Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Formål, vision, historisk grundlag & strategi

Studieordning: 2008

Mission

Frederiksberg Seminarium har som hovedopgave, på baggrund af forskningsresultater og praksiserfaring, at uddanne lærere som kan virke i fremtidens skole med høj faglig og pædagogisk kompetence, med fantasi, samarbejdsevne, social og kulturel empati samt personlig myndighed.

Det er ligeledes seminariets opgave:

 • at udbyde relevant efter-/videreuddannelse af høj kvalitet
 • at opbygge forsknings- og praksistilknyttede videnscentre
 • at skabe et tæt udviklingsbaseret samarbejde med seminariets praktikskoler
 • at skabe synergieffekt mellem læreruddannelsen og andre MVU-uddannelser
 • at deltage konstruktivt og aktiv i opbygningen og udviklingen af Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden
 • at skabe nye uddannelser på professionsbachelor- og diplomniveau
 • at integrere og udvikle IT, som et naturligt redskab for alle vores aktiviteter
 • at fastholde og udvikle internationale relationer
 • at virke som et professions- og kulturcenter i regionen
 • at etablere seminariet som en aktiv partner i den pædagogiske udvikling og debat

Vision

Frederiksberg Seminariums mål er at placere vores læreruddannelse, efter/videreuddannelse, videnscentre og andre aktiviteter blandt de bedste i Danmark, således at kvalitet er et varemærke for alt arbejde på seminariet.

Frederiksberg Seminariums læreruddannelse har også som mål at styrke de studerendes evne til at samarbejde med den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige sektor, der er relateret til folkeskolen.

Historisk grundlag

Frederiksberg Seminarium har rødder i en kristen tradition og ser det som sin opgave at skabe rum for fordomsfrie drøftelser af hvad kristendom og andre religioner indebærer, med det formål at skabe en atmosfære som er præget af dialog, lydhørhed og gensidig respekt.

Sådan arbejder seminariet med mission og vision:

 • En position som et af de mest søgte seminarier i Danmark, der tiltrækker de bedst kvalificerede ansøgere
 • En arbejdsplads der tiltrækker dygtige medarbejdere og samtidig kompetenceudvikler dem
 • Et uddannelsesmiljø der giver en højere gennemførelsesprocent og bedre eksamensresultater end tilsvarende uddannelser på andre institutioner
 • En tilfredshed hos aftagerne af seminariets færdiguddannede professionsbachelorer og andre studerende
 • Et højt fagligt/pædagogisk niveau i al undervisning, verificeret gennem evaluering og kvalitetssikring
 • Et udbud af efter-/videreuddannelse der vedligeholder og udvikler folkeskolelærernes faglige kvalifikationer
 • En førende position på MVU-området indenfor administration, IT, AV og videndeling
 • En god position i professionshøjskolestrukturen præget af samarbejde – i kombination med en selvstændig profilering
 • En aktiv og konstruktiv deltagelse i Campus Frederiksberg der medvirker til at give fremdrift og skabe grundlag for samarbejde mellem personale og studerende i Campussen
 • Et forpligtende samarbejde med vore dimittendaftagere samt gymnasiale, KVU-, MVU- og LVU- institutioner
 • Projektsamarbejde med en bred vifte af kultur- og uddannelsesinstitutioner samt NGO´ere og den private sektor
 • Fastholdelse og udvikling af internationale samarbejdsrelationer
 • Dannelse af videnscentre der giver resultater som er anvendelige og bliver brugt både indenfor egen institution og i det omgivende samfund
 • Publicering af artikler, evt. skribentvirksomhed i forbindelse med udgivelse af bøger samt afholdelse af konferencer indenfor de faglige, pædagogiske og praksisrelaterede områder som seminariets virksomhed knytter sig til
 • Hensigtsmæssig økonomistyring og optimering af ressourceanvendelsen
 • Skabe mulighed for udvikling af fundraising, der skaffer seminariet pulje- og fondsmidler
 • Vedligeholdelse og udvikling af seminariets bygninger, så de følger med de pædagogiske, faglige, sociale og kulturelle udfordringer

Strategi

Overordnede principper for Frederiksberg Seminariums strategi:

Fleksibilitet – Udvikling af en stor tilpasningsevne

Kompleksiteten og ændringshastigheden i undervisningssektoren er begge konstant stigende. Derfor må seminariet hele tiden kunne tilpasse sig nye missioner, nye visioner og nye vilkår for at kunne realisere disse. Dette princip er bl.a. udfoldet i seminariets organisationsform.

Decentralisering – Udvikling af medejerskab hos studerende og medarbejdere

Seminariets mission og vision kan kun realiseres hvis medarbejderne og studerende har et medejerskab til dem. Derfor må ansvar og indflydelse lægges så tæt som muligt, på dem der udfører arbejdet. Dette princip realiseres bl.a. i seminariets pædagogiske strategi og personalepolitik.

Gennemsigtighed – Udvikling af systemer til rettidig information

En uddannelsesinstitution fungerer kun, hvis studerende, medarbejdere og ledelse løbende er i dialog med hinanden og inddrager hinandens synspunkter og viden i de beslutninger alle parter fortløbende træffer. Rettidig information baseres bedst på en kombination af avancerede it-systemer og nærvær mellem ledelse, medarbejdere og studerende. Dette princip udfoldes i seminariets rådgivnings- og dialogstrategi samt i seminariets it-strategi.

Hensigtsmæssighed – Udvikling af organisationen så den finder de bedste løsninger

En uddannelsesinstitution er en kompleks størrelse. Der kræves planlægning på et højt niveau der kan skabe gode rammer om uddannelserne, det pædagogiske, faglige, tekniske og administrative arbejde, samspillet med omverdenen, innovationen og evidensbaseringen. Dette princip udfoldes i seminariets ledelses- og administrationsstrategi.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V