Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelsens varighed og struktur

Studieordning: 2009

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 2-3

Uddannelsen som professionsbachelor til lærer i folkeskolen er normeret til fire år.

Fagene er placeret på de fire år som vist nedenfor.

Struktur på læreruddannelsen, Frederiksberg Seminarium
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
Praktik – i alt 24 uger * ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab      
Obligatoriske linjefag – naturfag, matematik eller dansk    
Pædagogik   ○/∆    
Psykologi   ○/∆    
Almen didaktik     ○/∆  
Linjefag – to fag på 0,6 årsværk eller      
 
Linjefag – ét fag på 1,2 årsværk    
Professionsbachelorprojekt        

*: Praktikken er organiseret med både faste uger og løbende, fleksibel tilknytning til praktikskolen i alle studieår
∆: Prøve med ekstern censur
○: Intern delprøve

Fagenes vægt og omfang i uddannelsen

Fag ECTS
(European Credit
Transfer System)
Årsværk
Fællesfag
Praktik 36 0,6
Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM) 16,8 0,28
De pædagogiske fag 33 0,55
Almen didaktik 15 0,25
Psykologi 9 0,15
Pædagogik 9 0,15
Professionsbachelorprojekt 10,2 0,17
Linjefag obligatoriske 1,2
Dansk – fællesforløb 36 0,6
Dansk – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin 36 0,6
Dansk – aldersspecialisering mellem- og sluttrin 36 0,6
Naturfag fællesforløb 36 0,6
Naturfag – natur-teknik – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin 36 0,6
Naturfag – natur-teknik – aldersspecialisering mellem- og sluttrin 36 0,6
Matematik – fællesforløb 36 0,6
Matematik – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin 36 0,6
Matematik – aldersspecialisering mellem- og sluttrin 36 0,6
Linjefag ikke-obligatoriske 1,2
Engelsk 72 1,2
Historie 72 1,2
Idræt 72 1,2
Linjefag 0,6
Billedkunst 36 0,6
Biologi 36 0,6
Dansk som andetsprog 36 0,6
Geografi 36 0,6
Kristendomskundskab/religion 36 0,6
Materiel design 36 0,6
Musik 36 0,6
Samfundsfag 36 0,6
Specialpædagogik 36 0,6
Tysk 36 0,6
Frivillige kurser
Færdselslære inkl. førstehjælp
Sundheds- og seksualundervisning & familiekundskab
Uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
Praktisk-musisk kursus
Skrivning/retorik
Drama og teater
Svømmelæreruddannelsen
Korsang
Informations- og kommunikationsteknologi
Innovation og entreprenørskab
3 0,05
Svømmelæreruddannelsen 6 0,1

Frederiksberg Seminarium udbyder ikke linjefagene hjemkundskab og fransk.

Uddannelsens normerede fire år svarer til fire årsværk eller 240 ECTS (European Credit Transfer System).

Årsværk og ECTS er et udtryk for den arbejdsindsats en studerende forventes at bruge på et fag såvel i løbet af studieåret/-ene som til prøven. Det vil sige alle til et fag hørende studieaktiviteter: undervisningslektioner, vejledning, forberedelse, ekskursioner, prøve m.m.

Ét årsværk, eller 60 ECTS, udgør arbejdsindsatsen for en studerende i ét år, svarende til ca. 1650 arbejdstimer. Det vil sige, at ét ECTS-point svarer til ca. 27-28 arbejdstimer for en „normal-studerende“.

Fællesfag udgør samlet 1,6 årsværk (96 ECTS) af uddannelsen.

Herudover skal den studerende sammensætte linjefag svarende til en samlet vægt på 2,4 årsværk (144 ECTS).

Sammensætningen af linjefag på 2,4 årsværk kan ske på følgende tre måder:

  1. Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk), yderligere aldersspecialisering i samme linjefag (0,6 årsværk) samt ét yderligere linjefag (0,6 årsværk)
  2. Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk) samt ét yderligere linjefag (1,2 årsværk)
  3. Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk) samt to yderligere linjefag (á 0,6 årsværk)

Se også afsnit 5 om adgang til linjefag.

De frivillige kurser bliver tilbudt alle studerende. Nogle frivillige kurser er det et bekendtgørelseskrav, at seminariet tilbyder. Andre frivillige kurser er et tilbud, som Frederiksberg Seminarium udbyder. Læs mere i afsnit 19 om frivillige kurser.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V