Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Medindflydelse og samarbejde

Studieordning: 2009

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 25-28 & § 64

Læreruddannelsen er karakteriseret ved at være en uddannelse hvor fagene arbejder tæt sammen, og hvor de studerende er tæt på planlægning og tilrettelæggelse af såvel den daglige undervisning som på seminariets overordnede virke. Dette sikres gennem forskellige tiltag i organisationen: i de enkelte fag, på tværs i tværfaglige og flerfaglige sammenhænge.

De studerendes medindflydelse på undervisningens (indhold og) tilrettelæggelse sikres via samarbejde med underviserne. Dette kan fx ske ved fælles drøftelser på holdene, evt. ved udarbejdelsen af studiekontrakter som en konkret udmøntning af deltagelsespligten. De studerendes medindflydelse er også sikret i forbindelse med planlægning af praktikfagets elementer på de enkelte årgange i samarbejde med de tilknyttede seminarieundervisere og praktiklærere.

Læreruddannelsens fag

På uddannelsens første og andet studieår er der et samarbejde mellem det obligatorisk valgte linjefag og elementer fra de pædagogiske fag. Desuden indgår faget kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab i samarbejde med det obligatoriske linjefag og de pædagogiske elementer – bl.a. omkring et tværfagligt forløb på første årgang. På anden årgang samarbejder aldersspecialiseringen af det obligatorisk valgte linjefag med fagene pædagogik og psykologi. På tredje årgang samarbejder faget almen didaktik med den studerendes 2. eller 3. linjefag. Herved sikres en tilknytning til de faglige miljøer som tilstræbes at fortsætte i forbindelse med professionsbachelorprojektet på 4. årgang.

På alle årgange arbejder de relevante fag sammen med det på årgangen placerede praktikforløb i relation til planlægning, gennemførelse og efterbehandling af såvel den fastlagte praktikperiode som de fleksible praktikperioder. På første og andet studieår, hvor man som studerende er tilknyttet samme praktikskole, etableres et team bestående af linjefagsunderviser, underviser fra de pædagogiske fag, praktiklærere fra de to praktikskoler der er tilknyttet holdet, samt studenterrepræsentanter. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 15 om praktikken.

Råd og udvalg

De studerendes medindflydelse på seminariets daglige såvel som overordnede virke sikres via opfordring til aktiv deltagelse i råd og udvalg. De studerende er sikret medlemskab af læreruddannelsens uddannelsesudvalg i Professionshøjskolen Metropol , praktikudvalget og studieordningsudvalget der alle har afgørende indflydelse på studiefaglige forhold. Derudover har seminariet en lang og veludviklet tradition for studenterbårne organisationer og foreninger som fx De studerendes råd (DSR), Frederiksberg Seminariums Idrætsforening (Fred.S.I.F.) og Kultus der arrangerer forskellige kulturelle oplevelser.

Frederiksberg Seminarium er „de studerendes seminarium“ der er åbent 24 timer i døgnet. Seminariets organisation understøtter alle former for studenteraktiviteter der gør seminariet synligt i lokalsamfundet og den øvrige omverden.

Eksterne samarbejdsrelationer

Frederiksberg Seminarium er en aktiv part i Professionshøjskolen Metropol . Via dette samarbejde har vi tæt kontakt med bl.a. socialrådgiveruddannelsen, den erhvervspædagogiske læreruddannelse, Forvaltningshøjskolen samt en række sundhedsfaglige uddannelser. Ikke mindst på efter-/videreuddannelsesområdet drages der nytte af det tætte samarbejde.

Frederiksberg Seminarium samarbejder herudover med en lang række eksterne aktører. Vi arbejder tæt sammen med vores faste praktikskoler om tilrettelæggelsen af praktikken og andre forhold der kan sikre, at aktiviteter på seminariet knyttes tæt til praksis. Derudover har vi samarbejde med en række universiteter der sikrer forskningsmæssig forankring i mange af de udviklingsprojekter, medarbejderne er involverede i. Af øvrige samarbejdsparter kan nævnes IDEA og Lokalhistorisk arkiv på Frederiksberg.

Som studerende vil man også opleve det praktiske i samarbejdet med øvrige uddannelsesinstitutioner på Frederiksberg – fx kan nævnes samarbejde med bogladen på CBS omkring indkøb af studiebøger.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V