Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PLa: Elevens læring og udvikling, Future Classroom Teacher

Modulet udbydes på engelsk på udvalgte semestre. Vælges modulet på engelsk, læses det sammen med udvekslingsstuderende fra andre lande. Fagindholdet læses derfor med et internationalt og komparativt perspektiv. Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed – Elevens læring og udvikling - findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af skolens fællesskab.

Modulet indeholder følgende tre temaer:

Elevers udvikling, socialisering og identitet

Læring, læringsmiljø og læringsledelse

Lærerens samspil og kommunikation med eleverne.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modulet læses før Almen undervisningskompetence (modul 2) og Specialpædagogik (modul 3)

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

Modulets videngrundlag

Centralt i modulet står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation samt pædagogisk vejledning i skolen. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

alene, og i samarbejde med andre skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtere i mangfoldige sociale sammenhænge.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under hensyntagen til forskellighed i læringsforudsætninger og læringsmål

elevers læring og virksomme faktorer i læringsmiljøet

observere, støtte og udfordre elevernes sociale, emotionelle og kognitive udvikling

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - herunder køn og motivation

facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de er befordrende for elevernes trivsel og udvikling

klasse-, lærings- og gruppeledelse

selvstændigt og sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger på gensidig respekt og lydhørhed

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter og andre relevante aktører

anvende og begrunde forskellige vejledningsformer

pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer samt professionslæring

anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer

attribuering, herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes

inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering

Forankring i forskning og udvikling

Modulet inddrager nyere forskning med henblik på at give de studerende ny viden samt mulighed for at arbejde kritisk med forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder nationale evalueringsrapporter, internationale sammenligningsmålinger og evidensforskning som fx vedrører elevers trivsel, læring og socialisering og som er med til at styrke de studerendes forståelse af elevens læring, udvikling.

I modulet arbejdes aktivt med pædagogisk psykologisk argumentation som disciplin og rationel begrundelse for didaktiske valg og fravalg med afsæt i denne bredde af pædagogisk psykologiske teorier og forskning.

Der arbejdes ligeledes med udvalgte metoder, fx observation, interview og case-beskrivelser.

Modulets relation til praksis

Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til elevers læring, udvikling og trivsel i skolens dagligdag. Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.

Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: interview, case-beskrivelse m.v.

Observation og beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet/skolen

Samarbejde med skolers interne og eksterne aktører om elevers læring, trivsel og socialisering

Digitalisering og digital teknologi

Der inddrages digital teknologi i undervisningen og viden om anvendelse af digitale teknologier i skolen med særlig fokus på pædagogisk psykologiske lærerfaglige problemstillinger i tilknytning til elevers læring og udvikling i en digitaliseret verden som fx vedrører:

  • Børn og unge i en digital verden: mediepædagogisk perspektiv – socialisering, identitet og kultur
  • Artefakter og læreprocesser i et teknologisk perspektiv
  • Teknologi og dannelse

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer i alt - 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse af prøve.

Kategori 3

100

Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse, logbogsproduktion samt evaluering af egen læring og deltagelse.

Kategori 4

5

Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

1. semester

Modulet afsluttes med en samlende konference, som er et mødested mellem fagene intromodul, dansk eller matematik samt PLa og KLM fra lærerens grundfaglighed. Studieproduktet er omfangsrigt og løber i flere tempi igennem semesteret. Den studerende arbejder sig frem mod konferencen og producerer 4 delelementer som samlet set udgør et stort tværgående studieprodukt:

Titel

Delelement I

Præsentation casestudier af it som undervisningsvilkår på praksissamarbejdsskolerne.

Type/form

Kortere formidling i form af slides, infografik, posters eller andre relevante præsentationsteknologier

Ledet af

PLa/intro

Krav til indholdet

Formidlingen skal være det første tiltag til afdækning af evt. kommende

problemstillinger til konferencen.

Den studerende skal kunne navigere i problemfelt, problemstilling og evt. relation

af disse til en problemformulering

Omfang

Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides, infografik, Prezi, Sway eller lign.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i gruppen, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte vurderingskriterier

Afleveringsfrist

Senest uge 43

 

Titel

Delelement 2

Performance en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale medier

Type/form

Hvis undervisningsfaget er dansk: Performer en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale medier. Den studerendes performance er overordnet knyttet til genrerne: kortere professionsfagligt oplæg samt workshopafholdelse – og kan indeholde mundtlige genrer som Pecha Kucha, oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.

