Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Antal lektioner og vejledningstimer

Studieordning: 2011

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen §4

Læreruddannelsen udmelder i starten af et studieår et samlet bruttotimetal til de enkelte fag. Fagets underviser planlægger herefter i samarbejde med de studerende, hvorledes disse bruttotimer skal fordeles. Ved en holdstørrelse på mindst 24 studerende er det muligt at fordele timerne således, at lektions- og vejledningstimetallet svarer til nedenstående skema:

Fag

Undervisningstimetal
pr. fag, typisk afviklet
som holdundervisning

Vejledningstimetal
pr. fag, typisk afviklet i
grupper af gns. to stud.

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab

112

2,5

Almen didaktik

100

2,5

Psykologi

60

1,75

Pædagogik

60

1,75

Dansk – fællesforløb

240

6

Dansk – begynder- og mellemtrin

240

6

Dansk – mellem- og sluttrin

240

6

Naturfag – fællesforløb

240

6

Naturfag – natur/teknik (spec)

240

6

Naturfag – fysik/kemi (spec)

240

6

Matematik – fællesforløb

240

6

Matematik – begynder- og mellemtrin

240

6

Matematik – mellem- og sluttrin

240

6

Engelsk

480

12

Historie

480

12

Idræt

480

12

Billedkunst

240

6

Biologi

240

6

Dansk som andetsprog

240

6

Geografi

240

6

Historie (36 ECTS)

240

6

Hjemkundskab

240

6

Idræt (36 ECTS)

240

6

Kristendomskundskab/religion

240

6

Materiel design

240

6

Musik

240

6

Samfundsfag

240

6

Specialpædagogik

240

6

Tysk

240

6

Det vejledende timetal reguleres i forhold til holdstørrelser jævnfør aftale om undervisernes arbejdstid. Ved holdstørrelser lavere end 19 reduceres bruttotimerne for det enkelte hold med 28 bruttotimer. Dette reducerer hovedsagligt antallet af vejledningstimer, da antallet af studerende, der skal vejledes er lavere. Ved holdstørrelser lavere end 15 sker der en yderligere reduktion. Til gengæld øges det samlede timetal ved holdstørrelser større end 24.

For praktikfaget gælder følgende timetal for alle fire studieår:

  • Praktiktimer: 283-347 timer (afhængig af konkrete skemaer på praktikskoler)
  • Praktikvejledningstimer: 48 timer (2 timer pr. uge pr. gruppe)
  • Praktikundervisningstimer: 16 timer

Den udbudte undervisning og praktikforløb, den aftalte vejledning samt den studerendes selvstudium skal tilsammen opfylde fagenes formål og fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Oversigt over studieordning 2011

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V