Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Lærerseminariernes fælles prøve- og eksamensbestemmelser

Studieordning: 2008

Lærerseminariernes Rektorforsamling (LSR)
Juni 2007

1Eksamen

1.1Indledning

1.1.1For at sikre ensartethed og retssikkerhed ved afholdelse af lærereksamen har Lærerseminariernes Rektorforsamling udarbejdet fælles retningslinjer. Disse fælles retningslinjer er indholdet i nedenstående bestemmelser og regler.

1.1.2Regelgrundlag

Lærereksamen afholdes i overensstemmelse med beskrivelsen i „Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen“ af 12. marts 2007 ('uddannelsesbekendtgørelsen'). Eksamen og prøver er beskrevet i kap. 6, § 44-51.
Læreruddannelsen er desuden omfattet af „Bekendtgørelse nr. 356 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser“ af 19. maj 2005 (‘eksamensbekendtgørelsen’).
Endvidere gælder „Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse“ af 20. marts 2007 (‘karakterbekendtgørelsen’).
Regler vedrørende censorernes virksomhed er fastsat i 'eksamensbekendtgørelsen' kap. 6.

1.2Interne prøver

1.2.1I henhold til uddannelsesbekendtgørelsens § 45 afholdes der interne prøver

  1. ved afslutning af et fællesforløb i linjefagene dansk og matematik og efter det naturfaglige fællesforløb, og
  2. ved afslutning af førstedelen af linjefagene engelsk, historie og idræt.

1.2.2Ved intern prøve jf. 1.2.1. medvirker kun fagets undervisere.

1.2.3Ved intern prøve efter 1.2.1 gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

1.2.4De pædagogiske fag i form af almen didaktik, psykologi og pædagogik efter Undervisningsministeriets bestemmelse afsluttes med en intern eller ekstern prøve, jf. uddannelsesbekendtgørelsens §. 46.

1.2.5Ved bedømmelsen af de interne prøver efter 1.2.4 gives karakter efter 7-trinsskalaen, jævnfør karakterbekendtgørelsen.

1.3Eksamensterminer

1.3.1Skriftlige prøver afholdes i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Tidspunkterne fastsættes af Undervisningsministeriet.

1.3.2De mundtlige prøver med ekstern censur afholdes i perioden 15. maj til 30. juni og i januar måned.  Prøver for enkelte studerende kan afholdes udenfor den normale eksamenstermin.

1.3.3Omprøver kan afholdes i august og januar, jf. pkt. 1.5.5

1.4Indstilling og framelding til prøver

1.4.1Tidsfrister for den studerendes indstilling til prøve fastlægges i studieordningen.

1.4.2Den studerendes indstillingsfrist er identisk med frameldingsfrist til prøven, og tæller som ét ud af de tre mulige prøveforsøg, uanset om den studerende går til prøve eller ej. Seminariet kan dog dispensere herfra, når der foreligger usædvanlige forhold (Eks.bek. § 5 stk. 3).

1.4.3Inden udgangen af 2. semester efter studiestart skal den studerende, for at gå videre i studiet, deltage i en intern prøve, i den del af den studerendes første linjefag, som udgør fællesforløbet og de øvrige prøver, som i henhold til studieordningen, er placeret ved afslutningen af 2. semester.

1.5Genindstilling til prøver

1.5.1Hvis en studerende efter indstilling ikke har gennemført prøven i et fag, skal den studerende genindstille sig til prøve i faget.

1.5.2Hvis en studerende ved en prøve (intern og ekstern) i et fag ikke har opnået mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået skal den studerende genindstille sig til prøve i faget.

1.5.3Den studerende kan højst indstille sig tre gange til en prøve. Dispensation til en 4. og 5. indstilling kan kun gives, hvis rektor finder det begrundet usædvanlige forhold (Eks.bek. § 6 stk. 4).

1.5.4Genindstilling skal normalt ske i den næste eksamenstermin.

1.5.5Den studerende har dog ret til at genindstille sig til en omprøve i august måned i følgende tilfælde:

  1. hvis den studerende efter 1. studieår ikke har opnået mindst karakteren 02 eller bedømmelsen bestået i en eller flere af de prøver, hvori undervisningen afsluttes inden udgangen af 2. semester.
  2. hvis den studerende kun mangler at bestå en enkelt prøve for at afslutte uddannelsen.

1.5.6Prøverne i henhold til pkt. 1.4.3 skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.

