Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Adgang til linjefag

Studieordning: 2009

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 39-41

Valg af linjefag

Ved optagelsen skal den studerende vælge ét af de tre obligatoriske linjefag naturfag, matematik eller dansk og angive hvilken aldersspecialisering i matematik og dansk (begynder- og mellemtrin eller mellem- og sluttrin) samt i naturfag hhv. natur/teknik (begynder- og mellemtrin) og fysik/kemi (mellem- og sluttrin), de ønsker inden for faget på andet studieår.

Den studerende skal i efteråret på første studieår foretage et foreløbigt valg af de(t) følgende linjefag, og i efterårssemesteret på andet studieår foretage det endelige valg af linjefag. Der skal vælges ét eller to linjefag, afhængig af linjefagenes vægt, blandt de fag seminariet udbyder.

Seminariet tilbyder orientering forud for linjefagsvalget på både første og andet studieår.

Linjefagsorientering første studieår

  • I efterårssemesteret afholdes en linjefagsorientering, hvor de linjefag seminariet udbyder præsenterer sig selv gennem linjefagslærere, ældre linjefagsstuderende og en folkeskolelærer der underviser i faget.
  • Foreløbigt valg ca. november
  • Som en del af praktikforløbet på første studieår orienteres de studerende af praktikskolen/faglærere på praktikskolen om fagenes placering, omfang og betydning i folkeskolens dagligdag.
  • Der kan søges om ændring af aldersspecialisering på det første obligatoriske linjefag senest 1. marts på første studieår.

Linjefagsorientering andet studieår

  • „Linjefagenes dag“
    I efterårssemesteret (september) afholdes linjefagenes dag, hvor alle linjefag holder åbent hus for anden årgangsstuderende. Anden årgangsstuderende deltager i undervisningen på det pågældende linjefag på en ældre årgang, og om eftermiddagen deltager studerende i en linjefagscafé, hvor ældre studerende, en faglærer fra folkeskolen og linjefagslærere fra de forskellige fag bidrager til samtale om deres fag.
  • Endeligt valg af linjefag ca. november.

Adgangskrav til linjefag

I skemaet nedenfor ses hvilke niveauer og karakterer fra fag i den adgangsgivende eksamen, der giver adgang til læreruddannelsens linjefag.

Fag

Niveau

Karakter ny 7-trins-skala (gl. skala)

Dansk

A-niveau

Mindst én karakter på 7 (gl. 8)

Alle andre linjefag

B-niveau
eller
A-niveau

Mindst én karakter på 7 (gl. 8)
eller
Mindst én karakter på 2 (gl. 6)

Karakteren skal være opnået enten ved prøve eller som afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter

Fag fra adgangsgivende eksamen der giver adgang til læreruddannelsens linjefag

Fag

Adgangskrav

Dansk

Dansk A

Fysik/kemi og
natur/teknik

Teknikfag A eller
Bioteknologi A eller
Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknologi B

Matematik

Matematik B

Engelsk

Engelsk B

Historie

Historie B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B eller
Idéhistorie B

Idræt

Dans B eller
Idræt B

Billedkunst

Teknikfag A - design og produktion eller
Billedkunst B eller
Mediefag B eller
Design B eller
Kulturforståelse B

Biologi

Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknikfag A (proces, levn.middel og sundhed)

Dansk som Andetsprog

Dansk A

(Fransk)
OBS: udbydes ikke på Frb. Seminarium

(Fransk begyndersprog B eller
Fransk fortsættersprog B)

Geografi

Biologi B eller
Fysik B eller
International økonomi B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B

(Hjemkundskab)
OBS: udbydes ikke på Frb. Seminarium

(Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed eller Biologi B eller Kemi B)

Kristendomskundskab/
Religion

Filosofi B eller
Historie B eller
Kulturforståelse B eller
Idéhistorie B eller
Psykologi B eller
Religion B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B

Materiel design

Teknikfag A - design og produktion eller
Teknikfag A - byggeri og energi eller
Billedkunst C eller
Design C eller
Mediefag B eller
Kulturforståelse B

Musik

Musik B

Samfundsfag

Afsætning B eller
Historie B eller
International økonomi B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B eller
Virksomhedsøkonomi B

Specialpædagogik

Dansk A

Tysk

Tysk begyndersprog B eller
Tysk fortsættersprog B

Det påhviler den studerende at dokumentere hvilke fag (niveau og karakter), der er afsluttet på den adgangsgivende uddannelse og/eller via supplerende fag. Dette foregår i forbindelse med optagelsen, eller senere hvis den studerende undervejs i studiet gennemfører og afslutter fag på højere niveau end det fremgår af det adgangsgivende eksamensbevis.

Det er muligt at opkvalificere sine adgangsgivende fag (niveau og karakter) i løbet af de to første studieår til linjefag, der ønskes fra tredje studieår. Det nye adgangsgivende fag skal være afsluttet senest med udgangen af august måned i samme måned/år som tredje studieår starter, og dokumentation herfor fremsendes til seminariet senest 1. september på tredje studieår. Opkvalificering af adgangsgivende fag kan foregå på kommunale VUC-centre, fx VoksenUddannelsesCenter Frederiksberg, GSK-kurser og lign.

Realkompetencevurdering

De ovenfor listede adgangskrav til linjefagene kan evt. erstattes af andre typer kompetencer (realkompetencer).

Det er den studerendes ansvar at ansøge og dokumentere, hvis realkompetence(r) vurderes at kunne erstatte de formelle kompetencer. Seminariet kan i vurderingen af realkompetencer foranstalte forskellige former for afprøvning af realkompetencer. Det kan være i form af test, prøve, samtale etc.

Ønsker studerende at blive realkompetencevurderet, skal dette meddeles seminariet i forbindelse med såvel foreløbigt som endeligt linjefagsvalg (første og andet studieår). Seminariet har fastlagt en ansøgningsprocedure, hvor bl.a. Undervisningsministeriets redskab „minkompetencemappe.dk“ anvendes. Nærmere information herom fås i forbindelse med linjefagsvalg.

Begrænsning i adgangen til linjefag

Skift mellem linjefag

Det er ikke muligt at skifte mellem de obligatoriske linjefag, når man først er placeret på et hold ved studiestarten eller skifte mellem andre linjefag senere på studiet.

Kun i ganske særlige tilfælde og inden for en frist, der er oplyst af seminariet, kan linjefagsvalg gøres om.

For mange søger et linjefag

Der kan forekomme adgangsbegrænsning til enkelte linjefag, hvor der er for mange interesserede studerende i forhold til det antal studiepladser, seminariet har mulighed for at oprette.

I de tilfælde hvor interesserede studerende af denne grund ikke kan få opfyldt deres linjefagsønske, sker udvælgelsen på baggrund af en helhedsvurdering af de studerendes kvalifikationer. Vurderingen laves på baggrund af en motiveret ansøgning, hvor såvel formelle som uformelle kvalifikationer og kompetencer inddrages.

For få søger et linjefag

Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal studerende der har valgt et linjefag, eller en linjefagskombination, oprettes det ikke. Tilbud om alternativt linjefag gives, eller der søges i stedet skabt mulighed for at oprette faget i samarbejde med et af de andre lærerseminarier i hovedstadsregionen/Den pædagogiske professionshøjskole i Region Hovedstaden, således at den studerende kan få tilbudt faget på et andet seminarium.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V