Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursusbeskrivelse: Færdselslære

Studieordning: 2019 (LU KP)

Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Kort beskrivelse af kurset

Kurset omfatter 14 lektioner.

På kurset arbejdes med førstehjælp, livreddende førstehjælp og håndtering af mindre uheld. Deltagerne udvikler deres egne kompetencer, og der arbejdes med eksempler på undervisningsmaterialer inden for området.

Ligeledes arbejdes med konkrete undervisningsmaterialer til færdselslære i folkeskolen samt med øvelser og teoretisk baggrund for denne undervisning

Kurset omhandler emner som:

  • Livreddende førstehjælp, herunder alarmering, kunstigt åndedræt og hjertemassage
  • Håndtering af mindre uheld som fx sår og standsning af blødning samt muskel og ledskader m.v.
  • Sikkerhed i at anvende stabilt sideleje
  • Organisering af undervisning med henblik på, at eleverne kan færdes sikkert og ansvarligt i trafikken

Kursets videngrundlag

Kurset har et almendannende sigte og bygger på videngrundlaget fra fælles mål om færdselslære.

Kompetenceområde som indgår i kurset

Færdselslære omhandler trafikal adfærd, forstået som samspillet mellem den enkelte og trafikken samt ansvar, medansvar, forpligtelser og sikkerhed. Ulykkeshåndtering omhandler standsning af ulykker, livredende førstehjælp, mindre skader og uheld samt hjælp og omsorg.

Kompetencemål som indgår i kurset

Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i Færdselslære i folkeskolen.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning ud fra konkrete undervisningsmaterialer for færdselslære,

adfærd, holdninger og ansvar i trafikken,

redegøre for øvelser, der fremmer sikker trafikal adfærd, og forklare deres teoretiske baggrund,

Færdselsregler, sikker trafikal adfærd, og samspil i trafikken,

prioritere rækkefølgen af indsatser i forbindelse med ulykker i trafik eller skolesammenhænge og tilrettelægge undervisning i dette, der tager hensyn til, hvad elever på forskellige klassetrin kan overskue og magte,

ulykkeshåndtering i forhold til tilskadekomst og ulykker i trafik og hverdag: skabe sikkerhed, vurdere tilskadekommen, tilkalde hjælp og yde førstehjælp,

demonstrere livreddende førstehjælp, herunder anvendelse af hjertestarter, i en række tænkte situationer,

livreddende førstehjælp,

redegøre for håndtering af mindre uheld som standsning af blødning og behandling af ledskader og

håndtering af mindre uheld og

anbringe en person i aflåst sideleje og vide, hvornår det skal anvendes.

aflåst sideleje.

Arbejdsformer på kurset

Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper.

Betingelser for godkendelse af kurset

80% tilstedeværelse.

Forudsætninger for at deltage i kurset

Der er ingen forudsætninger for deltagelse

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V