Hvis undervisningsfaget er matematik: Kort præsenterer en stokastisk situation med efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen.

Krav til indholdet

Den studerende skal på tilfredsstillende og overbevisende retorisk bevidst vis

kunne formidle og agere sikkert i de to forskellige situationskontekster:

Professionsfagligt oplæg og workshopafholdelse med aktivitet og refleksion

Ledet af

DAU, PLa KLM intro

Omfang

Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides, infografik, Prezi, Sway eller lign. evt. manuskript

Workshopmateriale – infografik, poster, handout, litteraturliste

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i grupper, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel om end, der afleveres i grup

Respons

Der gives mundtlig respons til alle performances

Afleveringsfrist

Primo december

 

Titel

Delelement 3

Udvikling og/eller analysere af didaktisk design, hvor teknologi indgår til undervisning i mundtlighed og/eller sprog (dansk) eller stokastik (matematik).

Type/form

Samlet skriftlig opgave efter konferencen

Krav til indholdet

Der ønskes en skitse til et didaktisk design ud fra den relevant problemstilling der

arbejdes med til konferencen og i delelement 4

Ledet af

PLa, DAU og intro

Omfang

Figurerer som bilag i skriftlig aflevering 3-5 ns

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i grupper

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre

Respons

Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette delelement indgår

Afleveringsfrist

Medio december

 

Titel

Delelement 4

Formidling af relevante perspektiver på, hvordan man som lærer kan skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling samt lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative (pragmatiske og retoriske) kompetencer. Det forventes at de studerende også i dette delelement trækker på idehistoriske, sociologiske og kulturelle perspektiver

Type/form

Samlet skriftlig opgave efter konferencen

Krav til indholdet

Der ønskes en skriftlig refleksionsopgave, der med udgangspunkt i den

problemstilling, der arbejdes med til konferencen indeholder:

Indholdsfortegnelse

Problemstilling og uddybelse af problemstilling

Refleksion over teoretisk ståsted og anvendelse af de faglige domæners kilder

Refleksioner over konferencen – oplæg og workshop evt. erfaringer med problemstillingen til konferencen

Overvejelser over tilgange og veje til didaktiske arbejde med problemstillingen – herunder bilag *se delelement 3

Litteraturliste

Ledet af

PLa, DAU KLM og intro

Omfang

Skriftlig aflevering 8-10 ns

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i grupper

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre

Respons

Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette delelement indgår

Afleveringsfrist

Medio december

2. semester

Modulet afsluttes med en samlende studieproduktaflevering, som et mødested mellem fagene dansk og PLa – ’Elevens læring og udvikling’. Studieproduktet løber i flere tempi igennem semestret. De studerende arbejder dels med at indsamle og analyserer elevproduktioner, og dels med tilrettelæggelse og gennemførelse af samtaler med børn, der bl.a kan give indsigt i børns oplevelser af teknologi i skolen og i hverdagslivet.

Titel

Elevproduktioner, børnesamtaler og børneperspektivet

Type/form

Kortere formidling i form af slides, posters eller andre relevante præsentationsteknologier

Krav til indholdet

Studiegruppen indhenter elevproduktioner i faget dansk fra praksistilknytningsskolen.

Studiegruppen planlægger og gennemfører en eller flere samtaler med elever i skolen, dels med udgangspunkt i elevproduktionen, og dels med udgangspunkt i børne- og mediekulturelle perspektiver i elevernes hverdagsliv – set fra elevernes perspektiv.

Studiegruppen analyserer samtalen med inddragelse af relevante teknologi- og mediepædagogiske samt, kommunikations-, lærings- og udviklingsteoretiske perspektiver.

Omfang

Svarende til maks. femsiders begrundet og beskrevet teoretisk ramme for analyse af børnesamtaler, samt en mundtlig fremlæggelse af analyse og oplæg til diskussion med holdet.

Retorisk og tydelig formidling i relevant teknologisk, slides, Prezi, Sway eller lign.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper, men med en tydelig individuelle input i formidlingen.

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt.

Respons

Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V