Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tværprofessionalitet og tværfaglighed i uddannelsen

Studieordning: 2009

– Jf. bekendtgørelsen § 18, § 20-21, § 25, § 28

De studerendes forberedelse på at indgå i samarbejde med andre professioner i lærerjobbet tilgodeses gennem tværprofessionelt samarbejde i teori såvel som praksis. På Frederiksberg Seminarium vil tværprofessionalitet foregå som studieelementer på alle årgange i de pædagogiske fag, i praktikfaget, enkelte linjefag samt i et særskilt forløb i et samlet omfang svarende til 8 ECTS.

Både linjefag og de pædagogiske fag er forpligtet på at inddrage tværfaglige og tværprofessionelle elementer og overvejelser, over hvordan fagene specifikt og i lærerarbejdet generelt indgår i samspil med øvrige faggrupper og professioner. Hvordan der konkret arbejdes vil afhænge af den studerendes kombination af linjefag. De pædagogiske fag vil beskæftige sig med (tvær-)faglighedsbegrebet og professionsbegrebet fra forskellige vinkler og med udgangspunkt i forskellige traditioner.

Praktikkens fleksible organisering giver i øvrigt mulighed for at deltage i skolernes tværfaglige og tværprofessionelle arbejde ved deltagelse i forskellige arrangementer på skolen. Den studerende vil i praktikforløbene komme i situationer med andre faglige undervisningsaktiviteter end den studerendes eget linjefagsvalg tilskriver, hvilket vil fordre at den studerende gør sig overvejelser over fagenes indbyrdes samspil.

Den studerende møder tværfaglige og tværprofessionelle temaforløb på de forskellige studieår:

  • På 1. årgang indledes med et stamholdsbaseret „introprojekt“ med socialt entreprenørskab som omdrejningspunkt, og en tværfaglig projektuge placeres senere på studieåret, se afsnit nedenfor
  • På 2. årgang organiseres et tværprofessionelt forløb i samspil med andre lokale professionsuddannelser, se afsnit nedenfor
  • På 3. årgang organiseres en tværfaglig undervisningsuge med et fælles didaktisk tema i samarbejde med linjefagene fra 1. og 2. årgang. Dertil kommer en tværfaglig uge rund om linjefagene på 3. årgang. I forbindelse med professionsprojektet i tilknytning til praktikken på 3. årgang inddrages lærerarbejdets relation til skolens øvrige ressourcepersoner og eksterne samarbejdspartnere.
  • På 4. årgang indgår tværprofessionelle dimensioner i tilknytning til fælles undervisning koblet til bachelorforløbet.

Tværfaglig projektuge på 1. årgang

Formålet med projektugen er, at de studerende – ved at arbejde tværfagligt og benytte forskellige arbejds- og formidlingsformer – kan udvikle kompetencer til at arbejde med tværgående emner og problemstillinger såvel i læreruddannelsen som i folkeskolen.

I projektugen arbejdes på tværs af holdopdelingen i et antal værksteder. Der er mødepligt til den tværfaglige projektuge. Det enkelte værksteds underviser(e) vurderer, om den studerende får godkendt eller ikke-godkendt sin deltagelse i projektet.

En studerende, der ikke får godkendt sin deltagelse, skal udarbejde en mindre skriftlig opgave af et omfang og med et emne, som besluttes og meddeles af rektor efter indstilling fra værkstedets undervisere. Denne skriftlige opgave skal afleveres til rektor. Dato for aflevering angives ved opslag. Herefter meddeler rektor, om den studerende da har fået kurset godkendt. Rektor kan uddelegere dette ansvar.

Tværprofessionelt element på 1. årgang

Første årgang indledes med et stamholdsbaseret „introprojekt“ med socialt entreprenørskab som omdrejningspunkt. De enkelte hold arbejder med en selvvalgt problemstilling i tilknytning til det overordnede tema om lærerarbejdes betydning i et socialt, kulturelt eller politisk perspektiv. Undervisningen i KLM-faget inddrager så vidt muligt de studerendes arbejde med de konkrete selvvalgte projekter i undervisningen.

Holdenes arbejde med de konkrete projekter fremlægges for de øvrige studerende på 1. årgang på et nærmere fastsat tidspunkt i løbet af 1. semester.

Det tværprofessionelle element på 2. årgang

Deltagende fag er pædagogik, psykologi og de praktisk-musiske fag, samt samarbejdspartnere fra andre professioner. De deltagende fag forbereder gennem valg af indhold i undervisningen de studerende på deltagelsen i de afsatte uger. Ressourcer og timer til det tværprofessionelle element svarende i omfang til 4 ECTS-point lægges ud over den normale undervisning på 2. årgang.

Ugerne organiseres som et fælles forløb over 2 uger med andre deltagende professioner. Placering af de tværprofessionelle uger vil fremgå af årsplanen.

Der er mødepligt og krav om aktiv studiedeltagelse i de tværprofessionelle aktiviteter. Godkendes mødepligten og deltagelsen i det tværprofessionelle element på 2. årgang ikke, skal den studerende deltage i det efterfølgende tværprofessionelle forløb efter seminariets anvisninger.

Den tværfaglige uge på 3. årgang

Ugen ligger i årsplanen for 09/10 i uge 46 og varetages af undervisere fra linjefagene tilknyttet 3. årgang. Ugen beskrives nærmere i efteråret 2009 og retningslinjer meddeles senest 1. oktober. Deltagelse i ugen er obligatorisk. Ugen skal være tilfredsstillende gennemført efter underviserens/undervisernes godkendelse.

Erstatning for ikke godkendt deltagelse i ugen sker i form af et oplæg, der skal være godkendt senest 1. april 2010.

Det tværprofessionelle element på 3. årgang

I forbindelse med professionsprojektet i tilknytning til praktikken på 3. årgang tematiseres lærerarbejdets relation til skolens øvrige ressourcepersoner og eksterne samarbejdspartnere, jf. ovenfor. De nærmere retningslinjer herfor formuleres i rammer og indhold for professionsprojektet, samt efter aftale med involverede undervisere. Det tværprofessionelle element i professionsprojektet skal i omfang svare til 2 ECTS-point. 

Den tværprofessionelle dimension på 4. årgang

På 4. årgang arrangeres dele af den fælles undervisning af bachelorstuderende i samarbejde med andre professioner svarende til et omfang af 2 ECTS-point. Målet for temaundervisningen er at tydeliggøre lærerarbejdets faglige relationer til andre professionelle i den pædagogiske sektor. Undervisningens indhold skal tydeliggøre og eksemplificere, hvordan bacheloropgaven kan praksisforankres ved inddragelse af konkret samarbejde med praksissektoren.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V