Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modulbeskrivelser for Lærerens Grundfaglighed – Den specialpædagogiske profil

Studieordning: 2019 (LU KP)

PLa: Elevens læring og udvikling

Modulet udbydes på engelsk på udvalgte semestre. Vælges modulet på engelsk, læses det sammen med udvekslingsstuderende fra andre lande. Fagindholdet læses derfor med et internationalt og komparativt perspektiv. Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed – Elevens læring og udvikling - findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af skolens fællesskab.

Modulet indeholder følgende tre temaer:

Elevers udvikling, socialisering og identitet

Læring, læringsmiljø og læringsledelse

Lærerens samspil og kommunikation med eleverne.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modulet læses før Almen undervisningskompetence (modul 2) og Specialpædagogik (modul 3)

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

Modulets videngrundlag

Centralt i modulet står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation samt pædagogisk vejledning i skolen. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

alene, og i samarbejde med andre skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtere i mangfoldige sociale sammenhænge.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under hensyntagen til forskellighed i læringsforudsætninger og læringsmål

elevers læring og virksomme faktorer i læringsmiljøet

observere, støtte og udfordre elevernes sociale, emotionelle og kognitive udvikling

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - herunder køn og motivation

facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de er befordrende for elevernes trivsel og udvikling

klasse-, lærings- og gruppeledelse

selvstændigt og sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger på gensidig respekt og lydhørhed

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter og andre relevante aktører

anvende og begrunde forskellige vejledningsformer

pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer samt professionslæring

anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer

attribuering, herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes

inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering

Forankring i forskning og udvikling

Modulet inddrager nyere forskning med henblik på at give de studerende ny viden samt mulighed for at arbejde kritisk med forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder nationale evalueringsrapporter, internationale sammenligningsmålinger og evidensforskning som fx vedrører elevers trivsel, læring og socialisering og som er med til at styrke de studerendes forståelse af elevens læring, udvikling.

I modulet arbejdes aktivt med pædagogisk psykologisk argumentation som disciplin og rationel begrundelse for didaktiske valg og fravalg med afsæt i denne bredde af pædagogisk psykologiske teorier og forskning.

Der arbejdes ligeledes med udvalgte metoder, fx observation, interview og case-beskrivelser.

Modulets relation til praksis

Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til elevers læring, udvikling og trivsel i skolens dagligdag. Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.

Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: interview, case-beskrivelse m.v.

Observation og beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet/skolen

Samarbejde med skolers interne og eksterne aktører om elevers læring, trivsel og socialisering

Digitalisering og digital teknologi

Der inddrages digital teknologi i undervisningen og viden om anvendelse af digitale teknologier i skolen med særlig fokus på pædagogisk psykologiske lærerfaglige problemstillinger i tilknytning til elevers læring og udvikling i en digitaliseret verden som fx vedrører:

  • Børn og unge i en digital verden: mediepædagogisk perspektiv – socialisering, identitet og kultur
  • Artefakter og læreprocesser i et teknologisk perspektiv
  • Teknologi og dannelse

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer i alt - 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.

Kategori 2

121

Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse af prøve.

Kategori 3

100

Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse, logbogsproduktion samt evaluering af egen læring og deltagelse.

Kategori 4

5

Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser.

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Samt gennemførelse af nedenstående:

Titel

Logbog

Type/form

Skriftligt produkt

Krav til indholdet

Udarbejdelse af fem logbøger knyttet til forskellige undervisningsgange.

Begrunde valg af fokuspunkter, samt med egne ord beskrive, redegøre for og forholde sig kritisk og analytisk til faglige begreber og deres relation til praksis.

Inddragelse af relevant litteratur fra undervisningen.

Omfang

Fem logbogsprodukter på maks. 1 side (2600 anslag) pr. logbog.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes individuelt

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Peer to peer feedback undervejs i processen

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

 

 

Titel

Læreres arbejde med kommunikation

Type/form

Produktion af videosekvens

Krav til indholdet

Der produceres en kort videosekvens, hvor den studerende demonstrerer kendskab til kommunikativ rammesætning herunder kendskab til centrale kommunikative begreber og redskaber i lærerarbejdet.

 

Omfang

Videosekvens på maks. 5 min. samt mundtlig fremlæggelse

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Gensidig studiegrupperespons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

 

 

 

Titel

Læreres arbejde med læring

Type/form

Skriftligt og mundtligt produkt

Krav til indholdet

Studiegruppen udarbejder en case-analyse på baggrund af observationer af læringssituationer i skolen. Der anvendes flere læringsperspektiver.

Omfang

En skriftlig opgave på 5-7 sider (2600 anslag pr. side) samt en fremlæggelse for medstuderende, undervisere og praksislærere på tværfaglig workshop

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig feedback fra underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til studieordningens del 2.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V