Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Naturfag fællesforløb

Studieordning: 2009

Fag: Naturfagligt fællesforløb

Forløbets identitet

Fællesforløbet omhandler dels naturfagenes begrundelse og rolle i samfundet og skolen, fagenes indbyrdes sammenhæng og samspil gennem skoleforløbet dels samspillet med andre af skolens fag. Det omfatter bl.a. eksemplariske erkendelses- og arbejdsformer i naturfagene samt undervisningsformer, der skal fremme progression i elevernes faglige læring og udvikle deres praktiske færdigheder, kreativitet og lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

Fællesforløbets stofområder er natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt videnskabsteoretiske og historiske tilgange.

Der indgår almene læringspsykologiske og didaktiske elementer i fællesforløbet som forudsætning for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af den konkrete undervisning med henblik på at afdække forskellige perspektiver på børns naturfaglige læring på forskellige alders- og udviklingstrin, herunder andetsprogsperspektivet.

Fællesforløbet er forudsætningen for specialiseringsforløbene af linjefagene fysik/kemi og natur/teknik.

Mål

Målet er, at den studerende opnår kompetencer til

 1. at formidle naturfagenes rolle i det samlede skolebillede,
 2. at udvikle elevernes naturfaglige erkendelse, lyst til udforskning og ansvarlighed over for miljøet, praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde,
 3. at målsætte, tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle naturfagsundervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og på baggrund af viden om progression samt om børns og unges interesse for naturfag,
 4. at forestå en almendannende naturfagsundervisning på baggrund af et fagsyn, der er forankret i eksemplariske naturfaglige erkendeformer, arbejdsmåder og tankegange,
 5. at kunne forholde sig til interessekonflikter i samspillet mellem menneske, teknologi og natur og perspektivere i forhold til forskellige natursyn og etiske spørgsmål,
 6. at kunne samarbejde med lærere i naturfagene og andre fagområder om anvendelse af fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almen didaktiske, pædagogiske og psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis,
 7. at kombinere viden fra naturvidenskabernes og teknologiens historie med den overordnede samfundsudvikling i sin undervisning,
 8. at forstå anvendelser af naturfaglig viden og tilhørende praktiske/eksperimenterende metoder og
 9. at anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske og psykologiske teorier med henblik på at håndtere naturfaglig undervisning og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Fagdidaktiske elementer

Indholdet er:
Kundskaber og færdigheder med relevans for undervisning i naturfag vedrørende erkendelses- og arbejdsformer, børns læring, betydningen af læringsmiljø, herunder undervisningsformer, arbejdsformer, materialer, lærebøger og fysiske rammer.

Samt viden om:

 1. Vejledning i forskellige typer undervisning og i forhold til børns udvikling.
 2. Evaluering af undervisning og læreprocesser.
 3. Børns udvikling på forskellige alderstrin.
 4. Iagttagelse og beskrivelse af relationer såvel mellem elever som mellem lærer-elever.
 5. Planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, og evaluering af undervisning, hvis mål er elevens naturfaglige almendannelse og de udviklingsmuligheder, der ligger i naturfagene gennem hele skoleforløbet.
 6. Det praktiske/eksperimenterende arbejde i undervisningen, herunder sikkerhedsbestemmelser om ansvar, laboratorieindretning, brandbekæmpelse samt grundlæggende førstehjælp.
 7. Naturfagenes begrundelse som skolefag og begrundelser for naturfaglig-teknologisk dannelse.
 8. Nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder i naturfagene, herunder børns og unges interesse for naturfagene.
 9. Opstilling af kriterier for stofudvælgelse til brug for analyse, vurdering og udvikling af undervisningsmidler.
 10. Afdækning, vurdering og karakterisering af elevers faglige udbytte af undervisningen i naturfagene i lyset af deres udviklingstrin, fagets progression og muligheder for undervisningsdifferentiering.
 11. Dialog som baggrund for at udvikle elevernes naturfaglige begreber og sammenhængsforståelse i et præcist fagsprog.
 12. Børns evne til at arbejde naturfagligt ved at opstille hypoteser, ræsonnere, udforske og konkludere.
 13. Naturfaglig viden, arbejdsmåder og tankegange i formelle og uformelle læringsmiljøer.
 14. Elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog hverdagsforestillinger, herunder specielt problemstillinger vedrørende tosprogede børn.

2. Faglige elementer

Indholdet er viden om:

 1. Arbejdsmåder, tankegange, fagsyn og kernefaglighed inden for de forskellige naturfag.
 2. Centrale elementer af naturvidenskabernes og teknologiens historie og idégrundlag.
 3. Forskellige natursyn og interessekonflikter, for eksempel begrundet i forskellige æstetiske og etiske holdninger til naturen.
 4. Naturfagenes grundfortællinger/paradigmer, herunder modeller for universets udvikling, evolutionsteorien og fra kontinentaldrift til pladetektonik.
 5. Forestillinger om og modeller for stoffers opbygning, egenskaber og omdannelser.
 6. Energiformer og -forsyning.
 7. Fænomener i den nære og fjerne omverden, herunder vejr, klima, magnetisme, elektricitet, lys, lyd og astronomi.
 8. Ressourcer, teknologi, produktion og miljø og de interessemodsætninger, der knytter sig til natur- og samfundsudviklingen.
 9. Eksempler på levende organismers livsbetingelser, livsytringer og samspil i naturen.
 10. Udviklingsprocesser og kredsløb i naturen.
 11. It som redskab i naturfagsundervisning, herunder dataopsamling og simulering.

