Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modul 2: Fiktive tekster

Studieordning: 2019 (LU KP)

Modultype, -omfang og sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for området fiktive tekster. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i

 • at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af fiktive tekster med fokus på teksterne i et kulturhistorisk og æstetisk dannelsesperspektiv.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modulet læses efter modul 12.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 10 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på følgende videngrundlag:

 1. Indhold og genrer
 • Litteratur-, fiktions- og genreteori.
 • Litterær metodelære.
 • Kultur- og litteraturhistorie.
 • Kanon- og klassikertekster.
 • Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer.
 • Børne- og ungdomslitteraturens genrer.
 • Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik.
 • Teknologiforståelse og digital myndiggørelse
 • Cybersikkerhed
   
 1. Receptivt og produktivt:
 • Den studerende skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster.
 • Den studerende skal analysere og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning.
 • Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til undervisning i fiktion, herunder modellere fiktionsproduktion i et undervisningsperspektiv.
 • Den studerende skal med et kritisk blik anvende digitale arbejdsformer i litteraturpædagogiske kontekster.
 • Den studerede skal arbejde i praksis med didaktisk design ift. teknologiforståelse, cybersikkerhed og digital myndiggørelse
 • Den studerende skal være i stand til at udvælge og reflektere over konkrete teknologier i forhold til danskfaget og dets didaktik samt have teknologisk handleevne.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper (1).
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet gennemføre undervisning i fiktive tekster og undervisning i forskellige tekstgenrer

tekstdidaktik og genredidaktisk forskning inden for tekster og tekstundervisning

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner

elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, herunder skønlitteratur

tekstdidaktik

begrunde valg af tekster fra Dansk litteraturs kanon til undervisning på 4.-10. klassetrin

dansk litteraturs kanon

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre former for fremføring af fiktive tekster i danskundervisning

tekstperformance

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter

didaktisk design

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af evalueringer i tekstundervisning

evaluering af tekstarbejde

udvikle begrundede innovative undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever, forældre og aktører uden for skolen

innovativ danskdidaktik og forskning i design inden for dansk didaktik

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i danskundervisning

digitale ressourcer og danskfaglig læring

skabe hensigtsmæssige tekster til en given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt

udvikle elevernes selvstændige og undersøgende arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til projektopgaven

fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk

samarbejde med kolleger om begrundet gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb

tværfagligt samarbejde i skolen

forberede elever til folkeskolens prøve i dansk

folkeskolens prøve i dansk

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs danskfaglige udvikling

test- og evalueringsformer

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i digitale medier

digitale medier i børns og unges læse- og skrivepraksis i og uden for skolen

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne litteratur, film og andre former for fiktion samt fortsat læsning. Ligeledes inddrages forståelser fra forskning i teknologiforståelse, digital mydighed og cybersikkerhed. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns Universitet) og diverse universitetsinstitutter for litteratur, film og medier og fra Medierådet, MIT, EU kommisionen, Oxford Universitet og IDA.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at

De studerende observerer undervisning i fiktion, arbejder med læremidler i fiktion og elevers arbejde med fiktionslæsning og/eller skrivning på en skole og bruger observationen og elevernes arbejde i arbejdet med studieprodukt 1.

De studerende udarbejder med didaktisk design omkring teknologiforståelse, digital mydighed og cybersikkerhed og anvender dette design i praksis med elever og evt. i praksis med samarbejdspartnere

De studerende fastholder arbejdet med, udvikling, afvikling og evaluering af deres didaktiske design omkring teknologiforståelse, digital mydighed og cybersikkerhed i et videoformat, der sllutteligt bliver til studieprodukt 2

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, øvelsesarbejde
 • Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse
 • Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
 • Vejledning
 • Evaluering og respons
 • Tematiske fagdage med oplæg og workshops
 • Fællesforelæsninger
 • Ekskursioner og studieture

2

121

 • Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt
 • De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde
 • Projekt- og gruppearbejde

3

100

 • Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver/eksamen
 • Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet
 • Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)

4

5

 • Holdmøder
 • Debatarrangementer
 • Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

I løbet af modulet afleverer den studerende derudover følgende to studieprodukter.

Studieprodukt 1:

Titel

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive tekster

Type/form

Skriftlig

Krav til indholdet

Systematisk analyse af en eller flere fiktive tekster

Omfang

Max 3 sider ved én studerende – max 5 sider ved 2-3 studerende

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max 3 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

 

Studieprodukt 2:

Titel

Vlog og didaktisk design - teknologiforståelse, digital mydighed og cybersikkerhed i praksis

Type/form

Produktion eller analyse af en vlog/dokumentar og et teknologisk understøttet didaktisk design og indeholder såvel almen didaktiske samt fagfaglige overvejelser og målrettet mod undervisning i sprog og tekster.

Studieproduktet går på tværs mellem PL1, praktik og dansk modul 3

Krav til indholdet

Studieproduktet kan udformes multimodalt og formidles såvel mundtligt som skriftligt eller begge.

Studieproduktet præsenteres typisk i genren kort pitch og screening af film (med et skriftlig baggrundsmateriale) for medstuderende for relevante aktører fra flere af praksisfeltets domæner, såfremt det er muligt.

Omfang

Arbejdet med studieproduktet har samlet set et omfang svarende til 75 timer pr. studerende

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i praktikgrupper à 3-5 studerende

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Underviseren giver mundtlig respons gerne med inddragelse af praksisfeltetsaktører

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ’ikke godkendt’, henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V