1.6Sygeeksamen

1.6.1For en studerende, der ikke har været i stand til at deltage i en planlagt prøve på grund af sygdom eller graviditet, afholdes der sygeeksamen.

1.6.2Sygdom/graviditet skal dokumenteres ved lægeattest, som skal være afleveret på studiekontoret inden prøvens påbegyndelse eller umiddelbart derefter. I så fald annulleres den pågældende eksamensindstilling. Udgifterne til lægeattest afholdes af den studerende.

1.6.3Sygeeksamen afholdes normalt i august, men kan afholdes i samme eksamenstermin, hvis det er praktisk muligt, jf. eksamensbekendtgørelsen § 7 stk. 1.

1.7Deltagelse i prøver

1.7.1I fag, hvor det af studieordningen fremgår, at den mundtlige prøve eller dele deraf tager udgangspunkt i skriftlige opgaver, skriftlige oplæg eller lignende, er deltagelse i prøven betinget af, at den studerende har afleveret sådanne på et tidspunkt, der nærmere fastsættes i studieordningen.

1.8Prøveformer

1.8.1Centralt stillede skriftlige prøver følger bestemmelser og procedurer angivet af Undervisningsministeriet.

1.8.2Mundtlig prøve med baggrund i materiale – kaldet opgaver – følger bestemmelser fastlagt i seminariets studieordning inden for følgende rammer:
Opgaver, der danner baggrund for eksamen, må højst have et omfang på 5 sider á 2600 anslag.
Opgaverne kan være produceret ved afslutningen af undervisningen med sigte på eksamen eller i løbet af undervisningen i faget.
Der skal i henhold til bestemmelser eksamensbekendtgørelsen indgå lodtrækning, hvor den enkelte studerende skal trække lod mellem mindst 4 opgaver. Hvis opgaverne er tilvejebragt i løbet af undervisningen, skal der i forbindelse med eksamen trækkes lod mellem disse. Hvis opgaverne udarbejdes ved afslutningen af undervisningen med sigte på prøven, skal der som led i prøven for den enkelte studerende trækkes lod mellem mindst 4 opgaver.
Det skal fremgå af prøvebestemmelserne i det enkelte fag, hvorledes opgaven indgår i bedømmelsen.

1.8.3Det skal af studieordningens prøvebestemmelser i det enkelte fag fremgå, hvordan de temaer, der danner baggrund for prøven, og den studerendes behandling af dem, kan danne udgangspunkt for en prøve, hvor eksaminator og censor kan inddrage alle det pågældende fags kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder, jf. bekendtgørelsens § 49, stk. 1.

1.8.4Efter seminariets nærmere bestemmelser udarbejder ved afslutningen af undervisningen det enkelte fags underviser(e) en oversigt over anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale. Oversigten er dels en dokumentation i forhold til seminariets kvalitetssikring af uddannelsen dels en nyttig information til censor om det materiale, som har været inddraget i behandlingen af fagets CKF-bestemmelser.

1.8.5Ved fag, hvor prøven er en kombination af en praktisk og en mundtlig prøve fastlægger seminariet administrativt, hvorledes den praktiske del af prøven tilrettelægges.

1.8.6Ved afslutningen af fællesforløbet i de obligatoriske linjefag og ved afslutningen af førstedelen af linjefagene engelsk, historie og idræt tilrettelægger seminariet en intern mundtlig eller skriftlig individuel delprøve, hvor den studerende får bedømmelsen Bestået eller Ikke-bestået.

1.9Prøver på grundlag af et gruppeprodukt

1.9.1I henhold til eksamensbekendtgørelsens § 10 stk. 2 tilrettelægges prøverne som individuelle prøver, medmindre der foreligger en speciel tilladelse fra Undervisningsministeriet.

1.9.2Med henvisning til eksamensbekendtgørelsens § 13 kan den studerende ved en individuel prøve eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt. De øvrige medlemmer af gruppen må ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret.

1.9.3Gruppeprodukter kan udarbejdes i grupper på maks.. 3 studerende, med mindre andet er anført i fagets studieordning.

1.10Sameksamen

1.10.1I henhold til uddannelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 4 kan sameksamen mellem to fag afholdes på grundlag af et integreret studieforløb, idet bedømmelsen foretages for hvert fag for sig.

1.10.2Betingelser og frister for godkendelse af emner og aflevering af arbejdsresultat fremgår af studieordningen.

