Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Mission, vision, historisk grundlag & strategi

Studieordning: 2010

Mission – Viden der virker

Læreruddannelserne Metropol har som hovedopgave på baggrund af forskningsresultater og praksiserfaring at uddanne lærere, som kan virke i fremtidens skole med høj faglig og pædagogisk kompetence, med fantasi, samarbejdsevne, social og kulturel empati samt personlig myndighed.

Det er ligeledes læreruddannelsernes opgave:

 • at udbyde relevant efter-/videreuddannelse af høj kvalitet
 • at opbygge forsknings- og praksistilknyttede samarbejdsrelationer
 • at skabe et tæt udviklingsbaseret samarbejde med vores praktikskoler
 • at skabe synergieffekt mellem læreruddannelsen og andre MVU-uddannelser
 • at deltage konstruktivt og aktivt i opbygningen og udviklingen af Professionshøjskolen Metropol
 • at skabe nye uddannelser på professionsbachelor- og diplomniveau
 • at integrere og udvikle IT og andre digitale medier, som et naturligt redskab for alle vores uddannelses aktiviteter
 • at fastholde og udvikle internationale relationer
 • at virke som et professions- og kulturcenter i regionen
 • at etablere læreruddannelserne som en aktiv partner i den pædagogiske udvikling og debat

Vision – Viden der udfordrer

Læreruddannelserne Metropol’s mål er at placere vores læreruddannelse, efter/videreuddannelse, vidensudvikling og andre aktiviteter blandt de bedste i Danmark, således at kvalitet er et varemærke for alt vores arbejde.

Vores læreruddannelse har også som mål at styrke de studerendes evne til at samarbejde med den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige sektor, der er relateret til folkeskolen.

Konkrete mål for vores mission og vision:

 • En position som en af de mest søgte læreruddannelser i Danmark, der tiltrækker de bedst kvalificerede ansøgere
 • En arbejdsplads der tiltrækker dygtige medarbejdere og samtidig kompetenceudvikler dem
 • Et uddannelsesmiljø der giver en højere gennemførelsesprocent og bedre eksamensresultater end tilsvarende uddannelser på andre institutioner
 • En tilfredshed hos aftagerne af læreruddannelsens færdiguddannede professionsbachelorer og andre studerende
 • Et højt fagligt/pædagogisk niveau i al undervisning, verificeret gennem evaluering og kva-litetssikring
 • Et udbud af efter-/videreuddannelse der vedligeholder og udvikler folkeskolelærernes faglige kvalifikationer
 • En førende position på MVU-området indenfor administration, IT, AV og videndeling
 • En god position i professionshøjskolestrukturen præget af samarbejde – i kombination med en selvstændig profilering
 • En aktiv og konstruktiv deltagelse i Campus Frederiksberg der medvirker til at give frem-drift og skabe grundlag for samarbejde mellem personale og studerende i Campussen
 • Et forpligtende samarbejde med vore dimittendaftagere samt gymnasiale, KVU-, MVU- og LVU- institutioner
 • Projektsamarbejde med en bred vifte af kultur- og uddannelsesinstitutioner samt NGO´ere og den private sektor
 • Fastholdelse og udvikling af internationale samarbejdsrelationer
 • Dannelse af videnscentre der giver resultater, som er anvendelige og bliver brugt både in-denfor egen institution og i det omgivende samfund
 • Publicering af artikler, evt. skribentvirksomhed i forbindelse med udgivelse af bøger samt afholdelse af konferencer indenfor de faglige, pædagogiske og praksisrelaterede områder som læreruddannelsernes virksomhed knytter sig til
 • Hensigtsmæssig økonomistyring og optimering af ressourceanvendelsen
 • Skabe mulighed for udvikling af fundraising, der skaffer pulje- og fondsmidler
 • Vedligeholdelse og udvikling af bygninger, så de følger med de pædagogiske, faglige, sociale og kulturelle udfordringer

Historisk grundlag

Det tidligere Frederiksberg Seminarium og nuværende Læreruddannelserne Metropol har rødder i en kristen tradition, og ser det som sin opgave, at skabe rum for fordomsfrie drøftelser af hvad kristendom og andre religioner indebærer, med det formål at skabe en atmosfære som er præget af dialog, lydhørhed og gensidig respekt.

Strategi

Ud over strategien for Professionshøjskolen Metropol er der følgende overordnede principper for Læreruddannelserne Metropol’s strategi:

Fleksibilitet – Udvikling af en stor tilpasningsevne

Kompleksiteten og ændringshastigheden i undervisningssektoren er begge konstant stigende. Der-for må vi hele tiden kunne tilpasse sig nye missioner, nye visioner og nye vilkår for at kunne realisere disse. Dette princip er bl.a. udfoldet i vores organisationsform.

Decentralisering – Udvikling af medejerskab hos studerende og medarbejdere

Vores mission og vision kan kun realiseres, hvis medarbejderne og studerende har et medejerskab til dem. Derfor må ansvar og indflydelse lægges så tæt som muligt, på dem der udfører arbejdet. Dette princip realiseres bl.a. i vores pædagogiske strategi og personalepolitik.

Gennemsigtighed – Udvikling af systemer til rettidig information

Et uddannelsessted fungerer kun, hvis studerende, medarbejdere og ledelse løbende er i dialog med hinanden og inddrager hinandens synspunkter og viden i de beslutninger, som alle parter fortløbende træffer. Rettidig information baseres bedst på en kombination af avancerede it-systemer og nærvær mellem ledelse, medarbejdere og studerende. Dette princip udfoldes i vores rådgivnings- og dialogstrategi samt i vores it-strategi.

Hensigtsmæssighed – Udvikling af organisationen så den finder de bedste løsninger

Et uddannelsessted er en kompleks størrelse. Der kræves planlægning på et højt niveau, der kan skabe gode rammer om uddannelserne, det pædagogiske, faglige, tekniske og administrative ar-bejde, samspillet med omverdenen, innovationen og evidensbaseringen. Dette princip udfoldes i seminariets ledelses- og administrationsstrategi.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V