Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Naturfag – natur-teknik – aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin

Studieordning: 2009

Fag: Natur/teknologi

Fagets identitet

Linjefaget natur/teknik bygger videre på fællesforløbet for fysik/kemi og natur/teknik og uddanner natur/teknik-lærere. Linjefaget natur/teknik integrerer fagdidaktik, læringsteori og undervisningsmetoder som en forudsætning for en kreativ og engagerende undervisning i naturfaglige temaer for elever på skolens yngste og mellemste klassetrin. Den faglige sammenhæng i linjefaget natur/teknik kommer til udtryk gennem en eksemplarisk og tematisk undervisning. Faget omhandler natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår samt menneskets samspil med naturen i den nære og den fjerne omverden. Centralt i faget står det praktisk/eksperimenterende og undersøgende arbejde.

Skolefaget natur/teknik er en bred naturfaglig indgang til naturfaglige arbejdsmåder og viden om natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår. Faget danner basis for elevernes videre arbejde med skolefagene biologi, fysik/kemi og geografi i skolens ældste klasser.

Mål

Målet er, at den studerende udvikler kompetencer til

 1. at varetage en varieret undervisning i natur/teknik for alle elever samt medvirke til udvikling af faget i folkeskolen, så eleverne fastholder og udvikler deres interesse og engagement for naturfagene,
 2. at udvikle børns naturfaglig erkendelse, lyst til udforskning, fortrolighed med og glæde ved at færdes i naturen,
 3. at tilrettelægge og evaluere en undervisning, der med hensyn til faglige begreber, indhold og arbejdsformer sikrer en hensigtsmæssig progression i elevernes læring og som tilgodeser elever på forskellige udviklingstrin,
 4. at kunne formidle og anvende naturfaglige arbejdsmetoder og tankegange, der er tilpasset elevernes udviklingstrin og faglige standpunkt,
 5. at kunne demonstrere en bred og punktvis dyb faglig indsigt inden for natur, teknik, livsbetingelser, levevilkår og menneskets samspil med naturen med særlig relevans for skolefaget natur/teknik,
 6. at være i stand til sammen med andre at udvikle faget i skolen og
 7. at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske og psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis.

Centrale kundskabs og færdighedsområder

Indholdet er:

 1. Børns udvikling på forskellige alderstrin.
 2. Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med særligt henblik på forskellige alderstrin.
 3. Iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer-elev med særligt henblik på forskellige alderstrin.
 4. Formidling og naturfagsundervisning i folkeskolen inden for rammerne af naturfaglig almendannelse.
 5. Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling.
 6. Eksempler på faglig progression og sammenhæng med skolens øvrige fag, specielt naturfagene.
 7. Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af natur/teknik undervisning, der indeholder overvejelser over progression og tager hensyn til den enkeltes elevs kognitive, affektive og sociale baggrund for naturfaglig læring.
 8. Viden om, hvordan hverdagsbegreber og hverdagssprog på hensigtsmæssig måde kan udvikles til faglige begreber med tilhørende fagsprog.
 9. Opstilling af faglige mål for elevers læring indeholdende en faglig progression med udgangspunkt i fagets bestemmelser.
 10. Forskellige evalueringsformer rettet mod såvel den enkeltelte elev som hele klassen, så evaluering bliver en naturlig integreret del af undervisningen.
 11. Viden om, hvordan der kan gennemføres en undervisning, som bygger på iagttagelser, teoretiske refleksioner, aktuelle begivenheder undersøgende, praktisk og eksperimenterende arbejde i laboratoriet og i den omgivende natur.
 12. Viden om, hvordan der kan opstilles kriterier for stofudvælgelse, bl.a. til brug for analyse og vurdering af undervisningsmidler.
 13. Viden om, hvordan informations- og kommunikationsteknologi anvendes som et fagligt/pædagogisk værktøj i undervisningen.
 14. Viden om, hvordan omverdenen og uformelle læringsmiljøer kan inddrages som en væsentlig del af den faglige undervisning.
 15. Fagdidaktisk teori der bygger på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder.
 16. Naturfaglige fænomener, stoffer, materialer, levende organismer og apparater, som børn møder i omverdenen.
 17. Indsigt i naturgivne og menneskeskabte forhold, som har indflydelse på menneskers og andre levende organismers levevilkår og livsbetingelser i den nære og fjerne omverden.
 18. Kroppen og dens funktioner, samt menneskets sundhed i relation til livsstil, levevilkår og livskvalitet.
 19. Stofkredsløb og energistrømme som centrale sammenhænge.
 20. Viden om teorier om universets, Jordens og livets opståen og udvikling og forskellige verdensbilleder.
 21. Teknologi i hverdag og samfund.
 22. Viden om forskellige natursyn og interessemodsætninger i forhold til naturanvendelse og bæredygtighed.
 23. Viden om og brug af relevante kilder, kort, opslagsværker, bestemmelsesnøgler og informationsteknologi.
 24. Færdigheder i at anvende naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder og eksperimenter med enkelt udstyr i laboratoriet og lokalområdet samt at bygge og designe enkle konstruktioner.

