Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Dansk – aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin

Studieordning: 2009

Fag: Dansk

I specialiseringsforløbet vendt mod mellem- og sluttrinnet arbejdes der med en fordybelse i de danskfaglige kundskabs- og færdighedsområder, der især udvikler kompetencer, der knytter sig til læreropgaver i danskundervisningen i 4.-9. klasse.

Mål

Målet er, at den lærerstuderende opnår følgende lærerfaglige kompetencer

 1. analysere og vurdere sprog og tekster til 4.-9. klasse i forskellige genrer og i forskellige medier på et reflekteret metodegrundlag,
 2. beskrive, analysere og vurdere eksempler på danskundervisning, læring og dannelsesprocesser i 4.-9. klasse,
 3. overføre analytiske kompetencer fra et område til et andet, arbejde tværfagligt og kunne kombinere viden og kunnen fra danskfagets og de pædagogiske fags områder,
 4. planlægge, gennemføre og vurdere en differentieret danskundervisning i 4.-9. klasse,
 5. finde, vurdere og udarbejde undervisningsmidler og -materialer, herunder it-baserede,
 6. beskrive anvendelseskriterier for et bredt spektrum af evalueringsformer til både løbende og afsluttende evaluering,
 7. evaluere og reflektere over undervisning i 4.-9. klasse, identificere udviklingsbehov og beskrive dem,
 8. analysere bestemmelser om faget i forhold til eget og andres fagsyn,
 9. formulere og analysere professionsfaglige problemstillinger og handlemuligheder med inddragelse af forskningsresultater, der relaterer til undervisning i 4.-9. klasse,
 10. formidle undervisning og lede arbejdet i klassen i 4.-9. klasse med anvendelse af et hensigtsmæssigt sprog,
 11. samarbejde med kolleger og andre om danskundervisningen og dens rammer i mundtlig og skriftlig form,
 12. anvende it til kommunikation og vidensdeling og
 13. anvende fagdidaktiske kundskaber og færdigheder i samspil med almendidaktiske, pædagogiske og psykologiske teorier med henblik på at håndtere undervisning i dansk og andre læreropgaver i en konkret praksis og forholde sig analytisk og reflekterende til praksis.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er specialiserede fordybelseselementer, hvor der på grundlag af kundskaber og færdigheder fra linjefagets fællesforløb arbejdes med planlægning, analyse og vurdering af danskundervisning i 4.-9. klasse.

I arbejdet indgår kundskaber og færdigheder vedrørende:

 1. Børns udvikling på forskellige alderstrin.
 2. Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering med særligt henblik på forskellige alderstrin.
 3. Iagttagelse og beskrivelse af relationer mellem elever og mellem lærer-elev med særligt henblik på forskellige alderstrin.
 4. Evaluering af undervisning og læreprocesser.
 5. Færdighed i planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisning.
 6. Mundtlig udtryksfærdighed i fortælling, dramatisering, debat og argumentation.
 7. Læsepædagogik og tekstanalyse.
 8. Oplæsning og læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie.
 9. Faglig læsning.
 10. Håndskrift og skrivning på computer.
 11. Skriftlig udtryksfærdighed og sproglig vejledning.
 12. Udtryksfærdighed i forskellige medier, disponering, redigering og layout, på papir og skærm.
 13. Sproglig bevidsthed, sprogets historie og sprognormer.
 14. Nabosprog og nordisk kulturfællesskab.
 15. Dansk som andetsprog.
 16. Genre- og mediekendskab.
 17. Ungdomslitteratur.
 18. Historisk læsning.
 19. Litteraturundervisning og kanon.
 20. Billed- film-, tv-genrer og computerspil.
 21. Aviser og andre faktatekster.
 22. Dansk i tværfaglige sammenhænge.
 23. Undervisningsdifferentiering, specialundervisning og it som understøttende og kompenserende værktøj.
 24. Folkeskolens afgangsprøve i dansk og andre evalueringsformer.

Dansk på Frederiksberg Seminarium, fællesforløb og specialisering I & II – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Seminariefaget dansk orienterer sig både mod fagets forskning i sprog, litteratur, læsning, retorik og medier, og mod fagets didaktik i litteratur-, sprog-, medie-, læse- og skrivepædagogikken. Centralt i faget står arbejdet med dansk sprog og litteratur på dansk.

