Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Fysik/kemi og natur/teknik - Naturfagligt fællesforløb (forsøg)

Studieordning: 2010

Fag: Natur/teknologi

Forløbets identitet

Det naturfaglige fællesforløb består af en fællesdel (36 ECTS-point), som giver undervisningskompetence i natur/teknik samt en specialiseringsdel (36 ECTS-point) i enten biologi, fysik/kemi eller geografi.

Natur/teknik omhandler natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår samt menneskets samspil med naturen i den nære og fjerne omverden, som er relevant for natur/teknikundervisningen i skolen. Undervisningen i natur/teknik integrerer fag, fagdidaktik, læringsteori og undervisningsmetoder som en forudsætning for en kreativ og engagerende undervisning i faget natur/teknik samt i natur-faglige temaer for elever på skolens yngste og mellemste klassetrin

Centralt i faget står det praktisk/eksperimenterende og undersøgende arbejde.

Fællesdelen har fokus på natur/teknik og naturfagsundervisningens fælles stofområder, videnskabsteoretiske og - historiske tilgange, naturfagenes begrundelse og rolle i samfundet og i skolen. Naturfagenes indbyrdes sammenhæng og samspil gennem skoleforløbet og samspillet med andre af skolens fag er ligeledes et centralt perspektiv.

Mål

Målet er, at den studerende udvikler kompetencer til

 1. at forestå en almendannende natur/teknikundervisning, der kombinerer viden fra naturvidenskabernes og teknologiens historie med den overordnede samfundsudvikling i sin undervisning.
 2. at kunne demonstrere en bred og punktvis dyb faglig indsigt indenfor natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår og menneskets samspil med naturen med særlig relevans for skolefaget na-tur/teknik.
 3. at kunne forholde sig til interessekonflikter i samspillet mellem menneske, teknologi og natur og perspektivere i forhold til forskellige natursyn og etiske spørgsmål.
 4. at kunne formidle og anvende naturfaglige arbejdsmetoder og tankegange, der er tilpasset elevernes udviklingstrin og faglige standpunkt.
 5. at varetage en varieret undervisning i natur/teknik for alle elever samt medvirke til udvikling af faget i folkeskolen, så eleverne fastholder og udvikler deres interesse og engagement for naturfagene.
 6. at udvikle elevers naturfaglige erkendelse, lyst til udforskning, fortrolighed med og glæde ved at færdes i naturen.
 7. at målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere natur/teknikundervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og på baggrund af viden om progression.
 8. at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske, psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagdidaktiske elementer

Indholdet er:

 1. formidling af naturfag i folkeskolen inden for rammerne af naturfaglig almendannelse.
 2. skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling.
 3. viden om hvordan hverdagsbegreber og hverdagssprog på hensigtsmæssig måde kan udvikles til faglige begreber med tilhørende fagsprog.
 4. det praktisk/eksperimenterende arbejde i undervisningen, herunder sikkerhedsbestemmelser om ansvar, praktisk arbejde, laboratorieindretning, brandbekæmpelse samt grundlæggende førstehjælp.
 5. kriterier for stofudvælgelse til brug for analyse, vurdering og udvikling af undervisningsmidler.
 6. opstilling af faglige mål for elevers læring indeholdende en faglig progression med udgangspunkt i fagets bestemmelser.
 7. planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af natur/teknik undervisning, der indeholder overvejelser over progression og tager hensyn til den enkeltes elevs kognitive, affektive og sociale baggrund for naturfaglig læring.
 8. evaluering af undervisning og forskellige evalueringsformer rettet mod såvel den enkeltelte elev som hele klassen, så evaluering bliver en naturlig integreret del af undervisningen.
 9. viden om hvordan der kan gennemføres en undervisning, som bygger på iagttagelser, teoretiske refleksioner, aktuelle begivenheder, undersøgende praktisk og eksperimenterende arbejde i laboratoriet og i den omgivende natur.
 10. nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder i naturfagsdidaktik, herunder børns og unges interesse for naturfagene nationalt og internationalt.
 11. viden om hvordan omverdenen og uformelle læringsmiljøer kan inddrages i den naturfaglige undervisning.

