Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Natur-Teknik (Forsøg)

Studieordning: 2010

Fag: Natur/teknologi

Fagets identitet

Natur/teknik omhandler natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår samt menneskets samspil med naturen i den nære og fjerne omverden, som er relevant for natur/teknikundervisningen i skolen. Undervisningen i na- tur/teknik integrerer fag, fagdidaktik, læringsteori og undervisningsmeto- der som en forudsætning for en kreativ og engagerende undervisning i faget natur/teknik samt i naturfaglige temaer for elever på skolens yngste og mellemste klassetrin.

Centralt i faget står det praktisk/ eksperimenterende og undersøgende arbejde.

Natur/teknik har fokus på naturfagsundervisningens fælles stofområder, videnskabsteoretiske og - historiske tilgange, naturfagenes begrundelse og rolle i samfundet og i skolen. Naturfagenes ind-byrdes sammenhæng og samspil gennem skoleforløbet og samspillet med andre af skolens fag er ligeledes et centralt perspektiv.

Mål

Målet er, at den studerende udvikler kompetencer til

 1. at forestå en almendannende natur/teknikundervisning, der kombine- rer viden fra naturviden-skabernes og teknologiens historie med den overordnede samfundsudvikling i sin undervisning.
 2. at kunne demonstrere en bred og punktvis dyb faglig indsigt indenfor natur, teknik, livsbetin-gelser, levevilkår og menneskets samspil med natu- ren med særlig relevans for skolefaget na-tur/teknik.
 3. at kunne forholde sig til interessekonflikter i samspillet mellem menne- ske, teknologi og natur og perspektivere i forhold til forskellige natursyn og etiske spørgsmål.
 4. at kunne formidle og anvende naturfaglige arbejdsmetoder og tanke- gange, der er tilpasset elevernes udviklingstrin og faglige standpunkt.
 5. at varetage en varieret undervisning i natur/teknik for alle elever samt medvirke til udvikling af faget i folkeskolen, så eleverne fastholder og udvikler deres interesse og engagement for naturfa-gene.
 6. at udvikle elevers naturfaglige erkendelse, lyst til udforskning, fortrolighed med og glæde ved at færdes i naturen.
 7. at målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur/teknik undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og på baggrund af viden om progression.
 8. at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædago-giske, psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

 1. formidling af naturfag i folkeskolen inden for rammerne af naturfaglig almendannelse.
 2. skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling.
 3. viden om hvordan hverdagsbegreber og hverdagssprog på hensigts- mæssig måde kan udvikles til faglige begreber med tilhørende fagsprog.

 4. det praktisk/eksperimenterende arbejde i undervisningen, herunder sikkerhedsbestemmelser om ansvar, praktisk arbejde, laboratorieindretning, brandbekæmpelse samt grundlæggende første-hjælp.
 5. kriterier for stofudvælgelse til brug for analyse, vurdering og udvikling af undervisningsmidler.
 6. opstilling af faglige mål for elevers læring indeholdende en faglig progression med udgangspunkt i fagets bestemmelser.
 7. planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af natur/teknik undervisning, der indeholder overvejelser over progression og tager hensyn til den enkeltes elevs kognitive, affektive og sociale baggrund for naturfaglig læring.
 8. evaluering af undervisning og forskellige evalueringsformer rettet mod såvel den enkeltelte elev som hele klassen, så evaluering bliver en naturlig integreret del af undervisningen.
 9. viden om hvordan der kan gennemføres en undervisning, som bygger på iagttagelser, teoretiske refleksioner, aktuelle begivenheder, undersøgende praktisk og eksperimenterende arbejde i labo-ratoriet og i den om- givende natur.
 10. nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder i natur- fagsdidaktik, herunder børns og unges interesse for naturfagene nationalt og internationalt.
 11. viden om hvordan omverdenen og uformelle læringsmiljøer kan ind- drages i den naturfaglige undervisning.
 12. naturfaglige fænomener, stoffer, materialer, levende organismer, vejret og teknologi, som børn møder i omverdenen.
 13. stofkredsløb, energistrømme, økologi og klima som centrale sam- menhænge.
 14. kroppen og dens funktioner, samt menneskets sundhed i relation til livsstil, levevilkår og livs-kvalitet.
 15. viden om teorier om universets, Jordens og livets opståen og udvikling og forskellige verdens-billeder.
 16. naturfagenes grundfortællinger/paradigmer samt centrale elementer af naturvidenskabernes og teknologiens historie og idegrundlag.
 17. færdigheder i at anvende naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder herunder praktisk/ ekspe-rimenterende arbejde med enkelt udstyr på sko- len, i laboratoriet og lokalområdet samt at bygge og designe enkle kon- struktioner.
 18. Indsigt i naturgivne og menneskeskabte forhold, som har indflydelse på menneskers og andre levende organismers levevilkår og livsbetingelser i den nære og fjerne omverden.
 19. ressourcer, teknologi, produktion og miljø og de interessemodsætnin- ger, der knytter sig til natur- og samfundsudviklingen.
 20. viden om og brug af relevante kilder, kort, opslagsværker, bestemmel- sesnøgler og informati-onsteknologi.

