Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Innovation og entrepenørskab

Studieordning: 2005

Formål

Formålet med kurset er at tilbyde idéer og teknikker til hvordan man kan omsætte, anvende, formidle og iscenesætte faglige stofindhold i relation til forskellige pædagogiske mål og didaktiske brugerflader. Således lægger vi stor vægt på fag- og kulturformidling i et forsøg på at give læreruddannelsen en mere moderne, aktuel og offensiv profil.

I forlængelse heraf er et af perspektiverne, at man i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere kan udvikle og kvalificere sine ideer og produkttyper samt oparbejde viden, erfaringer og empiri i tilknytning til det fagområde, man har valgt at arbejde indenfor. Eksempler på eksterne samarbejdspartnere er: skoler, andre uddannelsesinstitutioner, organisationer, foreninger, skoletjenester, biblioteker, virksomheder, museer, teatre, universiteter, m.fl. I den sammenhæng gælder interessen at udvikle, anvende og dele viden på tværs af forskellige fagkulturer og læringsmiljøer.

Indhold

Kurset er bygget op omkring ca. 8 forskellige workshops, der løber fra september afsluttende med en pædagogisk messe i forårssemesteret. En del workshops afvikles af eksterne undervisere, bl.a. af folkeskolelærere, undervisere fra CBS, konsulenter fra det private erhvervsliv, IDEA, Undervisningsministeriet, m.fl. Nogle workshop vil foregå i eksterne læringsmiljøer.

Indholdsmæssigt varierer de forskellige workshops mellem oplæg, idéudviklingsteknikker, case- og problembaseret læring, innovationsværksteder, kreative øvelser, m.m.:

Workshop-temaer:
Idégenerering & kreativitet, Pædagogisk innovation, Didaktisk entreprenørskab, Det blå rum, Kunst & kreativitet, Innovations Camp, Networking & vidensdeling, Konceptudvikling & projektstyring, Formidling & kommunikation, Pædagogisk messe

Kurset er berammet til i alt 48 lektioner og forløber over ca. 8 gange fra september til ca. marts.

Produkt

For at skabe mere offentlighed omkring pædagogisk innovation og didaktisk entreprenørskab afsluttes kursusforløbet med en pædagogisk messe, hvor de studerende kan præsentere deres ideer og produkter ved hver deres stand. I den anledning inviterer vi lærere, skoleledere, kommuner, kulturinstitutioner, andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og forlag på besøg. Herudover vil de 3 bedste koncepter blive præmieret ved en særlig prisoverrækkelse.

Endelig er det ideen, at denne event skal formidles til en større offentlighed, eksempelvis i Fagbladet Folkeskolen, på EMU (Elektronisk Mødested for Undervisere) samt på IDEA’s og Selvstændighedsfondens hjemmesider.

Bedømmelse/Afslutningsform
Årsværk/ECTS 0,1 ÅV/6 ECTS, svarende til to frivillige kurser
Type Praktisk og mundtlig præsentation og fremlæggelse i gruppe
Form Fælles deltagelse i pædagogisk messe med stand, med præsentation af idé, produkt eller lign.
Varighed Et antal workshops samt pædagogisk messe som afslutning
Grundlag Studieordning og supplerende vejledning/informationer
Betingelser for gennemførsel Aktiv deltagelse i ca. 8 workshops samt udarbejdelse af idé, produkt, koncept eller lign.
Bedømmelse Gennemført/Ikke gennemført
Intern bedømmelse af undervisere/vejledere

Som behandlet i studieordningsudvalg og godkendt af rektor Thøger Johnsen
Maj-juni 2007

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V