1.10.3Ansøgning om sameksamen skal med indstilling fra de pågældende lærere foreligge til rektors godkendelse senest samtidig med den studerendes tilmelding til eksamen.

1.10.4Ved en sameksamen mellem to fag skal prøven gennemføres på en sådan måde, at der kan ske en bedømmelse af den studerende i begge fag.

1.11Bacheloropgaven.

1.11.1Bacheloropgaven bedømmes ved en individuel mundtlig prøve af en ministerielt beskikket censor og efter seminariets nærmere bestemmelse af én eller begge den studerendes vejledere. Ved bedømmelsen skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på eksaminandens formulerings- og staveevne, jævnfør eksamensbekendtgørelsen § 37 stk. 2.
Der gives en samlet karakter for opgaven (inkl. formulerings- og staveevne) og den mundtlige præstation ved prøven.

1.11.2.Bacheloropgaven har et omfang på mindst 25 og højst 35 sider.
En side defineres som en normalside á 2600 anslag. Eventuelle bilag herudover må højst udgøre 10 normalsider.
En opgave, der går ud over de anførte sidetal kan afvises – jævnfør uddannelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 4.

1.12Censorer

1.12.1Censorformandskabet fordeler efter samråd med institutionerne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset og i overensstemmelse med aftalen mellem Censorformandskabet og Lærerseminariernes Rektorforsamling.

1.12.2Seminariet sender det materiale, som er valgt ved lodtrækning, eller som der skal trækkes lod imellem til censor.

1.12.3Eventuelle forhandlinger om materiale, der skal trækkes lod imellem, foregår direkte mellem censor og eksaminator.

1.12.4Aftale om tidspunktet for første eksamination træffes mellem censor og seminariet.

1.12.5For censors medvirken ved prøverne gælder bestemmelserne i censorbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.

1.12.6For beskikkede censorer, som aflønnes efter censorcirkulæret, opgøres antallet af censortimer efter nedenstående oversigter (pkt. 1.13.2).

1.12.7For beskikkede censorer, for hvem censur indgår i deres arbejdstidsopgørelse på hjemseminariet, indregnes censur således, at arbejdstiden ved eksamensbordet ved mundtlig eksamen opgøres som antallet af censortimer efter nedenstående bestemmelser (pkt. 1.13.2) multipliceret med 2,15, medens øvrige censortimer og rejsetid indgår i arbejdstiden i forholdet 1 = 1.

1.13Eksaminations- og bedømmelsestider

1.13.1Skriftlige prøver:
Centralt stillede eksterne prøver: Varigheden fastsættes af Undervisningsministeriet, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2.
Interne prøver: Varighed fastsættes lokalt.

1.13.2Mundtlige og praktiske prøver:

Obl. linjefag fællesforløb: En intern mundtlig prøve varer 30 minutter.
Linjefag 1,2 årsværk, 1. del.: En intern mundtlig prøve varer 30 minutter.
Linjefag – eksterne prøver: Prøven varer 45 minutter.
Bacheloropgaven: Prøven varer 45 minutter.
Fællesfag: Prøven varer 30 minutter.

Den angivne tid pr. eksaminand omfatter også tid til votering.
I enkelte linjefag kan der indgå en praktisk prøve, der kræver en speciel organisering efter godkendelse af rektor.

1.13.3Til bedømmelse af besvarelserne i de skriftlige prøver ved den afsluttende prøve i dansk, matematik, engelsk, tysk og fransk gives der 60 min.

1.13.4Til at læse bacheloropgaven gives der 60 min. pr. opgave.

1.14Afholdelse af eksamen

1.14.1Rektor forestår prøvernes afholdelse i overensstemmelse med reglerne i de relevante bekendtgørelser og tilsvarende overordnede bestemmelser.

1.14.2Rektor sørger for, at de studerende forud for hver eksamenstermin får mulighed for at gøre sig bekendt med seminariets bestemmelser for prøvernes afholdelse.

1.14.3I god tid før prøven gives de studerende orientering om prøvebestemmelser m.v. (eksamensbekendtgørelsens § 4). Det er de studerendes eget ansvar at gøre sig bekendt med disse bestemmelser.

2Afløsning

2.1I henhold til fagbeskrivelserne (se den faglige del af studieordningen) kan der i de enkelte fag udarbejdes afløsningsopgaver (skriftlige eller praktiske) for dele af fagets indhold. Endvidere kan dele af et fag afløses ved obligatorisk deltagelse i bestemte laboratorieøvelser o. lign. Afløsning kræver faglærerens godkendelse.

