Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modul 1: Literacy og kommunikation

Studieordning: 2019 (LU KP)

Modultype, -omfang og sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne literacy og kommunikation. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i

 • at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning inden for differentieret literacy-undervisning for 4.-10. klassetrin samt i
 • at udvikle elevernes evne til kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst såvel i såvel tale som i skrift.

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.

Det anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.

Modulets videngrundlag

Modulet bygger på følgende videngrundlag:

 1. Indhold og genrer:
 • Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
 • Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik retorik og pragmatik.
 • Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
 • Literacy-undervisning i 4.-10. klassetrin, herunder tekster skrevet af og til børn og unge.
 • Læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik.
 • Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
 • Folkeskolens prøver i dansk og betydningen af vurderingskriterier.
 • Teknologiforståelses og særligt digital myndighed og teknologisk handleevnes betydning ift. literacy
 1. Receptivt og produktivt:
 • De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter i en digitaliseret skolepraksis
 • De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i et kommunikativt perspektiv med særligt blik for teknologiers betydning.
 • De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning, såvel analoge som digitale ressourcer.
 • De studerende skal modellere literacy-strategier og skabe legende tilgange rundt om disse strategier.
 • De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation digitalt såvel som analogt.
 • De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens form og indhold samt teknologiers evt. rolle i forbindelse med sproglig vejledning.
 • Den studerende skal være i stand til at udvælge og reflektere over konkrete teknologier i forhold til danskfaget og dets didaktik samt have teknologisk handleevne.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Kompetencemål, som indgår i modulet

De studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper (1).
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).

Færdighedsmål: De studerende kan

Vidensmål: De studerende har viden om

anvende teorier om literacy

literacy

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

sprogdidaktik

vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige udvikling og deres beherskelse af dansk retskrivning

sprogsystem, herunder grammatik, fonetik,  sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper

vurdere elevers forskellige  skrivestrategier i forbindelse med skrivning af tekster i forskellige  genrer og kontekster med henblik på fremadrettet vejledning

skrivestrategier

vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning

læseforståelse

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog

læremidler til sprogundervisning i skolen

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs danskfaglige udvikling

test og evalueringsformer

planlægge og gennemføre undervisning i at analysere argumentation i tekster i forskellige teksttyper og medier

argumentationsanalyse og kildekritik

give feedback på tosprogede elevers tekster på baggrund af intersprogsanalyse

intersprog og intersprogsudvikling

begrundet gennemføre sprog- og kommunikationsundervisning

sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog og kommunikationsundervisning

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og nabokultur

nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

sprogdidaktik

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter

didaktisk design

skabe hensigtsmæssige tekster til en given kommunikationssituation på baggrund af valg mellem medier og sproglige virkemidler

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i danskundervisningen

mundtlig udtryksfærdighed

give feedback på tosprogede elevers tekster på baggrund af intersprogsanalyse

intersprog og intersprogsudvikling

udvikle læremidler til danskundervisning på baggrund af forskningsbaseret viden

læremiddelproduktion til danskundervisning

forberede elever til folkeskolens prøver i dansk

folkeskolens prøver i dansk

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i digitale medier

digitale medier i børns og unges læse- og skrivepraksis i og uden for skolen

udvikle begrundede innovative, læringsmålstyrede undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever, forældre og aktører uden for skolen

Innovativ danskdidaktik og forskning i didaktisk design inden for dansk didaktik

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i danskundervisning

digitale ressourcer og danskfaglig læring

 

 

 

Forankring i forskning og udvikling

I modulet inddrages national, nordisk og international literacy-forskning inden for områderne sprog og sprogundervisning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning, multimodal literacy samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Der rettes særlig opmærksomhed ift. literacys relation til nye teknologier og de sprogbrugsituationer der opstår som en naturlig konsekvens af teknologi i og uden for skolens praksis. Ligeledes inddrages legeteori ift. literacy.Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns Universitet), SFL-kredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.

Modulets relation til praksis

Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at

 • De studerende observerer såvel teknologiunderstøttet som ikke teknologistøttet undervisning i literacy på en skole og efterfølgende analyserer observationen
 • De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver deres bud på en relevant respons. Disse elevproduktioner kan også gå igen i porteføljen til PLa.
 • De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers mundtlige, skriftlige og multimodale kommunikation Disse elevproduktioner kan også gå igen i porteføljen til PLa.
 • De studerende i mindre grupper underviser en klasse eller en gruppe af elever i literacy herunder udvælger de ligeledes relevant teknologi
 • De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i literacy og kommunikation. Teknologi forventes at være en del af egne eller andres læremidler.
 • På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende til praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1).

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Kategori

Arbejdstimer – i alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

49 (65 lektioner)

 • Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, øvelsesarbejde
 • Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse
 • Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
 • Vejledning
 • Evaluering og respons
 • Tematiske fagdage med oplæg og workshops
 • Fællesforelæsninger
 • Ekskursioner og studieture

2

121

 • Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt
 • Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt
 • De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde
 • Projekt- og gruppearbejde

3

100

 • Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver/eksamen
 • Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet
 • Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)

4

5

 • Holdmøder
 • Debatarrangementer
 • Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Deltagelseskrav

1 semester

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Modulet afsluttes med en samlende konference, som er et mødested mellem fagene intromodul, dansk eller matematik samt PLa og KLM fra lærerens grundfaglighed. Studieproduktet er omfangsrigt og løber i flere tempi igennem semesteret. Den studerende arbejder sig frem mod konferencen og producerer 4 delelementer som samlet set udgør et stort tværgående studieprodukt:

Titel

Delelement I

Præsentation casestudier af it som undervisningsvilkår på praksissamarbejdsskolerne.