Naturfag fællesforløb på Frederiksberg Seminarium – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Naturfag fællesforløb danner baggrund for undervisningen i natur/teknik og fysik/kemi. På grundlag af målbeskrivelsen og med inddragelse af alle de centrale kundskabs- og færdighedsområder tilrettelægges undervisningen i samarbejde mellem lærere og de studerende.

Internationale og nationale perspektiver på naturvidenskab og fagdidaktik indgår i såvel praktisk som teoretisk arbejde.

Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning, oplæg ved studerende og gruppearbejde. Desuden indgår et antal ekskursioner og studiebesøg.

Undervisningen varetages af lærerne i naturfaggruppen i fællesskab og i samarbejde med holdets pædagogiklærer.

De studerende forventes at læse faglitteratur på de nordiske sprog og engelsk. Desuden forventes de at gennemføre praktisk/eksperimentelle aktiviteter på egen hånd, ligesom de selvstændigt skal planlægge og udføre feltarbejde, herunder opsamling og bearbejdning af data.

Undervisningen tilrettelægges så de studerendes sprogfærdigheder udvikles fra et kontekstbundet hverdagssprog til et kontekstuafhængigt fagsprog.

Informationsteknologi benyttes i forbindelse med dataopsamling og -registrering, præsentation af eksperimentelle resultater og som fremlæggelsesredskab, bl.a. i tilknytning til formidlingsopgaven.

I forløbet udarbejdes tre opgaver á 5 normalsider plus bilag.

 • 1. opgave: En praktisk-eksperimentel undersøgelse med et fagligt fokus. Herunder feltarbejde med efterfølgende behandling af indsamlet materiale i laboratoriet. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.
 • 2. opgave: Analyse af en fagdidaktisk problemstilling i folkeskolens naturfag. Herunder indsamling af empiri og brug af forsknings- og udviklingsarbejder. Opgaven udarbejdes individuelt.
 • 3. opgave: Beskrivelse af faglig progression i folkeskolens naturfagsundervisning eksemplificeret ved ét konkret emne. Herunder brug af faghæfter og undervisningsmaterialer. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.
 • Formidlingsopgaven kan integreres med professionsprojektet.

Endelig udarbejdes en fjerde opgave ved prøven, der afslutter fællesforløbet. Opgaven er udarbejdelse af et begrundet undervisningsforløb rettet mod natur/teknik eller fysik/kemi. Opgaven har et omfang på 10 normalsider plus bilag. Opgaven udarbejdes individuelt.

Fagets samspil med praktikken

Den studerende skal gennem praktikken

 • tilegne sig viden om og færdigheder i at arbejde praktisk/eksperimenterende i undervisningen.
 • tilegne sig viden om elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog og hverdagsforestillinger samt udviklingen mod det mere præcise fagsprog og egentlige fagbegreber.
 • gøre sig erfaringer med klasseledelse i såvel formelle som uformelle læringsrum.

Pædagogisk integreret element

Det pædagogiske element indgår i nært samspil med praktikken og det naturfaglige fællesforløbs forskellige dele.

Både på 1. og 2. år arbejdes med lærerens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning med særligt henblik på det naturfaglige fællesforløb. 1. år lægges vægt på klasseledelse, som omfatter lærerens kommunikation med eleverne samt elevernes samspil, bl.a. i relation til deres alder og forudsætninger. 2. år er det overordnede tema læreprocesser, som bl.a. omfatter læring i forhold til aldersgruppen og den enkelte elevs forudsætninger, herunder undervisningsdifferentiering. Planlægningen af det pædagogiske element på 2. år tager udgangspunkt i, om linjefaget retter sig mod begyndertrin/mellemtrin eller mellemtrin/sluttrin.

Deltagelsespligt

Den studerende skal have godkendt deltagelse i det obligatoriske sikkerhedskursus.

Den studerende skal have godkendt alle 3 opgaver, samt formidlingsopgave der evt. kan integreres i en af de tre opgaver.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i naturfag fællesforløb.

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Skriftlig, individuel hjemmeopgave.

Form

Maks. 10 normalsider plus bilag.
Fælles for alle naturfagshold på årgangen.

Varighed

Fem dage.
Udleveres mandag kl. 9, afleveres følgende fredag kl. 12.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

 1. Attestation for godkendt deltagelse i sikkerhedskursus.
 2. Tre godkendte opgaver.
 3. Opfyldelse af mødepligten.

Karaktergivning

Bedømmes bestået/ikke bestået.
Intern censur ved underviseren.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V