Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Almen didaktik

Studieordning: 2008

Fag: Almen didaktik

Fagets identitet

Faget giver grundlag for lærerens praksis med at udarbejde planer for, gennemføre og vurdere undervisning.

Lærerens tværprofessionelle kompetencer står centralt i faget, særligt i forhold til lærernes samarbejde om at planlægge og gennemføre undervisningen med fokus på kontinuitet, progression og variation for den enkelte elev og gruppen af elever.

Den almene didaktik behandler spørgsmål og problemstillinger vedrørende undervisning i et generelt perspektiv og på tværs af forskellige skolefags fagdidaktikker. Faget giver således et grundlag for en samlende og syntesedannende forståelse af lærerens virke i skolen.

Faget arbejder derfor med at fremme den studerendes almene didaktiske kompetencer til sammenligning, samarbejde, differentiering, udvikling og ledelse af undervisning.

Mål

Det overordnede mål er, at den studerende tilegner sig teoretisk indsigt og praktiske kompetencer til at beskrive, analysere og vurdere undervisningspraksis, samt selvstændigt og i et samarbejde med elever og kolleger at træffe og begrunde valg i forbindelse med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, under hensyntagen til kompleksiteten i praksis og med skolens samlede opgave for øje.

Målet er således, at den studerende opnår kompetencer til

 1. at analysere skolens formål, mål og indholdsbestemmelser for såvel egne linjefag som for andre fag som grundlag for at udarbejde en sammenhængende undervisning, der sikrer en bred flerfaglig progression i relation til en gruppe af elever og for at indgå i undervisning, hvor tværgående emner og problemer er i centrum,
 2. at anvende didaktisk forskning i forbindelse med planlægning, udførelse og evaluering af undervisning,
 3. at iagttage, analysere og vurdere elevens kompetencer på tværs af fag og i lyset af elevens alsidige udvikling,
 4. at beskrive, analysere og vurdere undervisningspraksis og elevens læring, med henblik på at opstille problemstillinger for skolens udvikling,
 5. at anvende it som didaktisk redskab i forbindelse med forberedelse og udførelse af undervisning,
 6. at sammentænke skolens almene bestemmelser om differentiering, elevmedbestemmelse, projektarbejde og evaluering med bestemmelserne for de enkelte fag med henblik på at udarbejde planer, gennemføre og evaluere undervisning for en elevgruppe,
 7. at kunne forholde sig kritisk undersøgende og udviklende til didaktiske kategorier som mål, indhold, metoder, arbejdsmønstre og evaluering, og dermed forholde sig til forskellige opfattelser af, hvordan læseplaner kan konstrueres,
 8. at samarbejde med kolleger om at udarbejde fælles faglige og pædagogiske mål, fælles indhold og fælles former for undervisningen af elever,
 9. at samarbejde med eleven og gruppen af elever med blik for elevens perspektiv og meningsskabelse i undervisningen og
 10. at rammesætte og lede undervisning og læreprocesser på et demokratisk grundlag.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

 1. Didaktiske udfordringer på samfundsniveau, på organisationsniveau, på relationsniveau og på individniveau med henblik på at beskrive, analysere og udvikle undervisning.
 2. Iagttagelse, beskrivelse, analyse og vurdering af undervisning på grundlag af kriterier for god undervisning og på grundlag af forsknings- og erfaringsbaseret viden i et udviklingsorienteret perspektiv.
 3. Skolens lovgrundlag, fag- og tværfaglighedsforståelser, undervisnings- og læringssyn.
 4. Internationale konventioner og lovgivning, herunder om tavshedspligt, underretningspligt og videregivelse af oplysninger.
 5. Viden om lærerens didaktiske ledelse og rammesætning af undervisningens praksis, herunder forholdet mellem lærer- og elevstyring.
 6. Forskellige undervisnings- og arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, tema- og emnebaseret undervisning, værkstedsundervisning og projektarbejde.
 7. Forskellige måder at organisere undervisning af elever og læreres arbejde, herunder brugen af it som arbejds- og kommunikationsredskab.
 8. Samarbejde med elever om mål, indhold og arbejdsformer på grundlag af viden om deres forudsætninger og potentialer.
 9. Didaktiske teorier om mål, indhold og læseplaner, undervisnings- og arbejdsformer, evaluering, brug af evalueringsresultater, undervisningsdifferentiering og medbestemmelse.
 10. Planlægning og evaluering af undervisning i et kollegialt samarbejde, herunder udarbejdelse af elev-, undervisnings- og årsplaner.

Almen didaktik på Frederiksberg Seminarium – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Faget er placeret som et etårigt fag på 3. årgang.