Type/form

Kortere formidling i form af slides, infografik, posters eller andre relevante præsentationsteknologier

Ledet af

PLa/intro

Krav til indholdet

Formidlingen skal være det første tiltag til afdækning af evt. kommende

problemstillinger til konferencen.

Den studerende skal kunne navigere i problemfelt, problemstilling og evt. relation

af disse til en problemformulering

Omfang

Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides, infografik, Prezi, Sway eller lign.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i gruppen, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel

Respons

Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte vurderingskriterier

Afleveringsfrist

Senest uge 43

 

Titel

Delelement 2

Performance en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale medier

Type/form

Hvis undervisningsfaget er dansk: Performer en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale medier. Den studerendes performance er overordnet knyttet til genrerne: kortere professionsfagligt oplæg samt workshopafholdelse – og kan indeholde mundtlige genrer som Pecha Kucha, oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.

Hvis undervisningsfaget er matematik: Kort præsenterer en stokastisk situation med efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen.

Krav til indholdet

Den studerende skal på tilfredsstillende og overbevisende retorisk bevidst vis

kunne formidle og agere sikkert i de to forskellige situationskontekster:

Professionsfagligt oplæg og workshopafholdelse med aktivitet og refleksion

Ledet af

DAU, PLa KLM intro

Omfang

Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides, infografik, Prezi, Sway eller lign. evt. manuskript

Workshopmateriale – infografik, poster, handout, litteraturliste

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i grupper, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel om end, der afleveres i grup

Respons

Der gives mundtlig respons til alle performances

Afleveringsfrist

Primo december

 

Titel

Delelement 3

Udvikling og/eller analysere af didaktisk design, hvor teknologi indgår til undervisning i mundtlighed og/eller sprog (dansk) eller stokastik (matematik).

Type/form

Samlet skriftlig opgave efter konferencen

Krav til indholdet

Der ønskes en skitse til et didaktisk design ud fra den relevant problemstilling der

arbejdes med til konferencen og i delelement 4

Ledet af

PLa, DAU og intro

Omfang

Figurerer som bilag i skriftlig aflevering 3-5 ns

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i grupper

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre

Respons

Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette delelement indgår

Afleveringsfrist

Medio december

 

Titel

Delelement 4

Formidling af relevante perspektiver på, hvordan man som lærer kan skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling samt lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative (pragmatiske og retoriske) kompetencer. Det forventes at de studerende også i dette delelement trækker på idehistoriske, sociologiske og kulturelle perspektiver

Type/form

Samlet skriftlig opgave efter konferencen

Krav til indholdet

Der ønskes en skriftlig refleksionsopgave, der med udgangspunkt i den

problemstilling, der arbejdes med til konferencen indeholder:

 • Indholdsfortegnelse
 • Problemstilling og uddybelse af problemstilling
 • Refleksion over teoretisk ståsted og anvendelse af de faglige domæners kilder
 • Refleksioner over konferencen – oplæg og workshop evt. erfaringer med problemstillingen til konferencen
 • Overvejelser over tilgange og veje til didaktiske arbejde med problemstillingen – herunder bilag *se delelement 3
 • Litteraturliste

Ledet af

PLa, DAU KLM og intro

Omfang

Skriftlig aflevering 8-10 ns

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdelse i grupper

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre

Respons

Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette delelement indgår

Afleveringsfrist

Medio december

2 semester:

Modulet afsluttes med en samlende studieproduktaflevering, som et mødested mellem fagene dansk og PLa – ’Elevens læring og udvikling’. Studieproduktet løber i flere tempi igennem semestret. De studerende arbejder dels med at indsamle og analyserer elevproduktioner, og dels med tilrettelæggelse og gennemførelse af samtaler med børn, der bl.a kan give indsigt i børns oplevelser af teknologi i skolen og i hverdagslivet.

Titel

Elevproduktioner, børnesamtaler og børneperspektivet

Type/form

Kortere formidling i form af slides, posters eller andre relevante præsentationsteknologier

Krav til indholdet

Studiegruppen indhenter elevproduktioner i faget dansk fra praksistilknytningsskolen.

Studiegruppen planlægger og gennemfører en eller flere samtaler med elever i skolen, dels med udgangspunkt i elevproduktionen, og dels med udgangspunkt i børne- og mediekulturelle perspektiver i elevernes hverdagsliv – set fra elevernes perspektiv.

Studiegruppen analyserer samtalen med inddragelse af relevante teknologi- og mediepædagogiske samt, kommunikations-, lærings- og udviklingsteoretiske perspektiver.

Omfang

Svarende til maks. femsiders begrundet og beskrevet teoretisk ramme for analyse af børnesamtaler, samt en mundtlig fremlæggelse af analyse og oplæg til diskussion med holdet.

Retorisk og tydelig formidling i relevant teknologisk, slides, Prezi, Sway eller lign.

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes i grupper, men med en tydelig individuelle input i formidlingen.

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt.

Respons

Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Efter afslutning af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:

Titel

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence

Type/form

Individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn.

Krav til indholdet

Den studerende skal:

Skrive en sammenhængende sproglig analyse og vurdering af en tekst

Analysere og forklare sproglige iagttagelser i udvalgte dele af teksten, som har fx ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller semantisk interesse.

Vurderingskriterier:
Den studerende skal demonstrere:

Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng

Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret, sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder med korrekt stavning og tegnsætning

Viden om det danske sprogs system og funktion.

Omfang

Maks. 5 sider

Udarbejdelse individuelt eller i gruppe

Udarbejdes individuelt

Bedømmelse

Intern censur. Bedømmes Bestået/ikke bestået

Respons

Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau

Afleveringsfrist

Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Betingelser for godkendelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleverings­tidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående kriterier i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt, henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V