Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Indledning

Studieordning: 2009

Studieordningen for læreruddannelsen på Frederiksberg Seminarium er udarbejdet på baggrund af

  • lov om uddannelsen af professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 579 af 9. juni 2006) og
  • bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 408 af 11. maj 2009).
  • Studieordningen gælder for årgang 2007 fra august 2007 og senere årgange.
    Desuden gælder studieordningen for studerende fra årgang 2006, 2005 og 2004 og evt. ældre årgange, der skal afslutte deres uddannelse på denne studieordning, jf. bestemmelser om overgangsordninger.

    Da lov om læreruddannelsen er fra 2006 og den nyeste bekendtgørelse fra 2009, vil der være behov for justeringer i studieordningen kontinuerligt, i praksis én gang om året.

    Ved fremtidige justeringer af studieordningen vil ændringer have virkning for ikke påbegyndte fag på kommende studieår. Ændringer vil ikke træde i kraft med tilbagevirkende effekt eller for allerede påbegyndte fag. Ændringer i linjefag á 1,2 årsværk/72 ECTS kan ske i fagets specialiseringsforløb/anden del og derved få gyldighed for studerende, der har afsluttet delprøve i faget. Ændringer i linjefag á 0,6 årsværk/36 ECTS vil få gyldighed for årgange, der starter på faget men ikke for årgange, der har afsluttet første år af faget. Dispensation her fra kan søges hos rektor, når underviser og et hold er enige heri.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V