Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursusbeskrivelse: Uddannelse og job

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Uddannelse og job

Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Kort beskrivelse af kurset

Kurset omfatter 14 lektioner.

Hovedsigtet med det frivillige kursus er, at den studerende får kendskab til forskellige tilgange til undervisning i det obligatoriske emne: Uddannelse og job.

Emnet er et af de timeløse fag i folkeskolen, som i fællesskab skal varetages af de lærere, der er tilknyttet en klasse. Med afsæt i fælles mål for Uddannelse og job præsenteres forskellige materialer, som kan understøtte en undervisning i Uddannelse og job.

Kursets videngrundlag

Kurset har et almendannende sigte og bygger på videngrundlaget fra fælles mål om Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Kompetenceområde som indgår i kurset

Uddannelses og job omhandler at fremme den enkelte elevs lyst og evne til at træffe selvstændige uddannelses- og karrierevalg samt til at kunne agere på arbejdsmarkedet.

Kompetencemål som indgår i kurset

Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, samt karriereplanlægning i folkeskolens 0. – 10. klasse.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der styrker elevernes evner til at se sammenhænge mellem valg af uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder indenfor forskellige brancheområder samt motivere den enkelte elev til at afdække egne ønsker, muligheder og potentialer,

sammenhænge mellem brancher, erhvervsmuligheder og uddannelsesveje,

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevernes indsigt i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold lokalt, nationalt, i EU og globalt,

uddannelse på arbejdsmarkedet lokalt, nationalt, i EU og globalt,

skabe et læringsrum, der anskueliggør forskellige arbejdsmarkeds- og lønformer i konkret form samt motivere eleverne til at diskutere muligheder for at etablere og drive egen virksomhed,

arbejdsbegrebet, herunder selvstændige erhvervsdrivende, entreprenørskab, innovation, lønmodtagere og ulønnet arbejde,

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der med evt. inddragelse af elevernes fritidsarbejde fremmer deres forståelse for og viden om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet,

børn og unges arbejdsvilkår,

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der med inddragelse af den enkelte elevs hverdagsliv styrker eleven til at reflektere over sammenhænge mellem levevilkår og livsformer og uddannelses- og karrieremuligheder,

levevilkår og livsformer,

skabe læringsrum, der motiverer eleverne til at diskutere og reflektere over lighed og ulighed på arbejdsmarkedet,

lighed og ulighed på arbejdsmarkedet i forhold til uddannelse, køn og kulturforskelle,

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der i praksis fremmer elevernes evne til uddannelses- og jobsøgning bl.a. ved brug af it, og

forskellige teknikker i uddannelses- og jobsøgning, herunder brug af internettet, og

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sikrer eleverne kendskab til den danske arbejdsmarkedsmodel og kompetencer til at agere på arbejdsmarkedet, herunder tilrettelægge projektarbejdsforløb med forskellige jobfunktioner, hvor eleverne producerer et produkt med efterfølgende evaluering.

den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, overenskomstsystemet, flexicuritybegrebet, A-kasser og jobcentre.

 

Arbejdsformer på kurset

Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper.

Betingelser for godkendelse af kurset

80% tilstedeværelse.

Forudsætninger for at deltage i kurset

Der er ingen forudsætninger for deltagelse.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V