Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Svømmelæreruddannelsen

Studieordning: 2009

Fag: Svømmelæreruddannelse

Beskrivelsen af svømmelærerudannelsen udspringer af bekendtgørelse nr. 718 af 21/07/2000.

Formål

Uddannelsens formål er, at den studerende tilegner sig alsidige forudsætninger for at begrunde og anvende svømning i forskellige pædagogiske sammenhænge. Den studerende skal tilegne sig faglig og pædagogisk indsigt samt praktiske færdigheder i de studieområder, der er angivet nedenfor.

Indholdsbeskrivelse

I uddannelsen indgår følgende studieområder:

  1. Basis: Tilegnelse af basale generelle erfaringer med og forståelse af principper for bevægelse i vand. Tilvænningsøvelser, lege med og uden redskaber, boldaktiviteter, udspring og ekspressive aktiviteter.
  2. Svømmearter: Crawl, rygcrawl, brystsvømning, butterfly, høj og lav rygsvømning, herunder starter og vendinger.
  3. Teori: Idrætspædagogiske og didaktiske emner vedrørende aktiviteter i vand, herunder kend-skab til funktionshæmmedes muligheder i vand. Fysiologiske, biomekaniske og træningsmæssige forhold.
  4. Sikkerhed: Teoretisk kendskab til og praktisk færdighed i livredning, selvredning og forskellige bjærgeformer. Faremomenter i forbindelse med vandaktiviteter, f.eks. dykning, undervandssvømning og udspring. Kendskab til regler og forskrifter på området.

Kursets form er tredelt – en praksisorienteret, en teoriorienteret og en formidlingsorienteret:

  • Den praktiske del består af 20 undervisningslektioner i svømmebassin, hvor de studerende gennem bevægelseserfaringer vil få indsigt i emnerne som beskrevet ovenfor.
  • Den teoretiske del består af 10 lektioner med vægt på såvel idrætsteoretiske som idrætspædagogiske og psykologiske emner.
  • Den formidlingsorienterede del består af 20 lektioners praktikundervisning, hvor den studerendes undervisningsfærdigheder vurderes. I tilknytning hertil udarbejdes en skriftlig opgave (10 - 20 sider alt inkl.).

Målgruppe og optagelseskrav

Svømmelæreruddannelsen tilbydes studerende, der har valgt idræt som linjefag.

De studerende skal være fortrolige med de fire svømmearter (bryst, crawl, rygsvømning, rygcrawl) samt udspring og livredning før optagelse på svømmelæreruddannelsen.

Bedømmelse/Afslutningsform

Årsværk/ECTS 0,1 ÅV/6 ECTS
Type

Prøven er todelt:

  1. Prøve i praktiske færdigheder
  2. Bedømmelse af praktikundervisning og den hertil knyttede skriftlige opgave
Form Løbende godkendelse af praktiske og teoretiske delelementer
Varighed Strækker sig typisk over 3-4 måneder i forårs- eller efterårsse-mester
Grundlag Bekendtgørelse og studieordning
Betingelser for gennemførsel 80% fremmøde samt godkendelse af skriftlige opgave
Bedømmelse Godkendt/ikke-godkendt.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V