2.2Hvis indhold og arbejdsformer i øvrigt begrunder det, kan elementer/emner i fagene afløses ved deltagelse i undervisningen. Ansøgning herom stiles i hvert enkelt tilfælde til rektor.

2.3Afløsning kan højst omfatte 15 % af et fag.

3Klager

3.1Klagerreglerne vedr. eksterne prøver er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen kap. 10 og 11, § 44-55.

3.2Klagereglerne vedrørende praktikbedømmelse er beskrevet i bekendtgørelsen om udddannelse til professionsbachelor som lærer i § 64, stk. 2.

4Lydoptagelser af egen mundtlig prøve

4.1Af bekendtgørelse nr. 356 af 19/05/2005 § 13, stk. 5 fremgår det, at den studerende har ret til at „foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve“.

4.2Denne lydoptagelse er til privat brug og må af hensyn til de øvrige deltagere i eksaminationen ikke offentliggøres. Den studerende foretager lydoptagelsen på eget udstyr og er selv ansvarlig for, at udstyret fungerer, og at optagelsen kan foregå på en måde, så den ikke virker forstyrrende på eksamensforløbet, og ikke forhindrer, at prøven kan starte rettidigt.

4.3Hvis der skal foretages lydoptagelse, orienterer den studerende studieadministrationen, senest en uge før prøven afholdes. Studieadministrationen orienterer eksaminator og censor om, at der vil blive foretaget lydoptagelse.

4.4Foretages der en sådan lydoptagelse fra den studerendes side, sørger eksaminator for, at der også foretages lydoptagelse af prøven af seminariet. Ansvaret for denne lydoptagelse og udstyrets funktion påhviler seminariet. Efter eksaminationen får den studerende udleveret en kopi af seminariets lydoptagelse.  Seminariets kopi af lydoptagelsen opbevares af studieadministrationen.

4.5Når der foretages lydoptagelse, skal eksaminator ved starten af eksaminationen nævne, hvilken eksamen der er tale om og datoen for optagelsen.

5Anvendelse af EDB ved skriftlige prøver.

5.1Anvendelse af EDB ved skriftlige prøver er tilladt. En eventuel restriktion i forhold hertil vil blive meddelt ved opslag fra seminariet med et varsel inden den skriftlige prøve på mindst én uge.

5.2Alle programmer, opslagsværker, data mv. er tilladte på maskinerne medmindre eventuelle restriktioner er meddelt ved opslag fra seminariet med et varsel inden den skriftlige prøve på mindst én uge.

5.3.Det er under prøvens afvikling ikke tilladt at kommunikere elektronisk i og uden for eksamenslokalet. Overtrædelser heraf behandles efter bestemmelserne i henhold til § 19 i Bek. nr. 356 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

5.4Den studerendes navn, studienummer, fag og seminarium skal påføres hvert ark i den skriftlige besvarelse, der i øvrigt skal være forsynet med sidenummer.

5.5Seminariet påtager sig intet ansvar for tekniske fejl, strømsvigt o.l. I tilfælde af afbrud i den skriftlige prøve som følge heraf kan der ikke ske forlængelse af prøvetiden, og den studerende må være indstillet på at fortsætte besvarelsen ved at skrive i hånden.

5.6Det er den studerendes eget ansvar under afviklingen af prøven at foretage de nødvendige sikkerhedsmæssige lagringer af tekst, data mv.

5.7Ved brug af EDB ved skriftlige prøver skal den studerende påregne selv at stille computer, printer, skærm og tastatur til rådighed. Udstyret opstilles inden prøvens afholdelse efter nærmere forskrifter angivet i det enkelte seminariums eksamensbestemmelser.

5.8Det enkelte seminarium udarbejder nærmere forskrifter for regelsæt og praktiske fremgangsmåder, herunder udarbejdelse af et aftalepapir og en eventuel ansøgningsprocedure, forsikringsspørgsmål angående tyveri og anden skade på udstyr, opstillingstidspunkt, udskrivningsmuligheder og -procedurer, teknisk eller EDB-kyndig assistance ved opstilling og under prøvens afvikling.

5.9Til bedømmelse ved den skriftlige prøve må den studerende til bedømmelse udelukkende aflevere resultater, der er produceret under prøven. Tekster mv. produceret under forberedelsestiden eller i løbet af uddannelsen af den studerende selv eller i samarbejde med andre skal angives som kildemateriale.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V