Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus i det praktisk/musiske fagområde

Studieordning: 2002

Fag: Praktisk-musisk kursus

Mål
Målet er at den studerende gennem eksempler fra et eller flere af de praktisk-musiske fag

  • tilegner sig erfaring med og viden om det praktiske og musiske arbejde som en læringsdimension
  • opnår forståelse af praktisk og musisk virksomhed som grundlag for oplevelse, erkendelse og udvikling

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

  • grundlæggende praktiske og udtryksmæssige færdigheder
  • skabende virksomhed og kropslig udfoldelse
  • relationer mellem viden og sansebaserede indtryk
  • tværgående emner og problemstillinger
  • anvendelse af nonverbale udtryksformer med sigte på undervisning

Indhold
Med udgangspunkt i mål og CKF arbejdes der med flere af følgende fag: Billedkunst, håndarbejde, idræt og musik; - sådan at disse fags indhold og arbejdsmetoder indgår i undervisningen.

Der lægges vægt på, at de studerende udvikler teoretisk og praktisk indsigt i og forståelse for det praktisk-musiske område såvel som den praktisk-musiske dimension i fagene.

I temaforløb sammentænkes og praktiseres forskellige udtryksformer med faglig viden, der kan bidrage til den almene lærervirksomhed i folkeskolen.

Refleksioner over metodiske og didaktiske problemstillinger, heriblandt primært æstetiske læreprocesser, indgår og danner grundlag for arbejdet med bl.a. klasselærerfunktioner og egen lærer-praksis.

Der arbejdes ligeledes med kommunikations- og udtryksformer og evnen til at anvende overvejelser omkring temaforløbenes form og indhold. Et berørt tema skal kunne formidles i en skolesammenhæng.

Evaluering

Type:
Mundtlig gruppefremlæggelse, udredning af disposition, opponenter

Varighed:
Varierer efter gruppestørrelse, ca. 20 min. pr. studerende - afhængig af forløb

Form:
Med udgangspunkt i temaforløbet fremvises konkret produkt sat i relation til fagenes udtryksmidler, undervisning og kommunikation, -samtale, diskussion og evaluering.

Grundlag:
CKF, studieordning og beskrivelse af overordnede arbejdsemner/tema. Princippet aktiv studiedeltagelse.

Bedømmelse:
Bestået / ikke bestået.

Kurset er på 24 undervisningstimer. Kurset tilbydes 1. årgang.

Betingelse for fuldført kursus
Hvert temaforløb afsluttes med en fremlæggelse, hvor de studerende både skal fremlægge og være opponenter for at få godkendt det frivillige kursus i det praktisk-musiske fagområde.

Oversigt over studieordning 2002

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V