Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursusbeskrivelse: Det praktisk-musiske fagområde

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Praktisk-musisk kursus

Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Kort beskrivelse af kurset

Kurset omfatter 21 lektioner

Tænd undervisning – det praktisk-musiske kursus!

Intentionen med det praktisk musiske kursus er, at de studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem praktisk-musiske og æstetiske udtryksformer og til at undervise i en skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke elevernes faglige engagement og udvikling. Æstetiske læreprocesser og forskellige praktisk musiske arbejdsformer indgår både som en lærings- og erkendelsesform og som en integreret del af hele skolens fagrække og tværfaglige forløb.

Den konkrete udformning og den indholdsmæssige vinkling fastlægges af de involverede lærere under hensyntagen til kursets deltagerantal og den fagmæssige sammensætning af lærerteamet.

Kurset består af tre overordnede dele

1. del: Intro

  • Introduktion og rammesætning
  • Præsentation af det praktiskemusiske fagområde og æstetiske læreprocesser
  • Inspiration og øvelser

2. del: Forberedelse af workshop

  • På basis af den indholdsmæssige vinkling, arbejder grupperne med at forberede workshops, der illustrerer, hvordan der kan arbejdes med den praktiskmusiske dimension i skolen

3. del: Præsentation og evaluering

  • Grupperne præsenterer og afprøver deres workshop med hinanden
  • Grupperne reflekterer over, hvordan deres workshop kan bidrage til arbejdet med den praktiskmusiske dimension i skolen
  • Grupperne giver hinanden konstruktiv feedback
  • Perspektivering og evaluering

Kursets videngrundlag

Kursets videngrundlag, som det er beskrevet i bekendtgørelsen, bygger på historisk og teoretisk set forskellige diskurser.

Den praktisk/musiske dimension i undervisningen knytter sig historisk til psykologiske og pædagogiske teorier om, hvordan sansebaserede erfaringsformer og det praktiske og teknisk håndværksmæssige i samspil med det kreative og æstetiske udvikler det hele menneske.

Den æstetiske dimension og de æstetiske læreprocesser knytter sig til nyere fagdidaktisk teoridannelse og handler om, at det æstetiske i kombination med et refleksivt niveau udgør en æstetisk læreproces.

Teorier om multimodalitet tager udgangspunkt i at de forskellige udtryksformer (musik, billeder, tekst, film, teater osv.) har hver deres udtrykspotentialer og at de i kombination (multimodalitet) kan forstærke og tilføje nye betydninger.

Det pædagogiske fagområde, herunder psykologi, almen didaktik og pædagogik beskæftiger sig med undervisning, opdragelse samt elevers læring og udvikling i skolen. Lærerens viden om undervisning og læreprocesser i relation til elevernes forudsætninger er en væsentlig del af grundlaget for at integrere æstetiske læreprocesser i undervisningen - i samspil med lærerens fagdidaktiske indsigt.

De beskrevne fagområder udgør tilsammen videngrundlaget i det praktisk-musiske kursus og integreres i kurset.

Kompetenceområde som indgår i kurset

Det praktisk-musiske fagområde.

Kompetencemål som indgår i kurset

Den studerende kan analysere, vurdere og integrere praktisk-musiske aktiviteter i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i folkeskolen.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende praktisk-musiske tilgange til læring, der styrker elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem praktisk-musiske og æstetiske udtryksformer,

æstetiske læreprocesser og det praktisk-musiske som udtryksform og indgang til læring og erkendelse,

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der integrerer praktisk-musiske aktiviteter i folkeskolens fag med henblik på at facilitere og stimulere elevernes læring,

det praktisk-musiske som indgang til motivation og stimulation af elevernes lyst til at lære,

anvende det praktisk-musiske i en undervisning, der fremmer elevernes alsidige udvikling, og skaber rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst og

nonverbale og sansemæssige udtryksformer og elevernes alsidige udvikling og

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der stimulerer elevernes lyst til innovation og foretagsomhed gennem praktisk-musiske aktiviteter.

innovation og foretagsomhed.

Arbejdsformer på kurset

Den overordnede struktur for kurset er workshopformen, hvor de studerende på baggrund af introdelen, skal udvikle og afprøve konkrete idéer til arbejdet med den praktisk-musiske dimension. Se ovenfor under ’Kort beskrivelse af kurset’.

Det indebærer, at en af de overordnede arbejdsformer i kurset er inspirationsoplæg ved kursets undervisere, øvelser, gruppearbejde med vejledning fra kursets undervisere, formidling og præsentation af gruppens workshop, deltagelse og feedback på de øvrige gruppers workshops.

Betingelser for godkendelse af kurset

Aktiv deltagelse og fremmøde (80% mødepligt)

Fuld deltagelse i 3. del: præsentation og evaluering (100% mødepligt)

Forudsætninger for at deltage i kurset

Der er ikke nogen forudsætninger for deltagelse

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V