Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Drama og teater

Studieordning: 2008

Kursets identitet

Det frivillige kursus i drama og teater integrerer arbejdet med dramafagets og teaterkunstens lege, øvelser, spilformer, teatrale udtryksformer og dramaturgiske principper i et overvejende praktisk arbejde.

Formål

Formålet med kurset er at tilbyde praktiske idéer og teknikker til, hvordan man kan arbejde med drama og teater i skolen. I skolens fag og vejledninger anbefales det at anvende bl.a. dramalege, -øvelser og dramatiske spilformer som personlighedsudviklende og socialiserende metoder, der opøver empatiske egenskaber og fiktionelle færdigheder.

Kurset sigter også på at studerende får øje for og teknikker til det specifikt teaterfaglige arbejde med at igangsætte børns egne teaterskabelsesprocesser gennem improviserende arbejde.

Endelig er det formålet at styrke de studrende egne kompetencer m.h.t. producere og/eller omsætte egne eller professionelt skrevne dramatiske tekster til teaterforestillinger.

Indholdsbeskrivelse

Der arbejdes med dramapædagogiske øvelser og metoder og teatertekniske færdigheder på de studerende eget niveau.

De studerende skal gennem indholdet på kurset tilegne sig:

  1. viden om og indsigt i drama- og teaterfaglige grundelementer, som rum, figur, forløb,
  2. indsigt og færdigheder i at tilrettelægge, anvende og vurdere drama- og teateraktiviteter med forskellige målgrupper,
  3. oplevelse, erkendelse og viden om dramafagets betydning for menneskets fysiske, psykiske og sociale udvikling og
  4. kendskab til teater og drama i et pædagogisk, kulturpolitisk og samfundsmæssigt helhedsperspektiv.

På baggrund af egne oplevelser og erfaringer perspektiveres undervisningen til de studerendes fremtidige praksis gennem læsning og diskussion af didaktisk, dramapædagogisk og teaterfaglig litteratur.

Bedømmelse/afslutningsform

Årsværk/ECTS 0,05 ÅV/ 3ECTS
Type Praktisk og mundtlig præsentation og fremlæggelse i gruppe af teatralt produkt
Form Fælles deltagelse i præsentation af et teatralt produkt
Varighed 24 timer
Tilbydes alle årgange
Grundlag for bedømmelse Studieordning og supplerende vejledning/information på kurset
Betingelser for godkendelse Aktiv deltagelse i de 24 timers produktion og præsenta-tion/fremlæggelse (min. 80% deltagelse)
Bedømmelse Godkendt/ikke-godkendt.
Intern bedømmelse af undervisere/vejledere

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V