Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Specialpædagogik

Studieordning: 2008

Fag: Specialpædagogik

Fagets identitet

Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn, unge og voksne med særlige behov under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Mål

Målet er, at den studerende tilegner sig kompetencer til

 1. at gennemføre udviklings- og forskningsbaserede analyser og vurderinger af centrale, specialpædagogiske grundspørgsmål,
 2. at begrunde personlig og professionel stillingtagen til specialpædagogiske problemstillinger,
 3. at indgå i tværfaglige drøftelser,
 4. at identificere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til organisatoriske, institutionelle og samfundsmæssige betingelser og muligheder,
 5. at forberede, gennemføre og evaluere en undervisning tilpasset den enkelte elevs behov,
 6. at udarbejde, formidle og evaluere elevplaner,
 7. at beskrive, analysere og vurdere forhold, der har betydning for personers, organisationers og institutioners opgaveløsning i forhold til mennesker med særlige behov,
 8. at beskrive, analysere og vurdere normalitet og afvigelse i historisk, belysning og
 9. at beskrive, analysere og vurdere udviklingsmuligheder for børn, unge og voksne med særlige behov.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

 1. Specialpædagogisk teoridannelse som grundlag for forståelsen af særlige behov hos mennesker.
 2. Didaktiske teorier, begreber og problemstillinger af betydning for udvikling af det specialpædagogiske område.
 3. Folkeskolens organisering af specialundervisningen.
 4. Rummelighed og inklusion.
 5. Samfundsmæssige og kulturelle udviklingstendensers betydning for specialpædagogisk praksis.
 6. Lovgrundlaget, herunder nationale love og bekendtgørelser samt internationale deklarationer og konventioner.
 7. Specialpædagogik som fag, udviklings- og forskningsfelt.
 8. Specialpædagogikken i undervisningen.
 9. Læse-, skrive-, og matematikvanskeligheder og problemstillinger i relation til adfærd, kontakt og trivsel.
 10. Metoder til løbende evaluering og dokumentation af elevens faglige, personlige og sociale udvikling.
 11. Forebyggende, foregribende og indgribende foranstaltninger, herunder klasseledelse.
 12. Specialpædagogik og folkeskolens fag, herunder muligheder for undervisningsdifferentiering i alle fag.
 13. It og andre hjælpemidler i den daglige undervisning: Kollegial rådgivning og rådgivning og vejledning fra f.eks. videncentre i brug af særlige hjælpemidler, herunder it-baserede hjælpemidler og programmer.
 14. Kendskab til andre særligt tilrettelagte materialer, f.eks. punkt, digital tekst og piktogrammer.
 15. Kendskab til mulighederne for samarbejde med og rådgivning fra pædagogisk/psykologisk rådgivning og fra andre lokale, regionale og nationale specialrådgivningsorganisationer.
 16. Skolens opgaveløsning, funktion og kultur i forhold til elever med særlige behov.
 17. Skole-hjemsamarbejde.
 18. Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde.

Specialpædagogik på Frederiksberg Seminarium – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Der lægges i faget specialpædagogik vægt på, at den studerende tilegner sig kompetencer i at kunne organisere specialundervisningen. Herunder skal den studerende opnå indsigt i, hvordan man arbejder med forandrings- og refleksionsprocesser, samt fokus på hvordan man vejleder og rådgiver kollegaer. Dette relateres til nødvendigheden af at læreren arbejder med sin egen relationskompetence og kommunikative færdigheder.

Der kan f.eks. arbejdes med:

 • Lærerens samarbejdsrelationer, herunder skole-hjem samarbejdet
 • Specialpædagogisk forskning, udvikling og teoridannelse
 • Organisation af specialpædagogik i skolen
 • Specialpædagogik i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv
 • Lærerprofessionalitet i specialpædagogisk perspektiv
 • Specialpædagogik i undervisningen
 • Adfærd, kontakt og trivsel
 • IT-baserede hjælpemidler og undervisningsprogrammer til specialundervisning

Undervisningen foregår i en kombination af holdundervisning, studenteroplæg, selvstudie, praksisinddragelse og ekskursioner.

I løbet af studietiden udarbejdes der 4 obligatoriske opgaver indenfor områderne:

 1. Specialpædagogisk organisationsformer i forhold til et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Omfang 8-10 sider.
 2. I relation til praktikken vælger den studerende et studieområde, som undersøges i praktikken. På grundlag heraf udarbejder den studerende en opgave, som fremlægges på holdet. Der er mødepligt til fremlæggelserne. Omfang 6 sider.
 3. Læreren i det tværprofessionelle samarbejde og/eller skole-hjem samarbejdet. I opgaven skal der indgå empiri. Omfang 8-10 sider.
 4. Specialpædagogiske undervisningsmetoder/programmer med pædagogiske og didaktiske overvejelser. Omfang 8-10 sider.

I de skriftlige opgaver lægges der vægt på formidling af faget, herunder skriftlige sprogfærdigheder.

De studerende er forpligtet på aktiv deltagelse i alle aspekter af linjefaget såsom diskussioner, debatter, egne og andres fremlæggelser, evalueringer og ekskursioner.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som element i specialpædagogik.

Prøve

Fagets årsværk/ECTS 0,6ÅV/36 ECTS
Type Mundtlig prøve.
Form Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på maks. 5 sider på baggrund af lodtrækning mellem de godkendte studieprodukter. Opgaven afleveres en uge efter, at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen.
Varighed (inkl. votering) 45 minutter pr. studerende.
Grundlag for bedømmelse Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordningsbeskrivelse i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.
Betingelser for indstilling til prøve Den studerende skal, for at kunne indstille sig til prøven, aflevere mindst fire studieprodukter, der tilsammen dækker bredt inden for fagets mål og CKF, og hvor emne og besvarelse er godkendt af underviseren i faget som grundlag for lodtrækning til den afsluttende prøve.
Karaktergivning Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V