremmøde finder sted. Kompensationen vil fagligt og omfangsmæssigt svare til det ikke-gennemførte.

Fravær ved frivillige kurser over 15-20 pct. betyder, at der ikke kan udstedes kursusbevis, og det er kun muligt at følge kurset på et senere studieår såfremt der er ledige pladser efter tilmeldingsfristen.

Andre former for deltagelsespligt

Deltagelsespligten består i øvrigt af aktiv tilstedeværelse og deltagelse i undervisning, vejledning og forskellige studiefaglige arbejdsopgaver. De studiefaglige opgaver kan være:

 • Skriftlige opgaver
 • Mundtlige oplæg
 • Ekskursioner, studieture
 • Professionsprojekter, herunder forberedelse og efterbehandling
 • Arrangør af ekskursioner, seminarer, workshops
 • Deltagelse i gruppearbejde/faglig studiekreds
 • Undervisning af medstuderende
 • Andre aktiviteter og opgaver (evaluering m.v.)

Nærmere bestemmelser om deltagelsespligten fremgår af de enkelte fags indholdsbeskrivelser i studieordningen.

Læreruddannelserne kræver, at alle studerende aktivt tilmelder sig hvert semester, i august/september og januar/februar. Semestertilmelding foregår elektronisk via Læreruddannelsernes intranet, Fredsnyt, og fungerer samtidig som prøvetilmelding til det aktuelle studieårs prøvefag.

Manglende opfyldelse af deltagelsespligten

Manglende opfyldelse af deltagelsespligten registreres af underviseren i faget. Underviseren er forpligtet til at gøre den studerende bekendt med utilstrækkelig indfrielse af deltagelsespligten.

Er underviseren fortsat i tvivl om en studerendes aktive deltagelse i studiet, indberettes den studerende til studiekontoret og indkaldes til samtale med uddannelsesleder eller studievejleder. Samtalen vil fokusere på årsager til den manglende deltagelse og muligheder for at sikre aktiv deltagelse fremover, herunder at indhente det forsømte.

Ved gentagen indberetning for manglende opfyldelse af deltagelsespligten kan studierektor fastsætte, at faget eller hele studieåret skal tages om.

Generelle bestemmelser om møde- og deltagelsespligt

Tilstrækkelig indfrielse af studieordningens bestemmelser om møde- og deltagelsespligt er en forudsætning for at blive indstillet til prøve i alle fag. Senest fjorten dage før Læreruddannelsens fælles afleveringsdato for eksamensopgaver/-oplæg (ca. medio april) skal underviseren gøre det bekendt for den studerende, hvis indstilling til prøve ikke kan finde sted. Samtidig skal underviseren meddele manglende indstillingsberettigelse til eksamensadministrationen.

Såfremt studerende gentagne gange udviser grove forsømmelser af deltagelsespligten, kan studierektor bortvise studerende fra Læreruddannelserne.

Social, kulturel, politisk eller anden deltagelse

Når studerende engagerer sig i studierelevante aktiviteter, der rækker ud over de studiefaglige opgaver, nyder alle på Læreruddannelserne godt heraf. Frivilligt engagement er med til at sikre et rart, inspirerende og frugtbart studiemiljø til glæde og gavn for alle.

Læreruddannelserne Metropol ønsker at understøtte et sådant engagement.

Der kan udstedes diplom i forbindelse med den afsluttende lærereksamen, når studerende ønsker det og kan dokumentere at have udført studierelevante aktiviteter inden for en eller flere af følgende kategorier:

1) Studiepolitiske/-kulturelle/-sociale opgaver

 • Opgaver med arbejdet i DSR/LL
 • Opgaver med arbejdet i FredsIF
 • Opgaver med arbejdet i Kultus
 • Opgaver i forbindelse med frivillige tilbud på læreruddannelsen, fx kor, filmklub, musical, revy, avis

2) Studiepraktiske opgaver

 • Introvejleder
 • Videndeling-projekter eller andre innovative tiltag
 • Aktiv deltagelse i praktikteam

3) Eksterne frivillige opgaver med relevans for lærerprofessionen

 • Opgaver for praktikskoler
 • Opgaver til gavn for børn og unges læring
 • Opgaver inden for tværprofessionelt arbejde
 • Opgaver inden for Campus Frederiksberg/Metropol

4) (Lønnede) studenterhverv på læreruddannelsen

 • I vejledningscenteret
 • Opgaver med faglige samlinger
 • I supportskranken
 • I studieadministrationen
 • I bygningstjenesten
 • Andre studenterjobs

Oversigt over studieordning 2011

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V