Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tværprofessionalitet og tværfaglighed i uddannelsen

Studieordning: 2008

– Jf. bekendtgørelsen § 18, § 20-21, § 25, § 28

De studerendes forberedelse på at indgå i samarbejde med andre professioner i lærerjobbet tilgodeses gennem tværprofessionelt samarbejde i teori såvel som praksis. Der arbejdes sammen med pædagoger og socialrådgivere ved seminariets samarbejdspartnere i Netværk Frederiksberg, Campus Frederiksberg samt kommende samarbejde i professionshøjskole. På Frederiksberg Seminarium vil tværprofessionalitet primært foregå som studieelementer på alle årgange i de pædagogiske fag, i praktikfaget og i enkelte linjefag i et samlet omfang svarende til 8 ECTS.

Alle linjefag er forpligtet på at inddrage tværfaglighedselementer og overvejelser over hvordan faget indgår i samspil med øvrige af folkeskolens fag. Hvordan der konkret arbejdes vil afhænge af den studerendes kombination af linjefag. De pædagogiske fag vil beskæftige sig med (tvær)-faglighedsbegrebet fra forskellige vinkler og med udgangspunkt i forskellige traditioner.

Praktikkens fleksible organisering giver i øvrigt mulighed for at deltage i skolernes tværfaglige arbejde ved deltagelse i forskellige arrangementer på skolen. Den studerende vil i praktikforløbene også komme i situationer med andre faglige undervisningsaktiviteter end den studerendes eget linjefagsvalg tilskriver, hvilket vil fordre at den studerende gør sig overvejelser over fagenes indbyrdes samspil.

Endelig møder den studerende tværfaglige temaforløb på de forskellige studieår:

  • På 1. årgang indledes med et stamholdsbaseret „introprojekt“ med socialt entreprenørskab som omdrejningspunkt, og en tværfaglig projektuge placeres senere på studieåret, se afsnit nedenfor
  • På 2. årgang organiseres en tværprofessionel uge, se afsnit nedenfor
  • På 3. årgang organiseres en tværfaglig undervisningsuge med et fælles didaktisk tema. Denne og evt. andre tværfaglige forløb på 3. og 4. årgang vil blive beskrevet i en senere studieordning.

Tværfaglig projektuge på 1. årgang

Der er mødepligt til den tværfaglige projektuge.

Formålet med projektugen er, at de studerende – ved at arbejde tværfagligt og benytte forskellige arbejds- og formidlingsformer – kan udvikle kompetencer til arbejde med tværgående emner og problemstillinger såvel i læreruddannelsen som i folkeskolen.

Årgang 2008 arbejder i projektugen under overskriften: „Fokus på professionen. Begrib verden – vidensskabelse og formidling“.

I projektugen arbejdes på tværs af holdopdelingen i et antal værksteder.

Det enkelte værksteds lærere vurderer, om den studerende får godkendt eller ikke-godkendt sin deltagelse i projektet.

En studerende, der ikke får godkendt sin deltagelse, skal udarbejde en mindre skriftlig opgave af et omfang og med et emne, som besluttes og meddeles af rektor efter indstilling fra værkstedets lærere. Denne skriftlige opgave skal afleveres til rektor. Dato for aflevering angives ved opslag. Herefter meddeler rektor, om den studerende da har fået kurset godkendt.

Det tværprofessionelle element på 2. årgang

Deltagende fag er pædagogik, psykologi og de praktisk musiske fag samt samarbejdspartnere fra andre professioner, fx pædagoger og socialrådgivere. Ressourcer og timer til det tværprofessionelle element lægges ud over den normale undervisning på 2. årgang.

Ugerne organiseres således, at der startes op med en tværprofessionel konference over 2 dage, som udvikles i samarbejde med bl.a. et pædagogseminarium. Konferencen følges op med en tværfaglig/tværprofessionel uge. Placering af de tværprofessionelle uger vil fremgå af årsplanen.

Der er mødepligt til de tværprofessionelle aktiviteter.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V