Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Studieordning: 2009

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 16

Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at informations- og kommunikationsteknologi (IKT) integreres i undervisningen i alle fag.

Læreruddannelse og IKT hører uløseligt sammen, idet IKT skal integreres i alle fag, ikke kun på læreruddannelsen men også i folkeskolen. Den kommende lærer skal derfor beherske basale IKT-teknikker og skal kunne anvende IKT i egen undervisning. IKT er derfor ikke kun et administrations- og kommunikationsværktøj, det er også et pædagogisk værktøj i læreruddannelsen.

Det forventes overordnet, at den enkelte studerende på egen hånd erhverver sig grundlæggende IKT-kompetencer, så den studerende kan anvende IKT som et værktøj i sit studium og som et pædagogisk hjælpemiddel i bl.a. praktikken.

På Frederiksberg Seminarium foregår den skriftlige kommunikation overvejende elektronisk, og den studerende er selv ansvarlig for at læse sin elektroniske post, finde sine artikler i seminariets digitale artikelarkiv og at holde sig orienteret på seminariets intranet, Fredsnyt.

Frederiksberg Seminarium tilbyder computerarbejdspladser til de studerende på såvel fællesarealer som i visse undervisningslokaler, men tilbyder også netressourcer, den studerende kan anvende på egen computer. Seminariet stiller yderligere en række ressourcer, brugsanvisninger, personlig service mm. til rådighed for studerende. Der tilbydes også assistance til udarbejdelse af formidlingsopgaven på første årgang.

Frederiksberg Seminarium opfordrer studerende til at medbringe egen bærbar computer, til brug såvel i undervisningen som ved gruppe- og projektarbejde.

I forbindelse med studiestart introduceres studerende til seminariets it-ressourcer. Dette sker dels som en del af introforløbet, dels som kortere kursusforløb integreret i linjefagenes undervisning.

Formidlingsopgaven: linjefag, praktik og IKT

Formidlingsopgavens formål

Informations- og kommunikationsteknologien præsenteres og udvikles på Frederiksberg Seminarium i forskellige fora og tempi, men i den udstrækning, det overhovedet er muligt, forsøges den integreret funktionelt i det konkrete faglige og pædagogiske arbejde, som studiet fordrer.

På 1. årgang, hvor praktikken består dels af fleksdage og dels to sammenhængende perioder (en uge og tre uger), er der gode muligheder for at forberede sig mere specifikt og på forhånd aftale med praktiklæreren, hvilket konkret indhold undervisningen skal have. Her ligger den obligatoriske formidlingsopgave, som er et konkret eksempel på en sammentænkning af linjefag, IKT og praktik.

Målet er:

  1. At de studerende lærer at anvende IKT funktionelt som en integreret del og en yderligere kvalificering af deres faglige og didaktiske tænkning i forskellige sammenhænge – ved udarbejdelse af skriftlige opgaver, som støtte til mundtlige fremlæggelser, ved forberedelse af undervisning i praktikken osv. Det fordrer bl.a. en reflekterende holdning til IKT.
  2. Et andet sekundært, men alligevel vigtigt formål er at skabe en mere konkret basis for det første linjefags arbejde med og forberedelse af praktikken.

Ud over udviklingen af de ovenfor nævnte IKT-kompetencer er formålet med formidlingsopgaven, at de studerende helt konkret får produceret:

  • Et elevmateriale
  • En lærervejledning
  • En refleksionsrapport

Til disse tre produkter knytter der sig en række specifikke krav, der forudsætter færdigheder og kundskaber inden for IKT-området, udover de mere faglige og didaktiske. De specifikke IKT- og layoutkrav krav til formidlingsopgaven kan læses i opgavevejledningen, der kan danne baggrund og inspiration for formidlingsopgaven. Opgavevejledningen er tilgængelig på seminariets intranet, Fredsnyt, og kan hentes på et nærmere angivet sted her.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Formidlingsopgaven knytter sig til første årgangs linjefag og tilhørende studieordningstekster.

Samspil med andre fag

Formidlingsopgaven udarbejdes i forbindelse med praktikken i og af praktikgruppen, og fagligt knytter opgaven an til det obligatoriske linjefag på 1. årgang. I opgaven kan der arbejdes med både traditionel skriftlig formidling og med netbaseret formidling, men den æstetiske dimension skal tænkes med i det grafiske udtryk, det færdige produkt får. Opgaven udgør et obligatorisk element og indgår i én af linjefagets obligatoriske indstillingsopgaver og skal bedømmes godkendt/ikke godkendt.

It-underviser kan fungere som ressourceperson ved udarbejdelsen af formidlingsopgaven.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V