De studerende arbejder med konkrete og teoretiske problemstillinger vedrørende folkeskolelæreres undervisningsarbejde, herunder forholdet mellem plan og praksis. Planlægningsvirksomhedens komplekse sammenhænge studeres problemorienteret i relation til de forskellige positioner i forhold til skolens centrale opgave.

Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes gennem arbejdet med problemområder, der relaterer sig til almendidaktiske begrundelser for valg af mål, indhold, metoder, arbejdsmønstre og evalueringsformer med henblik på at kunne udarbejde planer for, gennemføre og vurdere undervisning.

Indholdet problematiserer forholdet mellem begreberne: undervisning og læring. Desuden inddrages begreberne undervisningsdifferentiering, elevforudsætninger og elevpotentialer samt elevmedbestemmelse. Der lægges vægt på, at de studerende medtænker og inddrager elevernes perspektiv i deres planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af praktikundervisningen. Herunder også forhold af betydning for elever med anden etnisk baggrund end dansk samt væsentlige specialpædagogiske problemstillinger. De studerende arbejder med skole- og hjemsamarbejde.

Som eksemplarisk indhold inddrages temaer fra linjefag og praktik.

Forholdet mellem pædagogik, psykologi, almen didaktik og fagdidaktik diskuteres og præciseres, ligesom forskellige forståelser af begrebet didaktik indgår.
De studerende arbejder med klasseledelse i relation til undervisningens metoder og arbejdsformer.

I faget indgår såvel pædagogisk værditeori, empirisk baseret teori og forskning som den studerendes praktiske undervisningserfaring, observationer og undersøgelser. Den studerende arbejder med egne og andres undersøgelser af praksis i systematiseret form, herunder kan også undersøgelser fra 1. og 2. årgang inddrages.

I samarbejde med underviseren fra den studerendes 2. eller 3. linjefag gennemføres en tværfaglig undervisningsuge med et fælles didaktisk tema. Ugen afsluttes med fremlæggelser, hvori inddrages praktiske og/eller musiske elementer, herunder informations- og kommunikationsteknologi. Der er mødepligt til den fælles uge.

I forbindelse med praktikken på 3. årgang og i relation til den studerendes 2. eller 3. linjefag udarbejder, gennemfører og evaluerer den studerende et begrundet undervisningsforløb i relation til linjefaget i folkeskolen. Opgaven består af to dele:

 1. En overordnet undervisningsplan med angivelse af det normative og teoretisk begrundede grundlag. Planen skal anvende pædagogiske og almendidaktiske begreber og kategorier og relatere sig til den kommende praktik. Denne del afleveres på en af seminariet fastsat dato inden praktikken. Omfang 6-8 sider.
 2. En analyse og evaluering af den i praktik gennemførte undervisning med afsæt i et eller flere selvvalgte didaktiske problemfelter. Analysen skal være baseret på observationer og undersøgelser samt indeholde problematiserende refleksion over den i praksis gennemførte undervisning og forslag til videreudvikling. Denne del afleveres på en af seminariet fastsat dato efter praktikken. Omfang 6-7 sider.

Opgaven må samlet højst fylde 15 sider.

Begge opgavens dele kan udføres individuelt eller i grupper (størrelse maks. 3), der skal arbejde med det samme undervisningsforløb i praktikken.

På baggrund af opgaven i almen didaktik og øvrige faglige overvejelser udarbejder den studerende individuelt fire begrundede problemstillinger, der relaterer sig bredt inden for mål og CKF i almen didaktik. Problemstillingerne skal godkendes af underviseren i almen didaktik og afleveres til tidsfrist meddelt af underviseren.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i almen didaktik.

Prøve

Fagets årsværk/ECTS 0,25 ÅV/15 ECTS
Type Mundtlig prøve.
Form Samtale på baggrund af skriftlig opgave på maks. 5 sider, der udarbejdes på baggrund af lodtrækning mellem de fire begrundede problemstillinger. Opgaven afleveres en uge efter, at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen.
Den skriftlige opgave indgår i bedømmelsen.
Varighed (inkl. votering) 30 minutter.
Grundlag for bedømmelse Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordningsbeskrivelse i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.
Betingelser for indstilling til prøve Deltagelse i tværfaglig undervisningsuge.
Afleveret og godkendt skriftlig opgave bestående af 2 dele.
Udarbejdelse af fire begrundede problemstillinger godkendt af underviseren.
Karaktergivning Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Karakteren er en samlet bedømmelse af såvel skriftlig som mundtlig præstation.
Intern eller ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V