Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modulbeskrivelser undervisningsfaget dansk, 1.-10. klassetrin (specialpædagogisk profil)

Studieordning: 2019 (LU KP)

MODUL 1: Mundtlighed og undervisning i mundtlighed Specialpædagogisk profil

Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 10 og 11.

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i og med mundtlighed for elever og specielt elever med særlige behov.

Den studerende skal arbejde med at udvikle elevernes bevidsthed om mundtlighed og mundtlige genrer samt udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i mundtlige genrer. Samtidig skal den studerende arbejde med at udvikle elevernes mundtlige kompetencer som et centralt element i den kulturelle og personlige dannelsesproces.

 

Genrer, der arbejdes med i modulet

Forberedte og spontane mundtlige genrer i forskellige kontekster og medier, fx beretning, oplæsning, dramatiseret fortælling, fremlæggelse, interview, diskussion, argumentation, samtale samt skriftlige genrer med mundtligt potentiale, fx rim og remser, eventyr, sange, digte, dramatiske tekster og anekdoter samt argumenterende og evaluerende genrer

 

Overordnede mål

Den studerende skal kunne analysere og vurdere mundtlige tekster i forskellige genrer og kontekster.

Den studerende skal kunne analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i mundtlighed.

Den studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig kommunikation og mundtlige tekster.

Den studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens form og indhold.

Den studerende skal kunne anvende og udvikle læremidler og didaktisk design til undervisning i mundtlighed.

Den studerende skal kunne anvende relevante digitale arbejdsformer i forbindelse med mundtlighed

Modulets videngrundlag

Modulet bygger nyere forskning og praksis i retorik, kommunikationsteori, pragmatik, mundtlighedsdidaktik og literacy.

Kompetenceområder, som indgår i modulet (se nationale beskrivelser)

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Kompetencemål, som indgår i modulet (se nationale beskrivelser)

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene elevegrupper
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig danskundervisning

mundtlig udtryksfærdighed

planlægge, gennemføre og evalueredifferentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

sprogdidaktik

Vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige udvikling og deres beherskelse af dansk retskrivning

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

skabe hensigtsmæssige tekster til en given kommunikationssituation på baggrund af valg [mellem medier og] sproglige virkemidler

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligtog skriftligt

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog i 1.-10. klasse

læremidler til sprogundervisning i skolen

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre former for fremføring af tekst i danskundervisning

tekstperformance

Modulets relation til praksis (aftales med praksisfelt) 

Der kan knyttes an til praksis gennem et eller flere af følgende tiltag og aktiviteter:

 • Den studerende observerer og analyserer forskellige former for mundtlighed i skolen, evt. gennem egne eller andres videooptagelser.
 • De studerende performer gruppevis for og/eller med en elevgruppe; fx forskellige former for oplæsning, fortælling eller drama.
 • De studerende underviser en gruppe elever i mundtlighed og/eller igangsætter gruppevis en mundtlig aktivitet med eleverne, fx oplæsning, læseteater og rollespil.

Arbejdsformer i modulet

Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer

Kategori

Arbejds-timer, i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

Kategori 1

49

(65 lektioner)

 

 • Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  øvelsesarbejde.
 • Laboratorie/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse
 • Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
 • Vejledning
 • Evaluering og respons
 • Tematiske fagdage med oplæg og  workshops
 • Fællesforelæsninger
 • Ekskursioner  og studieture

 

Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet.

 

Kategori 2

 

121
(heraf 75 til modulets studieprodukter)

 • Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt
 • De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde og praktik
 • Projekt og gruppearbejde

Kategori 3

100

 • Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og prøver/eksamen;
 • Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet
 • Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)

Kategori 4

5

 • Holdmøder
 • Debatarrangementer
 • Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse           

Betingelser for godkendelse af modulet

Der er mødepligt på modulet

 

I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3:

 • Performance af en eller flere mundtlige genrer fx indøvet oplæsning, fortælling, personlig beretning, tale. Refleksioner over produkt med anvendelse af relevante analytiske begreber vedlægges.
 • En skriftlig analyse og vurdering af en mundtlig tekst, fx debatter, taler og elevers mundtlige tekster.
 • Udvikling eller analyse af didaktisk design til undervisning i mundtlighed.

 

Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven skrives i gruppe.

Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og overordnede indhold fremgår af modulplanen.

Godkendelse af de ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål

Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin.

Forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V