Faglige elementer

Indholdet er viden om:

 1. naturfaglige fænomener, stoffer, materialer, levende organismer, vejret og teknologi, som børn møder i omverdenen.
 2. stofkredsløb, energistrømme, økologi og klima som centrale sammenhænge.
 3. kroppen og dens funktioner, samt menneskets sundhed i relation til livsstil, levevilkår og livskvalitet.
 4. viden om teorier om universets, Jordens og livets opståen og udvikling og forskellige verdensbilleder.
 5. naturfagenes grundfortællinger/paradigmer samt centrale elementer af naturvidenskabernes og teknologiens historie og idegrundlag.
 6. færdigheder i at anvende naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder herunder praktisk/ eksperimenterende arbejde med enkelt udstyr på skolen, i laboratoriet og lokalområdet samt at bygge og designe enkle konstruktioner.
 7. Indsigt i naturgivne og menneskeskabte forhold, som har indflydelse på menneskers og andre levende organismers levevilkår og livsbetingelser i den nære og fjerne omverden.
 8. ressourcer, teknologi, produktion og miljø og de interessemodsætninger, der knytter sig til natur- og samfundsudviklingen.
 9. viden om og brug af relevante kilder, kort, opslagsværker, bestemmelsesnøgler og informations-teknologi.

Forsøgsordningens specialiseringsdel:

Den studerende vælger frit mellem linjefagene biologi, geografi og fysik/kemi.

For fysik/kemi:

De eksisterende mål, centrale kundskabs- og færdighedsområder og eksamen for specialiserings-forløbet i fysik/kemi i bekendtgørelse nr. 219 af 12. marts 2007 er gældende uden ændringer.

For biologi og geografi:

De eksisterende mål, centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) og eksamen for fagene er gældende med følgende tilføjelser i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, som stammer fra de obligatoriske linjefags samarbejde med det pædagogiske element (6 ECTS-point i fællesforløbet og 6 ECTS-point i hvert af specialiseringsforløbene):

Fagdidaktik (tilføjelse):

 1. Børns udvikling på forskellige alderstrin.
 2. Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med særlig henblik på forskellige alderstrin.
 3. Iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer – elev med særlig henblik på forskellige alderstrin.

Eksamen

De nuværende regler for eksamen er gældende. Dog afslutter den studerende det naturfaglige fællesforløb med to eksterne eksamener efter fællesdelen (36 ECTS-point) som giver undervisningskompetence i natur/teknik og efter specialiseringsdelen (36 ECTS-point) i enten biologi, fysik/kemi eller geografi.

Natur/teknik og fysik/kemi - Naturfagligt fællesforløb på Læreruddannelserne Metropol – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Der gives mulighed for delvis sammenlæsning med natur/teknik (36 ECTS). Se studieordningen for natur/teknik.

Faget løber over to studieår, hvoraf det første afsluttes med en individuel skriftlig opgave på baggrund af et oplæg fra fagets undervisere. Opgavens godkendelse er en forudsætning for indstilling til eksamen.

På grundlag af målbeskrivelsen og med inddragelse af alle de centrale kundskabs- og færdighedsområder tilrettelægges undervisningen i samarbejde mellem lærere og de studerende.

Internationale og nationale perspektiver på naturvidenskab og fagdidaktik indgår i såvel praktisk som teoretisk arbejde.

Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning, oplæg ved studerende og gruppearbejde. Desuden indgår et antal ekskursioner og studiebesøg.

Undervisningen varetages af lærerne i naturfaggruppen i fællesskab og i samarbejde med holdets øvrige undervisere.

De studerende forventes at læse faglitteratur på de nordiske sprog og engelsk. Desuden forventes de at gennemføre praktisk/eksperimentelle aktiviteter på egen hånd, ligesom de selvstændigt skal planlægge og udføre feltarbejde, herunder opsamling og bearbejdning af data.