Natur/teknik på Frederiksberg Seminarium – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Natur/teknik specialisering bygger videre på det naturfaglige fællesforløb. På grundlag af målbeskrivelsen og med inddragelse af alle de centrale kundskabs- og færdighedsområder tilrettelægges undervisningen i samarbejde mellem lærer og de studerende.

Internationale perspektiver på naturvidenskab og fagdidaktik indgår i såvel praktisk som teoretisk arbejde.

Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

Undervisningens indhold er organiseret i 4 temaer. Hvert tema vil omfatte faglig teori, praktisk arbejde samt fagdidaktik. Der vil i alle temaer indgå eksemplarisk valgt indhold, der kan beskrives i en progression i forhold til folkeskolens natur/teknik-undervisning fra 1. til 6. kl.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning, oplæg ved studerende og gruppearbejde. Desuden indgår et antal ekskursioner og studiebesøg.

Undervisningen foretages i tæt samarbejde med holdets pædagogiklærer.

De studerende forventes at læse faglitteratur på de nordiske sprog og engelsk. Desuden forventes de at gennemføre praktisk/eksperimentelle aktiviteter på egen hånd, ligesom de selvstændigt skal planlægge og udføre feltarbejde, herunder opsamling og bearbejdning af data.

Undervisningen tilrettelægges så de studerendes sprogfærdigheder udvikles fra et kontekstbundet hverdagssprog til et kontekstuafhængigt fagsprog.

Informationsteknologi benyttes i forbindelse med dataopsamling og -registrering, præsentation af eksperimentelle resultater og som fremlæggelsesredskab.

Den studerende udarbejder 4 opgaver – én pr. tema – á 10 normalsider. Opgavernes disposition skal godkendes af en af holdets undervisere.

1. opgave: Undervisningsforløb til indskolingen. Fokus på afdækning af forforståelse med inddragelse af elevernes hverdagsopfattelser og erfaringer. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

2. opgave: Undervisningsforløb til 3.-4. klasse. Fokus på naturfaglig arbejdsmetode i undervisningspraksis. Opgaven udarbejdes individuelt.

3. opgave: Undervisningsforløb til 3.-4. klasse. Fokus på undervisning i uformelle læringsrum. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

4. opgave: Undervisningsforløb til 5.-6. klasse. Fokus på progression til naturfag i overbygningen. Opgaven udarbejdes individuelt.

Opgaverne afleveres senest 14 dage efter afslutningen af det pågældende tema.

Fagets samspil med praktikken

Den studerende skal gennem praktikken

 • tilegne sig viden om og færdigheder i at arbejde praktisk/eksperimenterende i undervisningen
 • tilegne sig viden om elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog og hverdagsforestillinger og udviklingen mod det mere præcise fagsprog og -begreber
 • gøre sig erfaringer med klasseledelse i såvel formelle som uformelle læringsrum.

Pædagogisk integreret element

Det pædagogiske element er en fortsættelse af det pædagogiske element på fællesforløbet og indgår i nært samspil med praktikken og natur/tekniks forskellige dele.

Også på 2. år arbejdes med lærerens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning med særligt henblik på natur/teknik. 2. år er det overordnede tema læreprocesser, som bl.a. omfatter læring i forhold til aldersgruppen og den enkelte elevs forudsætninger, herunder undervisningsdifferentiering. Planlægningen af det pædagogiske element på 2. år tager udgangspunkt i, at linjefaget retter sig mod begyndertrin/mellemtrin.

Deltagelsespligt

Den studerende opfylder sin deltagelsespligt gennem aktiv deltagelse i undervisningen, herunder deltagelse i mindst to ekskursioner og studiebesøg. Desuden omfatter deltagelsespligten at den studerende har arbejdet eksperimentelt og teoretisk med faget.

Studerende der ikke har deltaget i ekskursioner og studiebesøg udfører en selvstændig 10 siders opgave, som skal godkendes af underviseren og efter retningslinjer fastsat af underviseren. Rapporten skal afleveres til frist fastsat af underviseren.

Dispositioner til alle fire opgaver skal godkendes og opgaverne afleveres.

Holdets undervisere vurderer i samarbejde om den enkelte studerende opfylder linjefagets deltagelsespligt.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i natur/teknik.

Prøve

Fagets årsværk/ECTS 0,6 ÅV/36 ECTS
Type Praktisk/mundtlig, individuel prøve.
Form Prøven er delt i 2 prøver.
1. Prøve:
Sker ved lodtrækning bland de fire rapporter. Den studerende skal vise repræsentative forsøg fra undervisningsforløbet i rapporten, og forholde sig didaktisk og naturfagligt til indholdet i undervisningsforløbet (ca. 30 min).
2. Prøve
Kendt lodtrukkent spørgsmål inden for CKF. Ingen forberedelsestid (ca. 10 min.).
Varighed (inkl. votering) Der gives to timers forberedelse til første delprøve. Ingen forberedelse til anden delprøve.
Selve prøven varer 45 min.
Grundlag for bedømmelse Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.
Betingelser for indstilling til prøve
 1. Bestået prøve efter fællesforløbet.
 2. Attestation for deltagelse i to ledede ekskursioner i forbindelse med undervisningen.
 3. 4 godkendte opgaver.
 4. Gennemført og godkendt sikkerhedskursus på fællesforløbet.
Karaktergivning Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V