Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Projektopgave

Studieordning: 2005

Fag: Projektopgave

– mål og indhold

jvf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2 og 3

Projektopgaven er en tilføjelse til studieordning 2005 og erstatter den tidligere projektopgave med et projektforløb som frivilligt kursus af tilsvarende omfang som beskrevet nedenfor.

Målet er, at den studerende

 • tilegner sig viden og færdigheder indenfor læreruddannelsens mål og professionsområde gennem projektarbejde
 • tilegner sig viden om og kompetencer i projektarbejde, således at den studerende kan planlægge og inspirere til, vejlede i og bedømme projektopgaver i folkeskolen.
 • får indsigt i opstilling af vurderingskriterier og bedømmelse af projektopgaven

Form – projektopgaven kan laves i grupper (maks. fire studerende).

Der er pligtig vejledning indledningsvis og midtvejs, hvor problemformuleringen fastsættes. Desuden er der pligtig vejledning omkring fremlæggelsesform.

Indhold
 • Deltagelse i fælles foredrag til start
 • De studerende indkredser et projektemne i relation til læreruddannelsens mål og professionsområde.
 • De studerende skal ved første vejledning have godkendt problemstilling og foreløbig handleplan. Ved anden vejledning fremlægges den foreløbige proces, refleksioner og problemformulering samt metode fastsættes.
 • I projektforløbet udarbejdes en projektlogbog med refleksioner af arbejds- og undersøgelsesformer, udtryks- og fremlæggelsesform.
 • Projektopgaven skal munde ud i et konkret produkt.
 • Ved fremlæggelsen bedømmes logbogen, produkt og fremlæggelse som et samlet hele.
 • Opponent på andre studerendes projekt.
Projektlogbogen skal indeholde
 • Begrundelser for interesse og lærerfaglig relevans.
 • Problemformulering
 • Metodebeskrivelse, herunder praktisk, æstetiske og teoretiske perspektiver.
 • Refleksioner over arbejdsformer og metoder.
 • Overvejelser om udtryks- og fremlæggelsesformer.
 • Perspektivering af problemstilling, projektarbejdsformen og egne erfaringer i forhold til læring, fagsyn og skole.
Bedømmelse

I bedømmelsen indgår

 • Den studerendes kompetencer i projektarbejdsformen
 • Projektopgavens faglige indhold jvf problemformuleringen, herunder færdigheder og kundskaber
 • Overvejelser omkring arbejdsprocessen forløb, herunder valg af metoder, undersøgelsesformer og fremlæggelsesform
 • Refleksioner over sammenhæng mellem den valgte problemformulering og egne proceserfaringer i forhold til læring, fagsyn og skole

Opponenthvervet vurderes ud fra følgende kriterier

 • Opponenternes faglige spørgsmål.
 • Opponenternes forløbsspørgsmål.
 • Opponenternes samlede evaluering af projektet.
 • Opponenternes deltagelse i udfærdigelse af bedømmelse

Der udarbejdes en supplerende vejledning til projektopgaven med praktiske og tekniske informationer.

Projektopgavens årsværk 0,05 ÅV/3 ECTS
Type Mundtlig fremlæggelse
Form Fælles fremlæggelse af produkt, refleksion over processen samt opposition af projekt.
Det er muligt at lave projektopgave i grupper (maks. fire studerende).
Varighed (inkl. votering) Én studerende: 60 min.
To studerende: 60 min.
Tre studerende: 90 min.
Fire studerende: 90 min.
Grundlag Studieordning og supplerende vejledning
Betingelser for indstilling til fremlæggelse Tilmelding til projektet og deltagelse i pligtige vejledninger (fælles start/indledning, midtvejs og vejledning omkring fremlæggelsesform)
Bedømmelse (karaktergivning) Såvel fremlæggelse som opponenthverv bedømmes godkendt/ikke godkendt.
Intern bedømmelse af intern vejleder

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V