Undervisningen tilrettelægges så de studerendes sprogfærdigheder udvikles fra et kontekstbundet hverdagssprog til et kontekstuafhængigt fagsprog.

Informationsteknologi benyttes i forbindelse med dataopsamling og -registrering, præsentation af eksperimentelle resultater og som fremlæggelsesredskab, bl.a. i tilknytning til formidlingsopgaven.

Studieprodukter

Den studerende udarbejder 4 opgaver á 10 normalsider. Opgavernes skal godkendes af en af holdets undervisere.

1. opgave: Undervisningsforløb til indskolingen. Fokus på afdækning af forforståelse med inddragelse af elevernes hverdagsopfattelser og erfaringer. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

2. opgave: Undervisningsforløb til 3.-4. klasse. Fokus på naturfaglig arbejdsmetode i undervisningspraksis. Opgaven udarbejdes individuelt.

3. opgave: Undervisningsforløb til 3.-4. klasse. Fokus på undervisning i uformelle læringsrum. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

4. opgave: Undervisningsforløb til 5.-6. klasse. Fokus på progression til naturfag i overbygningen. Opgaven udarbejdes individuelt.

Fagets samspil med praktikken

Den studerende skal gennem praktikken

 1. tilegne sig viden om og færdigheder i at arbejde praktisk/eksperimenterende i undervisningen.
 2. tilegne sig viden om elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog og hverdagsforestillinger samt udviklingen mod det mere præcise fagsprog og egentlige fagbegreber.
 3. gøre sig erfaringer med klasseledelse i såvel formelle som uformelle læringsrum.

Pædagogisk integreret element

Det pædagogiske element indgår i nært samspil med praktikken og det naturfaglige fællesforløbs forskellige dele.

Både på 1. og 2. år arbejdes med lærerens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning med særligt henblik på det naturfaglige fællesforløb. 1. år lægges vægt på klasseledelse, som omfatter lærerens kommunikation med eleverne samt elevernes samspil, bl.a. i relation til deres alder og forudsætninger. 2. år er det overordnede tema læreprocesser, som bl.a. omfatter læring i forhold til aldersgruppen og den enkelte elevs forudsætninger, herunder undervisningsdifferentiering. Planlægningen af det pædagogiske element på 2. år tager udgangspunkt i, om linjefaget retter sig mod begyndertrin/mellemtrin eller mellemtrin/sluttrin.

Deltagelsespligt

Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder deltagelse i mindst to ekskursioner og studiebesøg. Desuden omfatter deltagelsespligten at den studerende har arbejdet eksperimentelt og teoretisk med faget.

Studerende der ikke har deltaget i ekskursioner og studiebesøg udfører en selvstændig 10 siders opgave, som skal godkendes af underviseren og efter retningslinjer fastsat af underviseren. Rapporten skal afleveres til frist fastsat af underviseren.

Alle fire opgaver skal godkendes inden den endelige aflevering.

Holdets undervisere vurderer i samarbejde om den enkelte studerende opfylder linjefagets deltagelsespligt.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i naturfagligt fællesforløb.

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Praktisk/mundtlig, individuel prøve.

Form

Prøven er delt i 2 prøver.
1. Prøve:
Sker ved lodtrækning blandt de fire indstillingsopgaver. Den studerende skal vise repræsentative forsøg fra undervisningsforløbet i opgaven og reflektere over og begrunde indholdet i undervisningsforløbet (ca. 30 min).
2. Prøve
Kendt lodtrukkent spørgsmål inden for CKF. Ingen forberedelsestid (ca. 10 min.).

Varighed

Der gives to timers forberedelse til første delprøve. Ingen forberedelse til anden delprøve.
Selve prøven varer 45 min.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

 1. Godkendt opgave efter fagets første år.
 2. Attestation for deltagelse i to ledede ekskursioner i forbindelse med undervisningen.
 3. 4 godkendte opgaver.
 4. Gennemført og godkendt sikkerhedskursus.

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V