Natur/teknik på Læreruddannelserne Metropol – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Natur/teknik bygger på et bredt naturfagligt fundament. På grundlag af målbeskrivelsen og med inddragelse af alle de centrale kundskabs- og færdighedsområder tilrettelægges undervisningen i samarbejde mellem underviser og de studerende.

Internationale perspektiver på naturvidenskab og fagdidaktik indgår i såvel praktisk som teoretisk arbejde.

Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

Undervisningens indhold er organiseret i 4 temaer. Hvert tema vil omfatte faglig teori, praktisk arbejde samt fagdidaktik. Der vil i alle temaer indgå eksemplarisk valgt indhold, der kan beskrives i en progression i forhold til folkeskolens natur/teknik-undervisning fra 1. til 6. kl.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning, oplæg ved studerende og gruppearbejde. Desuden indgår et antal ekskursioner og studiebesøg.

Undervisningen foretages i tæt samarbejde med holdets øvrige undervisere.

De studerende forventes at læse faglitteratur på de nordiske sprog og engelsk. Desuden forventes de at gennemføre praktisk/eksperimentelle aktiviteter på egen hånd, ligesom de selvstændigt skal planlægge og udføre feltarbejde, herunder opsamling og bearbejdning af data.

Undervisningen tilrettelægges så de studerendes sprogfærdigheder udvikles fra et kontekstbundet hverdagssprog til et kontekstuafhængigt fagsprog.

Informationsteknologi benyttes i forbindelse med dataopsamling og -registrering, præsentation af eksperimentelle resultater og som fremlæggelsesredskab.

Den studerende skal gennemføre et obligatorisk sikkerhedskursus for lovligt at kunne arbejde i et naturfagslokale, samt som forudsætning for at kunne gå til eksamen.

Den studerende udarbejder 4 opgaver – én pr. tema – á 10 normalsider. Opgavernes disposition skal godkendes af en af holdets undervisere.

1. opgave: Undervisningsforløb til indskolingen. Fokus på afdækning af forforståelse med inddra-gelse af elevernes hverdagsopfattelser og erfaringer. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 stude-rende.

2. opgave: Undervisningsforløb til 3.-4. klasse. Fokus på naturfaglig arbejdsmetode i undervis-ningspraksis. Opgaven udarbejdes individuelt.

3. opgave: Undervisningsforløb til 3.-4. klasse. Fokus på undervisning i uformelle læringsrum. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

4. opgave: Undervisningsforløb til 5.-6. klasse. Fokus på progression til naturfag i overbygningen.

Opgaven udarbejdes individuelt.

Opgaverne afleveres senest 14 dage efter afslutningen af det pågældende tema.

Fagets samspil med praktikken

Den studerende skal gennem praktikken

 1. tilegne sig viden om og færdigheder i at arbejde praktisk/eksperimenterende i undervis-ningen
 2. tilegne sig viden om elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog og hverdagsforestillinger og udviklingen mod det mere præcise fagsprog og -begreber
 3. gøre sig erfaringer med klasseledelse i såvel formelle som uformelle læringsrum.

Deltagelsespligt

Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder deltagelse i mindst to ekskursioner og studiebesøg. Desuden omfatter deltagelsespligten at den studerende har arbejdet eksperimentelt og teoretisk med faget.

Studerende der ikke har deltaget i ekskursioner og studiebesøg udfører en selvstændig 10 siders opgave, som skal godkendes af underviseren og efter retningslinjer fastsat af underviseren. Rap-porten skal afleveres til frist fastsat af underviseren.

Dispositioner til alle fire opgaver skal godkendes og opgaverne afleveres.

Holdets undervisere vurderer i samarbejde om den enkelte studerende opfylder linjefagets delta-gelsespligt.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i natur/teknik.

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Praktisk/mundtlig, individuel prøve.

Form

Prøven er delt i 2 prøver.
1. Prøve:
Sker ved lodtrækning bland de fire rapporter. Den studerende skal vise repræ-sentative forsøg fra undervisningsforløbet i rapporten, og forholde sig didak-tisk og naturfagligt til indholdet i undervisningsforløbet (ca. 30 min).
2. Prøve
Kendt lodtrukkent spørgsmål inden for CKF. Ingen forberedelsestid (ca. 10 min.).

Varighed (inkl. votering)

Der gives to timers forberedelse til første delprøve. Ingen forberedelse til anden delprøve.
Selve prøven varer 45 min.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

 1. Attestation for deltagelse i to ledede ekskursioner i forbindelse med undervisningen.
 2. 4 godkendte opgaver.
 3. Gennemført og godkendt sikkerhedskursus.

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V