Fællesforløb og aldersspecialisering I og II

Både på 1. og 2. år arbejdes der med alle danskfagets områder i forelæsninger, mundtlige og skriftlige øvelser, gruppearbejder med fremlæggelser, tre skriftlige indstillingsopgaver (i alt seks) samt samtaler og diskussioner på holdet. Fællesdelen har fokus på sprog- og tekstlære og de studerendes egne sproglige færdigheder. På 2. år er der fokus på aldersspecialiseret sprog- og tekstpædagogik. Inden for læsning vægter specialisering I især læseindlæring, mens specialisering II har særlig vægt på videregående læsning. Både I og II arbejder med afkodning, sprogforståelse i læsning, faglig læsning, læsevaner og med læseevaluering. Tilsvarende har I og II vægt på hhv. børne- og ungdomslitteratur, mens begge arbejder med ældre og nyere voksenlitteratur og litteraturhistorie.

Indstillingsopgaver

Hvert af de to år udarbejdes tre opgaver, der stilles og bedømmes af danskunderviseren. Den ene opgave på 1. år er Formidlingsopgaven, hvor praktikgrupperne bruger it-mediet til et eksempel på formidling af et selvvalgt emne inden for sprog- og/eller tekstlære. Emnet skal godkendes af dansklæreren. En anden af de tre opgaver på 1. år er Timeprøven, som er individuel og skriftlig og prøver den studerende i grammatisk analyse, i retskrivning og i fonetisk transskription.

De øvrige indstillingsopgaver på 1. og 2. år fastlægges efter aftale mellem underviseren og holdet. Opgaverne kan efter aftale besvares enten skriftligt eller i form af fremlæggelse samt individuelt eller gruppevis (maks. tre studerende pr. gruppe). Ved skriftlig, individuel besvarelse må opgaverne fylde maks. 5 normalsider, ved gruppebesvarelse maks. 10 normalsider.

Pædagogisk integreret element

Det pædagogiske element indgår i nært samspil med praktikken og danskfagets forskellige dele.

Både på 1. og 2. år arbejdes med lærerens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning med særligt henblik på faget dansk. 1. år lægges vægt på klasseledelse, som omfatter lærerens kommunikation med eleverne samt elevernes samspil, bl.a. i relation til deres alder og forudsætninger. 2. år er det overordnede tema læreprocesser, som bl.a. omfatter læring i forhold til aldersgruppen og den enkelte elevs forudsætninger, herunder undervisningsdifferentiering. Planlægningen af det pædagogiske element tager udgangspunkt i, om linjefaget retter sig mod aldersspecialisering I eller II.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i dansk, hverken fællesforløb eller aldersspecialiseringsforløb.

Prøve

Der udarbejdes en samlet redegørelse for de læste primære og sekundære tekster. Af redegørelsen skal det fremgå, hvilke tekster der er læst på henholdsvis fælles- og specialiseringsdelen. De læste tekster skal samlet set, dvs. for de to år, dække indholdsområderne således:

 1. Litteratur og medietekster: 15 litterære værker af større omfang og eksempler på tekster inden for andre medier. Et værk kan være en samling af kortere tekster. Herudover læses sekundærtekster svarende til 500-700 normalsider.
 2. Sprog og kommunikation: Eksempler på mundtlige og skriftlige tekster i forskellige gen-rer og sekundærtekster svarende til 500-700 normalsider.
 3. Læsning og skrivning: Eksempler på læsetekster beregnet for enten 1.-6. klasse eller 4.-9. klasse afhængig af linjefagspecialisering. Herudover læses sekundærtekster svarende til 500-700 normalsider.

Delprøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Skriftlig, individuel hjemmeopgave.

Form

Maks. 10 sider.
Fælles for alle danskhold på årgangen.

Varighed

Fem dage.
Udleveres mandag kl. 9, afleveres fredag kl. 12.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag efter fællesforløb som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Opfyldelse af mødepligten.
Tre godkendte indstillingsopgaver.

Karaktergivning

Bedømmes bestået/ikke bestået.
Intern censur ved underviseren.

Afsluttende prøve – dansk specialiseringsforløb – begynder- og mellemtrin (I) samt mellem- og sluttrin (II)

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Én centralt stillet skriftlig, individuel prøve.
Én lokalt stillet mundtlig, individuel prøve.

Form

Skriftlig
Individuel prøve stillet af Undervisningsministeriet.
Mundtlig
Individuel prøve, spørgsmål tildelt ved lodtrækning blandt 10 kendte spørgsmål. Besvarelse på baggrund af forberedelsestid.

Varighed
– ved mundtlig prøve inkl. votering

Skriftlig
6 timers prøve, hvor forberedelsesmateriale udleveres 24 timer før. Selve opgaven udleveres ved prøvens begyndelse.
Mundtlig
45 min. forberedelsestid, efterfulgt af 45 min. prøvetid.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag efter fællesforløb som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Bestået prøve efter fællesforløbet.
Godkendelse af tre indstillingsopgaver på specialiseringsdelen.

Karaktergivning

Der gives to karakterer efter 7-trins-skalaen, en for den skriftlige og en for den mundtlige prøve.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V