Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Pædagogisk ledelse

Studieordning: 2009

Kursets identitet

Det frivillige kursus i pædagogisk ledelse er tænkt til studerende der har ønsker om senere i deres karriere at gå ind i ledelsesopgaver på skoleområdet. Kurset giver merit for et af modulerne på diplomuddannelsen i ledelse, såfremt den studerende vælger at afslutte kurset med en eksamen og består denne.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne på et samfundsmæssigt, organisations-, lærings- og dannelsesteoretisk grundlag udvikler forståelse for og metoder til at varetage den pædagogiske ledelsesopgave.

Herved forstås igangsættelse af, deltagelse i og opfølgning på meningsskabende og udviklende aktiviteter og processer som medfører udvikling af skolens undervisning og øvrige pædagogiske virksomhed.

Endelig er formålet, at deltagerne får forståelse for skolen som en del af et politisk system, skolens funktion i samfundet og de heraf følgende opgaver og udfordringer.

Indholdsbeskrivelse

Viden om forskellige tænkninger og teorier om pædagogisk ledelse, samt om forskellige metoder til håndtering heraf samt refleksioner over deres forskellige betydninger i forhold til skolens pædagogiske og didaktiske virksomhed, dannelses- og læringsprocesser, samt i forhold til skolens særlige organisatoriske vilkår, distribuerede ledelsesformer, professionskulturer og dens samfundsmæssige funktion som en del af det politiske system.

Iagttagelser og indsamling af empiri om den pædagogiske ledelse af organiseringen af læringsmiljøer og af den pædagogiske og didaktiske virksomhed i skolen, samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde.

Vurderinger af forskellige teorier og metoder, der retter sig mod den pædagogiske ledelse, af organisering af læringsmiljøer og af den pædagogiske og didaktiske virksomhed i skolen.

Bedømmelse/afslutningsform

Årsværk/ECTS Afklares i forb. med en senere revision af studieordningen.
Type Mundtlig prøve.
Form Afklares i forb. med en senere revision af studieordningen.
Varighed 48 timer
Tilbydes årgang 2009 på deres 3. studieår, dvs. i studieåret 2011/2012.
Grundlag for bedømmelse Afklares i forb. med en senere revision af studieordningen.
Betingelser for gennemførsel Afklares i forb. med en senere revision af studieordningen.
Bedømmelse Afklares i forb. med en senere revision af studieordningen.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V