Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøve- og eksamensbestemmelser

Studieordning: 2008

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 2, §§ 44-49 samt
bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Prøveformer

I forbindelse med afholdelse af prøver på seminariet kan den studerende møde henholdsvis interne og eksterne prøveformer. Ved en intern prøveform bedømmes den studerende af underviseren i det enkelte fag. Der gøres brug af interne prøver efter 1. studieår i 1,2-linjefagene. Derudover vil to af de tre pædagogiske fag blive internt bedømt.

Ved eksterne prøver bedømmes den studerende af underviser/vejleder/eksaminator og en censor, som ikke er ansat ved institutionen. En ekstern censor kan eksempelvis være ansat ved et andet seminarium eller have en særlig tilknytning til folkeskolen. Censorer beskikkes fra en central base, som vedligeholdes af Censorformandskabet.

Prøver kan være mundtlige, skriftlige, praktiske samt kombinationer heraf. Prøverne afvikles dels på seminariet og dels i form af hjemmeopgaver.

Bedømmelsesformer

Der findes to bedømmelsesformer i forbindelse med prøver på seminariet. Den studerende kan blive bedømt efter 7-trins-skalaen, hvilket altid er aktuelt ved eksterne prøver.

Derudover kan den studerende blive bedømt i forhold til bestået/ikke bestået. Dette er oftest gældende ved interne prøver.

Eksamens-/prøveforsøg

Den studerende har mulighed for at indstille sig til prøve tre gange, hvilket sker i forbindelse med semestertilmelding. Herefter kan der i særlige tilfælde gives dispensation til et 4. og 5. forsøg. Denne dispensation skal søges som en selvstændig formuleret og begrundet ansøgning.

Prøver efter første år

Studerende skal indstille sig til prøverne efter 1. studieår. Prøverne efter 1. studieår skal være bestået inden udgangen af 4. semester, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Seminariet kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

Prøvesprog

Sproget ved prøverne på Frederiksberg Seminarium er dansk. Undtaget i linjefagene engelsk og tysk, hvor mundtlig og skriftlig engelsk og tysk også indgår i prøverne.

Afmelding prøve/eksamen

Der gælder en særlig afmeldingsfrist, hvis en studerende ikke går til prøve/eksamen. Denne fremgår af seminariets „Eksamensreglement“, der er tilgængelig på intranettet, Fredsnyt. Studerende kan ikke afmelde sig 1. studieårs prøver.

Øvrige regler omkring prøver og eksamen

Frederiksberg Seminarium har et „Eksamensreglement“, der yderligere informerer om retningslinjer, frister, syge- og reeksamen mm. Eksamensreglementet er tilgængeligt på seminariets intranet, Fredsnyt, hvor der yderligere er en selvstændig side om eksamensforhold.

Endelig kan der også henvises til Lærerseminariernes fælles prøve- og eksamensbestemmelser 2007, der regulerer fælles eksamensforhold for lærerseminarierne (se afsnit 22).

Skriftlige opgaver på Frederiksberg Seminarium

Uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen giver adgang til efter- og videreuddannelse på relevant master- eller kandidatniveau. Derfor står arbejdet med de akademiske normer for korrekt skriftlig sprogbrug centralt i alle fag. Seminariet har udarbejdet „En kortfattet indføring i akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode“ som angiver de formkrav den studerende forventes at anvende i alle skriftlige arbejder på Frederiksberg Seminarium.

Det skal pointeres at for alle skriftlige arbejder på Frederiksberg Seminarium gælder, at en normalside er defineret som værende 2600 anslag. Øvrige bestemmelser findes i nævnte publikation.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V