Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Kort beskrivelse af kurset

Kurset omfatter 14 lektioner.

Skolen har en række timeløse fag, som skal varetages uden der findes en specifik lærer, som har ansvaret for dem, eller skemalagte timer. Det gælder for Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab. Dette kursus handler om, hvordan faget kan tænkes, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den lever op til fagets Fælles Mål.

Mål for kurset:

  • at du får mod på, lyst til og føler dig klædt på til at undervise i sundhed, sex og familiemønstre
  • at du tilegner dig kompetencer i at planlægge og udvikle undervisningsforløb inden for området
  • at du får afprøvet og vurderet konkret undervisningsmateriale
  • at du bliver udfordret i dine forestillinger om de tre områder

Kursets videngrundlag

Kurset har et almendannende sigte og bygger på videngrundlaget fra fælles mål om Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Kompetenceområde som indgår i kurset

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på læreruddannelsen omhandler udvikling af de studerendes kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning.

Kompetencemål som indgår i kurset

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning i det obligatoriske emne Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende et positivt, bredt og åbent sundhedsbegreb til fremme af elevers sundhedsmæssige handlekompetence i undervisning om sundhed,

sundhedsfremmende undervisning med henblik på udvikling af elevers sundhedsmæssige handlekompetence,

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og lede diskussioner vedrørende sundhed og seksualitet med respekt for elevers forforståelse, mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige værdier,

undervisning i familie- og samlivsformer, herunder etiske forhold vedrørende elevers forforståelse, mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige værdier,

tilpasse sundhedsundervisning til konkrete elevgruppers forudsætninger, behov og alder vedrørende livsstils- og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion,

Livsstil og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion,

planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsundervisning i tværfaglige sammenhænge hvor også samarbejde med ressourcepersoner kan indgå,

tværfaglighed i folkeskolens undervisning samt brug af ressourcepersoner,

planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning, der tager hensyn til udviklingsmæssige udfordringer i forskellige aldersgrupper og

udvikling fra barn til voksen samt fysiske og psykiske forandringer i puberteten og

tilrettelægge sundhedsfremmende undervisning med henblik på elevers anerkendelse af mangfoldighed i forhold til kønsroller, kropsidealer, og seksualitet, samt betydning af livsstil og levevilkår.

Identitetsdannelse, herunder seksuel orientering, kønsroller samt elevers udvikling af forståelse af mangfoldighed vedrørende køn, krop og seksualitet samt betydning af livsstil og levevilkår.

Arbejdsformer på kurset

Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde grupper.

Betingelser for godkendelse kurset

Der er 80% mødepligt, og der er krav om fremstilling af et obligatorisk produkt, svarende i omfang til en opgave på 3 normalsider.

Forudsætninger for at deltage i kurset

Der er ingen forudsætninger for deltagelse

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V