Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Forskningsresultater og innovation

Studieordning: 2010

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 17-18

Anvendt forskning og innovation

Læreruddannelsen som professionsuddannelse henter sit vidensmæssige grundlag fra forsøgs- og udviklingsarbejder udarbejdet i tilknytning til det lærerfaglige område, samt fra forskningsfeltet.

Det er derved læreruddannelsens udfordring, at resultaterne fra netop forsknings, forsøgs- og ud-viklingsarbejder udgør afsættet for undervisningen på grunduddannelsen, og at de kommende professionelle bliver i stand til at omsætte forskning- og udviklingsresultater i lærerarbejdet med henblik på at udvikle og forbedre praksis.

I grunduddannelsen betyder det, at vi vil skabe forbindelse mellem forskning og udvikling og sæt-te fokus på, hvordan viden kan udvikles gennem og omsættes i udviklingsproces¬ser i praksis. I overensstemmelse med Professionshøjskolen Metropols politik for anvendt forskning og udvik-ling, bruger vi derfor betegnelsen anvendt forskning og udvik¬ling om vores forsknings- og udvik-lingsaktiviteter.

Omsætning af viden i praksis

Med afsæt i undervisningen i de enkelte fag skal den studerende blive i stand til at tilegne sig forskningsresultater samt resultater af forsøgs- og udviklingsarbejder og anvende disse i forbere-delse, gennemførelse og evaluering af undervisning, samt til refleksioner og udvikling af egen praksis.

Samarbejdet med praksissektoren står i denne forbindelse centralt, og i grunduddannelsen spiller professionsprojektet på 1., 2., 3. og 4. årgang konkret en bærende rolle i omsætningen af viden til praksis. I professionsprojektet forberedes, gennemføres og efterbehandles praktikken i samarbejde med de pædagogiske fagområder og de relevante linjefag. Herved sikres at der skabes forbindelse mellem forskning, udvikling og praksisudvikling, og der sættes fokus på, hvordan viden kan ud-vikles gennem og omsættes i udviklingsproces¬ser i praksis. Dels sådan at ny anvendt forskning bliver kendt og anvendt af de kommende professionelle. Dels sådan at problemer fra praksis bliver formuleret, undersøgt og forsøgt løst i professionsprojektet.

Anvendt forskning i professionsbachelorprojektet

Forskningsviden er en central del af professionsbachelorprojektet som et generelt krav. De stude-rende har endvidere mulighed for at deltage i forsknings-udviklingsprojekter omkring udvalgte problemstillinger i samarbejde med deres vejlerede. Derved tilstræbes, at den lærerfaglige pro-blemstilling, der arbejdes i professionsbachelorprojektet, inddrager praksis og belyses med anven-delse ny faglig viden, metode og indsigt.

Innovation

Fagene bidrager til, at de studerende opnår kompetence til at stimulere folkeskoleelevers innova-tive kompetencer. Dette er dels beskrevet i de enkelte fag og dels som tværfaglige temaforløb for-delt over uddannelsen. Som supplement her til skal alle studerende på 1. årgang som en del af deres intro-forløb arbejde med socialt entreprenørskab. Læreruddannelsen udbyder endvidere et frivilligt kursus i innovation og entreprenørskab som den studerende kan deltage i på enten 2., 3. eller 4. årgang. Innovation og entreprenørskab indgår ligeledes i det frivillige praktisk-musiske kursus på 1. årgang ligesom det integreres i de studerendes introduktionsforløb.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V